Νέο θεσμικό πλαίσιο που θα βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω των χρηματιστηριακών αγορών προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η εισαγωγή στο χρηματιστήριο για τις επιχειρήσεις είναι ορατό ότι σήμερα τα χρηματιστήρια της ΕΕ δεν είναι εύκολο να προσελκύσουν νέους εκδότες για την εισαγωγή μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τον Ιούνιο του 2017 στην ενδιάμεση επανεξέταση του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, επεξεργάζεται αλλαγές ώστε να προσαρμόσει τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ σχετικά με την πρόσβαση στις δημόσιες αγορές.

Ο στόχος είναι, αφενός, να μειωθεί η γραφειοκρατία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που προσπαθούν να εισάγουν μετοχές τους στα χρηματιστήρια και να διαπραγματευθούν κινητές αξίες στις «αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ», μια νέα κατηγορία διαπραγμάτευσης για μικρούς εκδότες και, αφετέρου, να ενισχυθεί η ρευστότητα των μετοχών των εισηγμένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

«Η διεύρυνση της πρόσβασης των μικρότερων επιχειρήσεών μας σε χρηματοδότηση μέσω της αγοράς βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδίου για την Ένωση των Κεφαλαιαγορών. Σήμερα, από τα 20 εκατομμύρια ΜΜΕ στην Ευρώπη, μόνο 30.000 είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια. Αυτή την κατάσταση πρέπει να την αλλάξουμε. Προτείνουμε κανόνες που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε ένα ευρύ φάσμα πηγών χρηματοδότησης σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους και την άντληση κεφαλαίων στις δημόσιες αγορές», δήλωσε ο Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος αρμόδιος για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών.

Κύριες αλλαγές των κανόνων που προτείνονται είναι οι:

  • Τροποποίηση των ισχυουσών υποχρεώσεων τήρησης μητρώων των προσώπων που έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, ώστε να αποφευχθεί η υπερβολική διοικητική επιβάρυνση για τις ΜΜΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δυνατότητα των αρμόδιων αρχών να διερευνούν υποθέσεις που αφορούν πράξεις προσώπων τα οποία κατέχουν προνομιακές πληροφορίες.
  • Παροχή στους εκδότες που είναι επί τουλάχιστον τρία έτη εισηγμένοι σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ της δυνατότητας να δημοσιεύουν ένα πιο περιορισμένο ενημερωτικό δελτίο κατά τη μετάβασή τους σε ρυθμιζόμενη αγορά.
  • Θέσπιση κοινού συνόλου κανόνων σχετικά με τις συμβάσεις ρευστότητας για τις αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ σε όλα τα κράτη μέλη, παράλληλα με τους εθνικούς κανόνες. Οι συμβάσεις ρευστότητας αποτελούν συμφωνίες μεταξύ εκδοτών και ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών (τραπεζών ή επιχειρήσεων επενδύσεων) για την αγοραπωλησία μετοχών του εκδότη και εξ ονόματος αυτού. Με τον τρόπο αυτόν, ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενισχύει τη ρευστότητα των μετοχών.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αναμένεται να δώσουν ώθηση στην εισαγωγή εταιρειών στις αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ κατά τρόπο που διατηρεί τον πυρήνα των κανόνων που έχει θεσπίσει η ΕΕ με σκοπό την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις χρηματοπιστωτικές αγορές μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση.