ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΟΛ DIGITAL AE
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης χρήσης 2015
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης χρήσης 2014
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες 1.1 - 31.12.2014
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 1.1 - 31.12.2014
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 2-4-2015
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 16-1-2015
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 26.11.2014
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 12.11.2014
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης χρήσης 2013
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες 1.1 - 31.12.2013
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 1.1 - 31.12.2013
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες 1.1 - 31.12.2012
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 1.1 - 31.12.2012
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης χρήσης 2012 (28.6.2013)
Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης χρήσης 2012 (28.6.2013)