Το άρθρο 52 του Κανονισμού Αδειοδότησης είναι η κοινή συνισταμένη για τις τέσσερις ΠΑΕ που «κόπηκαν» από το Πρωτοβάθμιο Οργανο της ΕΠΟ (σημειωτέον η απόφαση που κοινοποιήθηκε την Τρίτη 22 Μαΐου αφορά την άδεια συμμετοχής στις διεθνείς διοργανώσεις, αλλά θεωρείται προάγγελος και για τις εγχώριες, αφού ισχύουν τα ίδια κριτήρια).

Οπότε οι φάκελοι του Παναθηναϊκού, του Πανιωνίου, αλλά και των υποβιβασθέντων Πλατανιά και Κέρκυρας (αναφέρεται ως Κασσιόπη) δεν ήταν πλήρεις ως προς τα «μελλοντικά χρηματοοικονομικά στοιχεία».

Ιδού τι προβλέπει το άρθρο 52 για τις ΠΑΕ:

«1. Η υποψήφια πρέπει να συντάσσει και υποβάλλει μελλοντικά χρηματοοικονομικά στοιχεία προκειμένου να αποδείξει στην ΕΠΟ ότι μπορεί να εξακολουθήσει ως βιώσιμη επιχείρηση μέχρι το τέλος της περιόδου αδειοδότησης, αν έχει παραβιάσει οποιονδήποτε από τους δείκτες που ορίζονται στην παράγραφο 2 παρακάτω.

2. Αν κάποια υποψήφια εμφανίζεται ότι εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις που περιγράφονται από το δείκτη 1 ή 2, τότε θεωρείται ότι έχει υποπέσει σε παραβίαση του δείκτη:

α) Δείκτης 1: Βιώσιμη επιχείρηση

Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ή τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα Άρθρα 47 και 48, συμπεριλαμβάνει έμφαση ουσίας ή επιφυλακτικό πόρισμα /γνωμάτευση σε σχέση με την βιώσιμη επιχείρηση.

β) Δείκτης 2: Αρνητική καθαρή θέση

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (συμπεριλαμβανομένων, όπου απαιτείται, των συμπληρωματικών στοιχείων) που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το Άρθρο 47 γνωστοποιούν καθαρή θέση παθητικού (αρνητική καθαρή θέση) η οποία έχει επιδεινωθεί σε σχέση με το συγκριτικό ποσό που περιέχεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του προηγούμενου χρόνου ή στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το Άρθρο 48 (συμπεριλαμβανομένων, όπου

απαιτείται, των συμπληρωματικών στοιχείων), γνωστοποιούν μια καθαρή θέση παθητικού (αρνητική καθαρή θέση) που έχει επιδεινωθεί σε σχέση με το συγκριτικό ποσό κατά την προηγούμενη καταστατική ημερομηνία κλεισίματος.

3. Τα μελλοντικά χρηματοοικονομικά στοιχεία πρέπει να καλύπτουν την περίοδο που αρχίζει αμέσως μετά την τελευταία καταστατική ημερομηνία κλεισίματος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή, αν ισχύει, την ημερομηνία του ισολογισμού των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ενδιάμεσης περιόδου, και πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον ολόκληρη την περίοδο αδειοδότησης.

4. Τα μελλοντικά χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτελούνται από:

α) μια προϋπολογισμένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, με συγκριτικά στοιχεία για την αμέσως προηγούμενη χρήση και την ενδιάμεση περίοδο (αν ισχύει),

β) μια κατάσταση προϋπολογισμένων ταμειακών ροών, με συγκριτικά στοιχεία για την αμέσως προηγούμενη χρήση και την ενδιάμεση περίοδο (αν ισχύει),

γ) προσαρτήματα, που να περιλαμβάνουν μια σύντομη περιγραφή για κάθε σημαντική παραδοχή (με παραπομπή στα σχετικά θέματα των ιστορικών χρηματοοικονομικών και άλλων στοιχείων) που έχει χρησιμοποιηθεί για την σύνταξη της προϋπολογισμένης κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως και της κατάστασης ταμειακών ροών, καθώς και μια περιγραφή των βασικών κινδύνων που μπορεί να επηρεάσουν τα μελλοντικά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.

5. Τα μελλοντικά χρηματοοικονομικά στοιχεία πρέπει να συντάσσονται τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση.

6. Τα μελλοντικά χρηματοοικονομικά στοιχεία θα πρέπει να συντάσσονται σε συμφωνία με τις ελεγμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να ακολουθούν τις ίδιες λογιστικές πολιτικές με εκείνες που εφαρμόζονται για την σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εκτός από μεταβολές στη λογιστική πολιτική, οι οποίες έχουν γίνει μετά την ημερομηνία των πλέον πρόσφατων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και περιέχονται στις επόμενες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα δηλώνονται λεπτομερή στοιχεία των μεταβολών.

7. Τα μελλοντικά χρηματοοικονομικά στοιχεία πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις δήλωσης που ορίζονται στο Παράρτημα IV. Πρόσθετα στοιχεία ή προσαρτήματα πρέπει να περιλαμβάνονται αν παρέχουν διευκρινήσεις ή αν η παράλειψή τους θα καθιστούσε τα μελλοντικά χρηματοοικονομικά στοιχεία παραπλανητικά.

8. Τα μελλοντικά χρηματοοικονομικά στοιχεία μαζί με τις παραδοχές στις οποίες βασίζονται πρέπει να έχουν εγκριθεί από τη διοίκηση και αυτό πρέπει να αποδεικνύεται από μια σύντομη δήλωση και υπογραφή εκ μέρους του εκτελεστικού οργάνου της υπόχρεης οντότητας».

Ο Παναθηναϊκός πάντως δεν κόπηκε μόνο από το άρθρο 52. Η απόφαση της Πρωτοβάθμιου Οργάνου Αδειοδότησης της ΕΠΟ αναφέρει μη εκπλήρωση και των άρθρων 48 («χρηματοοικονομικές καταστάσεις ενδιάμεσης περιόδου»), 49 («μη ληξιπρόθεσμες οφειλές προς άλλες ομάδες») και 50 («μη ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εργαζόμενους).

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο