Άρση του τραπεζικού απορρήτου, εμπόρων, βιομηχανίας και παραγωγών φέρει τροπολογία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής που βρίσκεται στη Βουλή.

Η τροπολογία προβλέπει ότι «σε περίπτωση αμφισβήτησης των συναλλαγών που αφορούν νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα ή στο πλαίσιο των ελέγχων για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος, η αρμόδια αρχή, δύναται να αιτείται την άρση του τραπεζικού απορρήτου».

Επίσης με την τροπολογία καταργείται η υποχρέωση αποστολής στοιχείων που έχουν περιέλθει στην αρμόδια αρχή προς τις Τράπεζες, για διενέργεια ελέγχου καταβολής του τιμήματος σε τραπεζικό λογαριασμό ή εξόφλησης επιταγής, ενώ μειώνονται στο μισό τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβάσεων των εμπόρων αγροτικών προϊόντων.

Η τροπολογία προβλέπει ότι στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα λειτουργεί ψηφιακή υπηρεσία διακίνησης νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων (ψηφιακή υπηρεσία), η οποία θα τηρείται από την αρμόδια αρχή σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο παραγωγός (σ.σ. αγροτικοί συνεταιρισμοί, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παράγει νωπά και ευαλλοίωτα εγχώρια αγροτικά προϊόντα, και μεταποιητικές επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων), θα αναρτά στην ψηφιακή υπηρεσία: τα στοιχεία των τιμολογίων που έχει εκδώσει και αφορούν νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα και τα στοιχεία των παραστατικών που καθορίζουν την τελική αξία της συναλλαγής.

Αν ο έμπορος (σ.σ. νομικό ή φυσικό πρόσωπο που αγοράζει, μεταποιεί ή διαμεσολαβεί στην αγορά με σκοπό τη χονδρική ή τη λιανική πώληση, και αγροτικοί συνεταιρισμοί) αμφισβητεί τα στοιχεία, ο παραγωγός και ο έμπορος αναρτούν στην ψηφιακή υπηρεσία αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς τους σχετικά με τα υπό αμφισβήτηση στοιχεία.

Επίσης, ο  παραγωγός υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια αρχή μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας σε περιπτώσεις μη εξόφλησης τιμολογίων που έχουν καταχωρισθεί στην ψηφιακή υπηρεσία.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης των συναλλαγών που αφορούν νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα ή στο πλαίσιο των ελέγχων για την τήρηση των διατάξεων, η αρμόδια αρχή μπορεί να αιτείται την άρση του τραπεζικού απορρήτου.

Οι κυρώσεις

Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, αυτές επαναπροσδιορίζονται  ως εξής:

  • Αν ο έμπορος παραβεί τις διατάξεις επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 15% της αξίας του τιμολογίου, στον νόμο προβλεπόταν ότι το πρόστιμο θα ήταν στο 30% της αξίας του τιμολογίου. Αν υποπέσει στην παράβαση για δεύτερη φορά, του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 30% της αξίας του τιμολογίου, ενώ αν υποπέσει στην παράβαση για τρίτη φορά, του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% της αξίας του τιμολογίου.
  • Αν ο παραγωγός δεν αναρτήσει τα ηλεκτρονικά στοιχεία επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 5% της αξίας του τιμολογίου.
  • Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ενώ τα πρόστιμα που επιβάλλονται βεβαιώνονται ως δημόσια και αποτελούν έσοδα του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

Δείτε εδώ την τροπολογία