Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – ένα από τα πιο εμβληματικά έργα πληροφορικής του Δημοσίου με συνολικό προϋπολογισμό 620 εκατομμυρίων ευρώ – σχεδιάστηκε την περίοδο 2010-2013. Ο μηχανικός πληροφορικής Δημήτρης Γιάντσης όταν το 2013, με την ιδιότητα τότε του Αναπληρωτή Διευθυντή Τηλεπικοινωνίων της Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε (ΚτΠ ΑΕ) ξεκίνησε να συμμετέχει στην ομάδα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, το έργο ήταν σε σχετικά ώριμο στάδιο και διεκδικούσε τη χρηματοδότηση του για να προκηρυχθεί.

Σήμερα, ο Δημήτρης Γιάντσης – Γενικός Διευθυντής, της Γενικής Διεύθυνσης Έργων της ΚτΠ Α.Ε.- είναι σε θέση όχι μόνο να πιστοποιήσει ότι το έργο βρίσκεται στη ράγα και «τρέχει» αλλά και το πιο σημαντικό να διατυπώσει μια εκτίμηση για την εξέλιξη της υλοποίησης του: «Αν όλα προχωρήσουν καλά, εκτιμάται ότι αρχές του 2021 θα έχει μεταπέσει το πρώτο κύμα φορέων στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και θα απολαμβάνει τις προηγμένες υπηρεσίες που θα προσφέρει αυτό στη Δημόσια Διοίκηση».

Δ. Γιάντσης

Μια ρεαλιστική τοποθέτηση που παίρνει υπόψη της τα δεδομένα. Ποια είναι αυτά; Δίχως άλλο, η μεγάλη γεωγραφική διασπορά, η διαφορετικότητα των 34.000 φορέων του Δημοσίου και οι συνεχώς μεταβαλλόμενες τεχνολογικές εξελίξεις. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα αυξημένη πολυπλοκότητα στην υλοποίηση του έργου. Έτσι, από υπεύθυνα χείλη τονίζεται ότι «τόσο η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, όσο και οι ανάδοχοι του έργου, θα πρέπει να εργαστούν συντονισμένα σε συνεργασία με τους δημόσιους φορείς που συμμετέχουν σε αυτό, για να ολοκληρώσουν τη μετάπτωση στο νέο Δίκτυο εντός των στενών χρονικών ορίων (4-6 μήνες) που θέτει το χρονοδιάγραμμα του έργου, από την υπογραφή των εκτελεστικών συμβάσεων».

Στο σημείο αυτό έχει την αξία της μια δημόσια ανακοίνωση της ΚτΠ Α.Ε.: «Με την προκήρυξη και των τελευταίων τριών σε σύνολο 30 διαγωνισμών από την ημέρα υπογραφής των πέντε υποέργων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ στις 04/07/2019, ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο του Έργου που θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά που διασυνδέει τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου τομέα και παρέχει την απαραίτητη υποδομή για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ τους.

Με τους τελευταίους 6 μίνι διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν σήμερα και αφορούν στο Έργο “Υποδομές ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης”, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 130 εκατ.€, ολοκληρώνεται εντός του χρονοδιαγράμματος το πρώτο στάδιο στη πορεία υλοποίησης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Χάρη στον συντονισμό των εργασιών, ο οποίος ήταν αποτέλεσμα της πολύ καλής συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως Κύριου του Έργου και της Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ) ως αναθέτουσας αρχής αυτού, δύο από τις συμβάσεις του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ που έχουν υπογραφεί είναι σε υλοποίηση και βρίσκονται στη παραλαβή της πρώτης φάσης τους, της “Μελέτης Εφαρμογής”, ενώ οι άλλες τρεις που είναι Συμφωνίες Πλαίσιο, βρίσκονται σε εξέλιξη οι μίνι διαγωνισμοί, που θα οδηγήσουν στις αντίστοιχες εκτελεστικές συμβάσεις. Η υπογραφή όλων των αντίστοιχων εκτελεστικών συμβάσεων εκτιμάται ότι θα γίνει το Φθινόπωρο του 2020».

Ο Δημήτρης Γιάντσης – κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε Mobile, Personal and Satellite Communications του Πανεπιστημίου Westminster και απόφοιτος του Πολυτεχνείου Πατρών στον κλάδο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών- διαθέτει 20ετή εργασιακή εμπειρία, στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και της διαχείρισης έργων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, έχοντας την ευθύνη για σύνθετα συγχρηματοδοτούμενα έργα, καθώς και έργα σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής στο “Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα”, ενώ ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από  την WIND Hellas ως Μηχανικός Πληροφορικής. Με λίγα λόγια, είναι ένας επαγγελματίας που γνωρίζει από πρώτο χέρι τις ανάγκες, τις δυσκολίες αλλά και την εξέλιξη τέτοιων σύνθετων έργων όπως το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Πιο συγκεκριμένα, ήταν εκεί – στην επιτελική ομάδα του έργου- όταν το 2014 διασφαλίσθηκε η χρηματοδότηση των τριών συγχρηματοδοτούμενων υποέργων από το ΕΣΠΑ 2007-2013. Το ίδιο έτος ξεκίνησε η προκήρυξη των αντίστοιχων διαγωνισμών. Ακολούθησαν ένδικες ενστάσεις σε δυο υποέργα, που είχαν ως αποτέλεσμα την μη ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας εντός της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013 και κατά συνέπεια την απώλεια της κοινοτικής χρηματοδότησης.

Παρόλες τις προσπάθειες μέσα στο 2014, το Έργο πάγωσε για να ξαναπάρει μπρος το 2018.  Τα τελευταία χρόνια και μέχρι σχετικά πρόσφατα, η ΚτΠ ΑΕ λειτουργούσε μέσα σε ένα περίπλοκο πλαίσιο, με επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες με άλλους φορείς και πρακτικά υπαγόμενη σε 2 διαφορετικά Υπουργεία, κάτι που ως προς τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίηση ενός τέτοιου μεγέθους έργου σίγουρα δεν βοηθούσε. Επιπλέον, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης υπήρξε μια γενικότερη απαξίωση της χρησιμότητας αναβάθμισης των ΤΠΕ στο Δημόσιο.  Σήμερα, λειτουργώντας πλέον μέσα σε μια καθετοποιημένη δομή,  εντός αποκλειστικά του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα πράγματα είναι αρκετά πιο ξεκάθαρα και οι αποφάσεις πιο ευέλικτες και επομένως διαφοροποιούνται και οι ταχύτητες κάτω από τις οποίες μπορεί να λειτουργήσουν τέτοιου μεγέθους και πολυπλοκότητας έργα.

Μια βασική διαφορά

Η βασική διαφορά του τότε με το τώρα συνοψίζεται, ωστόσο, σε ένα βασικό σημείο: Τότε πολύ λίγοι ήταν αυτοί που πίστευαν το project, ενώ οι περισσότεροι δεν αντιλαμβανόταν την αξία που προσφέρει. Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι το μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό Έργο του Δημοσίου που έγινε ποτέ στη χώρα  και ίσως το μεγαλύτερο σε εξέλιξη έργο του Δημοσίου στην Ευρώπη. Αποτελεί το «έργο πυρήνα»  για τη συγκρότηση του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ), όπως αυτό προσδιορίζεται στο νόμο 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι η συνέχεια αλλά και η υπέρβαση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι πάνω στο οποίο λειτουργούν οι υποδομές και τα δίκτυα που εξασφαλίζουν την παροχή μιας σειράς υπηρεσιών προς τους πολίτες. Στο Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ είναι συνδεδεμένο από το 2009 το σύνολο των σημαντικών φορέων του Δημοσίου, όπως Υπουργεία, Γεν. Γραμματείες, Περιφέρειες, Δήμοι,  Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Εφορίες, Τελωνεία, Σώματα Ασφαλείας – Πυροσβεστικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα.

Κατά συνέπεια όλες οι εφαρμογές και τα πληροφοριακά συστήματα των παραπάνω εξυπηρετούνται με ασφάλεια και διαλειτουργούν μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Τα πιο γνωστά είναι το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) TAXIS και το σύνολο των υπηρεσιών του, το ΠΣ ICIS των Τελωνείων, το ΠΣ του ΑΣΕΠ, το ΟΠΣ των ΚΕΠ και πολλά άλλα. Επιπλέον μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ εξυπηρετούνται καθημερινά εφαρμογές τηλεϊατρικής μεταξύ νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας της χώρας, εφαρμογές i-ΚΤΕΟ, και εφαρμογή Αδειών Οδήγησης.

Από την πλευρά του, το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ έρχεται να καλύψει της συνεχώς αυξανόμενες τηλεπικοινωνιακές ανάγκες για το σύνολο των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Με την ολοκλήρωση του, πάνω από 34.000 κτήρια που στεγάζουν φορείς του Δημοσίου θα διαθέτουν αναβαθμισμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, με δραστική αύξηση των ταχυτήτων πρόσβασης στο internet και μείωση του τηλεπικοινωνιακού κόστους. Επίσης, για πρώτη φορά το Ελληνικό Δημόσιο θα γνωρίζει με απόλυτη ακρίβεια πόσα χρήματα δαπανά για τις ανάγκες επικοινωνίας των φορέων του (σταθερή, κινητή τηλεφωνία και internet).

Με λίγα λόγια, το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, όπως θα μπορούσε να επισημάνει σε κάθε περίπτωση και ο έμπειρος Δημήτρης Γιάντσης,  θα αποτελέσει «τη ραχοκοκαλιά που θα διασυνδέει τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου τομέα παρέχοντας την απαραίτητη υποδομή για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ τους».

 

Στο Δίκτυο Δημόσιου Τομέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ:

• Θα εξυπηρετούνται όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες Δημοσίων Φορέων (πχ TAXIS, Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, Εκλογές, ΑΣΕΠ, Εθνικό Τυπογραφείο, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Απογραφή Δ.Υ., Πολεοδομίες, Νοσοκομεία, κλπ)

• Θα φιλοξενείται η πλειονότητα των Portals των Δημοσίων Φορέων

• Θα φιλοξενούνται 250.000 λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

• Οι Δημόσιοι Φορείς θα συνδέονται στο δίκτυο με ταχύτητες πρόσβασης έως και 1 Gbps

• Η συνολική παροχή internet στο δίκτυο κορμού θα είναι υψηλής διαθεσιμότητας και της τάξης των 10 Gbps

• Θα υιοθετηθούν και υλοποιηθούν όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες και πρακτικές ασφάλειας υποδομών και προστασίας των δεδομένων.

• Θα συνδέονται ασφαλώς άλλα ευαίσθητα εθνικά ή διεθνή δίκτυα, όπως το Παν-ευρωπαϊκό διαβαθμισμένο δίκτυο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ε.Ε. “S-TESTA”

• Θα προσφέρεται ατελή, για τους φορείς, τηλεφωνία πανελλαδικά ανάμεσα στα κτίρια του Δικτύου και προνομιακή τιμή για την εκτός – δικτύου τηλεφωνία χωρίς πάγιες χρεώσεις για τους φορείς.

• Θα παρέχεται υπηρεσία SMS Gateway χωρίς κόστος για τους φορείς (μαζική αποστολή μηνυμάτων)

• Θα εγκατασταθεί εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης σε 425 καίριους φορείς.

Σε κάθε περίπτωση, η τεχνογνωσία που βρίσκεται στη δεξαμενή της ΚτΠ Α.Ε αλλά και στις ομάδες των στελεχών της μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως καταλύτης για τα επόμενα μεγάλα έργα του Δημοσίου που εντάσσονται στο σχέδιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της χώρας.

 

Γράψτε το σχόλιο σας