Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας παρέχει καλές ευκαιρίες στις τράπεζες να αυξήσουν τα δάνεια τους και να στηρίξουν τα έσοδά τους

Σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης του αξιόχρεου των καταθέσεων της Eθνικής Τράπεζας, της Eurobank, της Αlpha Bank και της Πειραιώς, προχώρησε ο διεθνής οίκος Moodys.

Ειδικότερα η αξιολόγηση της Eθνικής Τράπεζας, της Eurobank και της Αlpha Bank διαμορφώνονται στο Β2 από Caa1 και της Πειραιώς στο B3 από Caa2.

Οι προοπτικές για τις αξιολογήσεις καταθέσεων και για τις τέσσερις τράπεζες είναι θετικές.

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης αναβάθμισε επίσης τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις για τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου (Counterparty Risk Assessments – CRA) της Eθνικής Τράπεζας, της Eurobank και της Αlpha Bank σε Ba3 από B1 και της Πειραιώς σε B1 από B2.

Επίσης, αναβάθμισε τη βασική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας (BCA) της Eθνικής Τράπεζας, της Αlpha Bank και της Eurobank σε Β3 από Caa1, και της Πειραιώς σε Caa1 από Caa2.

Βελτίωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχειων

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η αναβάθμιση των τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών, πηγάζει κυρίως από τη βελτίωση της ποιότητας και της φερεγγυότητας των περιουσιακών τους στοιχείων και τις καλές προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση της επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας τους, παράγοντες που ασκούν ανοδική πίεση στα BCA τους.

Επιπλέον, η αναβάθμιση της αξιολόγησης των καταθέσεων των τραπεζών αντικατοπτρίζει το πρόσφατο και επερχόμενο MREL (ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις), γεγονός που θα αλλάξει τη δομή των υποχρεώσεων των τραπεζών και θα ενισχύσει τα διαθέσιμα αποθεματικά για την προστασία των καταθετών.

Οι θετικές προοπτικές αντικατοπτρίζουν την προσδοκία της Moody’s ότι οι τέσσερις τράπεζες θα συνεχίσουν να βελτιώνουν το πιστωτικό τους προφίλ και θα είναι σε καλή θέση να διαχειριστούν κάθε νέο σχηματισμό προβληματικών δανείων ως συνέπεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Πιθανή η περαιτέρω αναβάθμιση

Οι αξιολογήσεις θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν τα επόμενα τρίμηνα εάν οι τράπεζες διατηρήσουν το υγιές κεφάλαιο και τη ρευστότητά τους, εφαρμόζοντας πλήρως τα σχέδια μετασχηματισμού τους, μειώνοντας περαιτέρω τα προβληματικά τους δάνεια και αξιοποιώντας το οικονομικό και πιστωτικό δυναμικό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Ο οίκος υπενθυμίζει ότι το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 16,2% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2021 και πιθανότατα θα αυξηθεί κατά περίπου 5% κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια του 2021 και 2022, παρέχοντας καλές ευκαιρίες στις τράπεζες να αυξήσουν τα δάνεια τους και να στηρίξουν τα έσοδά τους.

Ωστόσο, τα BCA των ελληνικών τραπεζών εξακολουθούν να περιορίζονται από την ποιότητα του κεφαλαίου τους, με σημαντικές αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις (DTC) στη δομή του κεφαλαίου, καθώς και από την πρόκληση να μειώσουν περαιτέρω τα προβληματικά τους δάνεια και το κόστος κινδύνου, καθώς και να βελτιώσουν βασική κερδοφορία περιορίζοντας τα έξοδα και κρατώντας νέες επιχειρήσεις.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε

Για την Εθνική Τράπεζα αναφέρει ότι η βελτίωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων προήλθε κυρίως από μια μεγάλη τιτλοποίηση NPE ύψους 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ με την επωνυμία «Frontier», για την οποία η τράπεζα θα λάβει περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ ομόλογα εγγυημένα από την κυβέρνηση στο πλαίσιο του συστήματος προστασίας περιουσιακών στοιχείων.

Ο οίκος αξιολόγησης πιστεύει ότι η βελτίωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας θα συμβάλει επίσης στην αύξηση της κερδοφορίας της, η οποία ανακάμπτει τα τελευταία τρίμηνα. Η Moody’s πιστεύει ότι η Εθνική Τράπεζα έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει περαιτέρω τα βασικά της κέρδη, μέσω του συνεχούς νέου δανεισμού (η εκταμίευση των νέων δανείων ξεπέρασε τα 2 δισ. Ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021) και περισσότερη συγκράτηση των προβλέψεων για ζημίες δανείων και των λειτουργικών εξόδων

EUROBANK Α.Ε

Η αναβάθμιση της κατάταξης της Eurobank SA (Eurobank) οφείλεται κυρίως στην αναβάθμιση της BCA σε b3 από το caa1, λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή οικονομική απόδοση και την κερδοφορία της το πρώτο εξάμηνο του 2021, αλλά και τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού της.

Η Eurobank βρίσκεται σε καλό δρόμο για να καθαρίσει τον ισολογισμό της και να συνεχίσει να χορηγεί νέα δάνεια (εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα στα 3,4 δισ. Ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021)

Οι θετικές προοπτικές αντικατοπτρίζουν το δυναμικό για περαιτέρω βελτιώσεις στα κέρδη και το πιστωτικό προφίλ της τράπεζας, καθώς και τις ανοδικές δυνατότητες για τη συνολική χρηματοοικονομική της απόδοση που απορρέουν από τις δυνατότητες οικονομικής και πιστωτικής ανάπτυξης στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

ALPHA BANK SA

Η αναβάθμιση της κατάταξης της Alpha Bank SA (Alpha Bank) οφείλεται στην αναβάθμιση της BCA σε b3 από το caa1, η οποία αντικατοπτρίζει την πρόοδό της στην αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων της.

Ο δείκτης NPE αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στο 13% μέχρι το τέλος του έτους λόγω πρόσθετης τιτλοποίησης NPE ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και δύο πωλήσεων χαρτοφυλακίου NPE επιπλέον 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Επιπλέον, η Alpha Bank σχεδιάζει να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα των περιουσιακών της στοιχείων μειώνοντας την αναλογία NPE σε 2% μέχρι το τέλος του 2024.
Ταυτόχρονα, η αναβάθμιση BCA της τράπεζας αποτυπώνει επίσης τη σταθερή κεφαλαιακή της θέση, μετά την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 800 εκατομμύρια ευρώ τον Ιούλιο του 2021.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε

Οι αναβαθμίσεις των καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Με τη συνεχιζόμενη εκτέλεση του σχεδίου Sunrise, η τράπεζα μείωσε τα απόλυτα NPE της σε 9 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο του 2021 από 22,4 δισεκατομμύρια ευρώ τον Δεκέμβριο του 2020, που μεταφράζεται σε μείωση του δείκτη NPE σε 23% από 45% αντίστοιχα.

Η αναβάθμιση BCA της τράπεζας λαμβάνει επίσης υπόψη τις ενέργειες ενίσχυσης κεφαλαίου τους τελευταίους μήνες συνολικά περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ αύξησης μετοχικού κεφαλαίου τον Απρίλιο του 2021 και 600 εκατομμύρια ευρώ πρόσθετων τίτλων κατηγορίας 1 (AT1) τον Ιούνιο του 2021. Ο Moody’s ανέφερε ότι αν και ένα μεγάλο μέρος αυτών των νέων κοινών ιδίων κεφαλαίων έχουν χρησιμοποιηθεί για την απορρόφηση ζημιών από τις τιτλοποιήσεις NPE, οι κεφαλαιακές μετρήσεις της Τράπεζας Πειραιώς ήταν άνετα πάνω από τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Ένας άλλος παράγοντας που οδήγησε στην αναβάθμιση της αξιολόγησης της Τράπεζας Πειραιώς είναι οι ευνοϊκές προοπτικές για την υποκείμενη βασική κερδοφορία της.

Πηγή: ΟΤ

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr