«Σωστή προετοιμασία». Αυτές οι δύο λέξεις περιγράφουν με απόλυτη ακρίβεια τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να δηλώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία – στο τελευταίο και πιο απαιτητικό πρόγραμμα κτηματογράφησης – για να αποφύγουν την ταλαιπωρία και να μη θέσουν σε κίνδυνο την περιουσία τους. Το νέο Κτηματολόγιο είναι ήδη σε εξέλιξη, αφορά 12.608.580 δικαιώματα και περιλαμβάνει πολλά μέρη της Ελλάδας ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί ιδιοκτήτες έχουν ακίνητα σε περισσότερες από μία περιοχές, ενώ αρκετές ιδιοκτησίες δεν έχουν σημαντική αξία σε σχέση με τις αστικές περιοχές των προηγούμενων προγραμμάτων.

——————————————————————————————————————————-

Το Σάββατο με «ΤΑ ΝΕΑ», «Απομνημονεύματα Μακρυγιάννη», & «e-Κτηματολόγιο»

 

e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ειδικό ένθετο 64 σελίδων.
Για πρώτη φορά, ο απλουστευμένος οδηγός για να κάνετε από το σπίτι σας, ηλεκτρονικά, τη δήλωση του κτηματολογίου.

Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωσή της από το σπίτι
Ολες οι κινήσεις που πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες
Πώς γίνεται ο εντοπισμός των ακινήτων
Τα λάθη που πρέπει να αποφύγουμε

μαζί

 
Μία μοναδική προσφορά

Tα Απομνημονεύματα του Στρατηγού Μακρυγιάννη

————————————————————————————————————-

Την ίδια ώρα, τα ακίνητα είναι δυσκολότερο να εντοπιστούν και να υποδειχθούν στα Γραφεία Κτηματογράφησης, ενώ δεν υπάρχουν (σε πολλές περιπτώσεις) συμβόλαια καθώς η χρησικτησία αποτελεί σε αρκετό μεγάλο ποσοστό τον τρόπο κτήσης της κυριότητάς τους.

Παρουσιάζουμε την ατζέντα του Κτηματολογίου με όλες τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες για να αποφύγουν κόστος και ταλαιπωρία.

Καταγράψτε τα ακίνητά σας

Κατά τους ειδικούς, πρέπει να ξεχωρίσετε τις Τοπικές ή Δημοτικές Ενότητες στις οποίες ανήκουν. Δήλωση υποβάλλεται για τα δικαιώματα που υπάρχουν σε κάθε προκαποδιστριακό ΟΤΑ που αντιστοιχεί συνήθως στις σημερινές Τοπικές ή Δημοτικές Ενότητες. Τα τέλη υπολογίζονται αυτοματοποιημένα από το σύστημα καταχώρισης. Στις αστικές περιοχές είναι 35 ευρώ ανά δικαίωμα για τους κύριους χώρους και 20 για αποθήκες ή χώρους στάθμευσης. Στις αγροτικές περιοχές του ίδιου δήμου πληρώνονται μέχρι δύο δικαιώματα (2 x 35 ευρώ) ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό τους.

Αντιστοιχίστε στα ακίνητα τα εμπράγματα δικαιώματά σας

Σε κάθε ακίνητο είναι δυνατόν να έχετε παραπάνω από ένα δικαίωμα, όπως για παράδειγμα δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 50% και δικαίωμα ψιλής κυριότητας σε ποσοστό 50% και δικαίωμα δουλείας διόδου μέσα από ένα γειτονικό ακίνητο. Καταγράψτε τα, καθώς είναι απαραίτητη η δήλωση καθενός από αυτά.

Συλλέξτε τα απαραίτητα νομικά έγγραφα

Βρείτε τα επικυρωμένα συμβόλαια και ετοιμάστε απλές φωτοτυπίες. Ενα ακίνητο μπορεί να έχει αποκτηθεί με περισσότερα από ένα συμβόλαιο ή τρόπους (για παράδειγμα, να έχει αγοραστεί ένα τμήμα, να έχει κληρονομηθεί ένα άλλο). Σε περίπτωση κληρονομιάς όπου δεν έχει συνταχθεί συμβόλαιο, προσκομίστε έγγραφα που αποδεικνύουν το ποσοστό που έχετε κληρονομήσει: τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομούμενου, τη δημοσιευμένη διαθήκη του, πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών κ.ά. Οταν πρόκειται για ακίνητα χωρίς συμβόλαιο που έχουν αποκτηθεί με χρησικτησία, προσκομίστε δικαστική απόφαση με την οποία αναγνωρίζεται το δικαίωμά σας (με φωτοτυπία επικυρωμένου αντιγράφου της). Σε κάθε άλλη περίπτωση αναζητήστε έγγραφα που αποδεικνύουν την κυριότητά σας όσον το δυνατόν παλαιότερα, ώστε σε συνδυασμό με πρόσφατα έγγραφα (π.χ. Ε9 του 2018) να καλύπτουν 20ετία. Τέτοια είναι, μεταξύ άλλων, παλαιά τοπογραφικά, παλαιά Ε9 αλλά και ιδιωτικά συμφωνητικά.

Εντοπίστε τα ακίνητά σας

Για την υποβολή της δήλωσης στο Κτηματολόγιο είναι υποχρεωτικό να προσκομίσετε κάποιο στοιχείο εντοπισμού που να βοηθάει το Γραφείο Κτηματογράφησης να προσδιορίσει τη θέση, τα όρια και την έκταση όλων των ακινήτων σας. Ενας τρόπος είναι οι διάφορες εφαρμογές εντοπισμού που υπάρχουν στο Διαδίκτυο είτε από το Ελληνικό Κτηματολόγιο είτε από τις ανάδοχες εταιρείες. «ΤΑ ΝΕΑ» έκαναν εκτενή αναφορά σε αυτές τις εφαρμογές στο φύλλο της 23ης Μαΐου 2019.

Συμπληρώστε τα έντυπα δηλώσεων

Από τη σελίδα του Κτηματολογίου (ή των αναδόχων) κατεβάστε το έντυπο της δήλωσης φυσικών προσώπων (Δ1). Αυτό το έντυπο αποτελείται από τρεις σελίδες: η πρώτη αφορά τα στοιχεία του προσώπου και οι δυο επόμενες τα στοιχεία του ακινήτου και του δικαιώματος.

Αντιστοιχίστε τα έγγραφα με τις δηλώσεις και βγάλτε φωτοτυπίες ανά προκαποδιστριακό ΟΤΑ

Σε κάθε δήλωση επισυνάπτετε φωτοτυπία της ταυτότητας του δηλούντος και αποδεικτικό ΑΦΜ (π.χ. λογαριασμοί).

Καταθέστε τη/τις δήλωση/δηλώσεις

Η δήλωση κατατίθεται στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης τα στοιχεία του οποίου θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου (www.ktimatologio.gr -> Αναζήτηση Περιοχών). Μπορεί να κατατεθεί και ηλεκτρονικά (www.ktimanet.gr).

 

 

 

 

Γράψτε το σχόλιο σας