Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας κατατέθηκε η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας με την οποία παρέχεται η εξουσιοδότηση μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), να μπορούν να επιδοτούνται οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που χορηγήθηκαν σε εργαζόμενους από ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες με επιδότηση του επιτοκίου από τον τ. Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.

Με την απόφαση αυτή, καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης στην επιδότηση, όπως το εισόδημα, η αξία της κύριας κατοικίας και της συνολικής ακίνητης περιουσίας, το ύψος των καταθέσεων, τα ποσοστά επιδότησης της έντοκης τοκοχρεωλυτικής δόσης, τα μέγιστα ποσά της επιδοτούμενης δόσης, η μέγιστη διάρκεια της επιδότησης ανά κλίμακες οφειλής και κάθε άλλο αναγκαίο διαδικαστικό και λεπτομερειακό ζήτημα για την υλοποίηση της προβλεπόμενης επιδότησης.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, από την υλοποίηση αναμένεται να ωφεληθούν δανειολήπτες που εξακολουθούν να οφείλουν και οι οποίοι, σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής των δανείων τους προς τις ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες, θα αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο απώλειας της κατοικίας τους.