Η «Δύναμη Ζωής» με επιστολή της προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, ζητάει να ασκηθεί έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που κάνει δεκτή την αγωγή συγγενών θυμάτων από την πλημμύρα του 2017 στη Μάνδρα και αναγνωρίζει την υποχρέωση του Δημοσίου και της Περιφέρειας να καταβάλει αποζημιώσεις

Να μπλοκάρει την καταβολή των αποζημιώσεων που έχουν εκδικαστεί για τις καταστροφές από την πλημμύρα του 2017 στην Μάνδρα, ζητάει από την Περιφέρεια Αττικής η παράταξη της Ρένας Δούρου.

«Να καταβληθούν από το Δημόσιο και όχι την Περιφέρεια»

Η «Δύναμη Ζωής» -όπως ονομάζεται η περιφερειακή παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στην Αττική με επικεφαλής τη Ρένα Δούρου- με επιστολή της προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, ζητάει να ασκηθεί έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που έκανε «εν μέρει δεκτή η αγωγή και αναγνωρίστηκε η υποχρέωση του Δημοσίου και της Περιφέρειας Αττικής να καταβάλουν εις ολόκληρον σε κάθε έναν από τους δύο πρώτους ενάγοντες το ποσό των 120.000 ευρώ και σε κάθε μία από τις λοιπές ενάγουσες το ποσό των 15.000 ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής (08.05.2018) και έως την εξόφληση».

Στην επιστολή τους οι σύμβουλοι της περιφερειακής παράταξης «Δύναμη Ζωής» υποστηρίζουν ότι «οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής δεν βαρύνονται με πράξεις ή παραλείψεις που συνέχονται με το αποτέλεσμα της τραγωδίας  στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας τον Νοέμβριο του2017 και ως εκ τούτου δεν βαρύνεται η Περιφέρεια Αττικής με σχετικές αποζημιώσεις των θυμάτων (που όντως αν επιδικαστούν θα πρέπει να καταβληθούν από το Ελληνικό Δημόσιο)».

Σε αυτό το πλαίσιο η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια Αττικής καλεί την Περιφέρεια να ασκήσει έφεση εμπρόθεσμη ως τις 30 Οκτωβρίου και «να αντικρούσει πλήρως όλες τις αιτιάσεις των εναγόντων» με το σκεπτικό ότι για την πολύνεκρη τραγωδία της Μάνδρας το 2017 ουσιαστικά η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει καμία ευθύνη.

Το δικαστήριο αναγνωρίζει ευθύνες του Δημοσίου και της Περιφέρειας

Η πρωτόδικη απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών θεωρείται σημαντική καθώς αναγνωρίζει ευθύνες για πράξεις ή παραλείψεις τόσο του Ελληνικού Δημοσίου όσο και της Περιφέρειας Αττικής για μη εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων.

Συγκεκριμένα στη δικαστική απόφαση αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Δεκτή αγωγή με την οποία ζητούνται ποσά ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης που προκλήθηκε στους ενάγοντες από τον θάνατο του υιού και εγγονού τους, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια πλημμύρας, από παράνομες πράξεις και παραλείψεις των οργάνων των εναγομένων, ήτοι της Περιφέρειας Αττικής και του Ελληνικού Δημοσίου. Μη εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας. Αν τα εν λόγω έργα είχαν λάβει χώρα θα είχαν κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων αποφευχθεί οι ιδιαιτέρως επιζήμιες συνέπειες της πλημμύρας. Προσδιορισμός των ποσών της εύλογης χρηματικής ικανοποίησης.»

Αναλυτικά η επιστολή της παράταξης Δούρου για την άσκηση έφεσης

Αναλυτικά η επιστολή της παράταξης της Ρένας Δούρου προς την Οικονομική Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία ζητείται η άσκηση έφεσης κατά της απόφασης που κάνει δεκτή την αγωγή συγγενών των θυμάτων έχει ως εξής:

«Θέμα: Εμπρόθεσμη άσκηση Εφέσεως κατά της αριθ. κατά της αριθ. 6816/2021 (ΑΚΔ ΑΓ4183/2018) απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (αγωγή για τις πλημμύρες της 15.11.2017 στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας Αττικής)

1. Σύμφωνα με το άρθρο 176 του ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή έχει μεταξύ άλλων τις εξής αρμοδιότητες:

«…θ) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. … Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το περιφερειακό συμβούλιο”.

2. Στις 30.06.2021 δημοσιεύθηκε η αριθ. 6816/2021 (ΑΚΔ ΑΓ4183/2018) απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 18o Τριμελές, σχετικά με την εκδίκαση αγωγής συγγενών θύματος από την πλημμύρα που έλαβε χώρα στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας Αττικής στις 15.11.2017.

»Η αγωγή στρέφεται κατά των: α) Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» και β) του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών.

»Με την απόφαση αυτή έγινε εν μέρει δεκτή η αγωγή και αναγνωρίστηκε η υποχρέωση του Δημοσίου και της Περιφέρειας Αττικής να καταβάλουν εις ολόκληρον σε κάθε έναν από τους δύο πρώτους ενάγοντες το ποσό των 120.000 ευρώ και σε κάθε μία από τις λοιπές ενάγουσες το ποσό των 15.000 ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής (08.05.2018) και έως την εξόφληση.

»Εξ όσων έχουμε ενημερωθεί η απόφαση αυτή έχει επιδοθεί στην Περιφέρεια Αττικής την 30η Ιουλίου 2021 και μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί από την Οικονομική Επιτροπή απόφαση άσκησης ενδίκου μέσου κατά αυτής.

3. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, που εκδικάστηκε στις 10.06.2020, στην Περιφέρεια Αττικής κοινοποιήθηκε νομίμως και εμπροθέσμως η σχετική κλήση για τη συζήτηση της υποθέσεως η οποία στις 13.11.2019 αναβλήθηκε ύστερα από αίτημα των δικαστικών πληρεξουσίων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που εκπροσωπούν το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ ταυτόχρονα διατάχθηκε η Περιφέρεια Αττικής να προσκομίσει διοικητικό φάκελο. Στις 26.02.2020 η συζήτηση αναβλήθηκε αυτεπαγγέλτως λόγω συμμετοχής των δικαστικών υπαλλήλων σε διακοπές εργασιών.

»Το Ελληνικό Δημόσιο κατέθεσε κατά τη συζήτηση υπόμνημα και δια των Υπηρεσιών του (Δασαρχείο, ΕΛ.ΑΣ. κ.λπ.) διοικητικό φάκελο με σειρά εγγράφων και στοιχείων με τα οποία αμφισβητεί τις αιτιάσεις των εναγόντων ενώ η Περιφέρεια Αττικής δεν προσκόμισε διοικητικό φάκελο.

»Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παραστεί μεν τυπικά, με δήλωση, δικηγόρος της Περιφέρειας Αττικής κατά τη συζήτηση της 10ης.06.2020, πλην όμως η Περιφέρεια Αττικής δεν προσκόμισε κανένα έγγραφο ή στοιχείο ούτε προέβαλε ισχυρισμούς κατά την συζήτηση της εν λόγω υπόθεσης.

»Γεγονός, πρωτοφανές και ανεπίτρεπτο για φορέα του Ελληνικού Δημοσίου.

»Κατόπιν των ανωτέρω:

– Επειδή, η απόφαση αυτή είναι η πρώτη που εκδικάστηκε από μια σειρά υποθέσεων που εκκρεμούν και δεν θα πρέπει να αποτελέσει εν όψει των ανωτέρω πρόκριμα για τις επόμενες δίκες (έχουμε ήδη ενημερωθεί μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής για 10 αγωγές έως τώρα),

– Επειδή, η υποβολή διοικητικού φακέλου, είναι κρίσιμο στοιχείο για την ορθή εξαγωγή δικαστικής κρίσης και η μη υποβολή τους στέρησε αυτή τη δυνατότητα στο δικάσαν δικαστήριο,

– Επειδή ο εν λόγω διοικητικός φάκελος πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας για την εξέλιξη της μελέτης και της υλοποίησης του έργου «ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ» καθώς επίσης και από όλα τα έγγραφα των Υπηρεσιών που σχετίζονται με τον καθαρισμό των ρεμάτων και ο,τιδήποτε άλλο έχουν αρμοδιότητα οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής,

– Επειδή, από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής δεν βαρύνονται με πράξεις ή παραλείψεις που συνέχονται με το αποτέλεσμα της τραγωδίας των συνεπειών της πλημμύρας στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας τον Νοέμβριο του2017 και ως εκ τούτου δεν βαρύνεται η Περιφέρεια Αττικής με σχετικές αποζημιώσεις των θυμάτων (που όντως αν επιδικαστούν θα πρέπει να καταβληθούν από το Ελληνικό Δημόσιο),

– Επειδή, η Περιφέρεια Αττικής οφείλει να ασκήσει το προβλεπόμενο ένδικο μέσο της Εφέσεως και να αντικρούσει πλήρως όλες τις αιτιάσεις των εναγόντων και της αριθ. 6816/2021 (ΑΚΔ ΑΓ4183/2018) απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, προασπίζοντας τα συμφέροντά της,

– Επειδή η προθεσμία ασκήσεως Εφέσεως εκπνέει την 30η Οκτωβρίου 2021,

»Παρακαλούμε όπως εισάγετε αμέσως σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θέμα για τη λήψη απόφασης προκειμένου να ασκήσει η Περιφέρεια Αττικής, εμπρόθεσμα, το ένδικο μέσο της Εφέσεως κατά της αριθ. αριθ. 6816/2021 (ΑΚΔ ΑΓ4183/2018) απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 18ο Τριμελές, προασπίζοντας τα συμφέροντα της Περιφέρειας Αττικής.

»Η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, θα πρέπει αυτή τη φορά να διασφαλίσει την επικοινωνία των Υπηρεσιών με τον δικηγόρο που θα χειριστεί την υπόθεση και να προετοιμαστεί και υποβληθεί διοικητικός φάκελος με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία.

»Επιπλέον, έχουμε ενημερωθεί ότι στις 13.10.2021 υπάρχει δικάσιμος για μία ακόμη από τις υποθέσεις της πλημμύρας στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας τον Νοέμβριο του 2017. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά της Διοίκησης και των αρμοδίων Υπηρεσιών; Αναμένουμε απάντηση.

»Για την Παράταξη «Δύναμη Ζωής»

»Καραμάνος Χρίστος, Μπαλάφας Γιώργος, Αγγέλης Σπύρος, Λογοθέτη Αικατερίνη»

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr