Αύξηση 30% κατέγραψαν το 2014 τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του ομίλου ΟΤΕ ανερχόμενα σε 317,3 εκατ. ευρώ, έναντι 244,1 εκατ. ευρώ το 2013. Ο κύκλος εργασιών σημείωσε μικρή μείωση 3,3% στα 3,9 δισ. ευρώ, έναντι 4 δισ. ευρώ το 2013. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 93,5 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2014, αυξημένα κατά 72,5% σε σχέση με τα 54,2 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2013.
 

Στο τέταρτο τρίμηνο του 2014 ο Όμιλος ΟΤΕ κατέγραψε για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο βελτιωμένες τάσεις στον κύκλο εργασιών σημειώνοντας μείωση 2,8% στα συνολικά ενοποιημένα έσοδα. Εξαιρουμένης της επίδρασης των πρόσφατων αλλαγών στα τέλη τερματισμού, κυρίως στη Ρουμανία από την 1η Απριλίου 2014, τα έσοδα του Ομίλου θα είχαν μείνει σταθερά στο Δ’ τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013.

Στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, το τέταρτο τρίμηνο του 2014 τα έσοδα κατέγραψαν μικρή αύξηση σε σχέση με πέρσι, μετά από 27 τρίμηνα με αρνητικό πρόσημο. Αυτό το επίτευγμα καταδεικνύει την επιτυχημένη μεταστροφή της σταθερής τηλεφωνίας, μετά από τις συνεχείς προσπάθειες για ενίσχυση της εμπειρίας του πελάτη και των προϊόντων και υπηρεσιών.

Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, τα έσοδα της Cosmote μειώθηκαν κατά 4,9%, με σταθερές τάσεις βελτίωσης από τρίμηνο σε τρίμηνο. Στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 6,9% το τέταρτο τρίμηνο του 2014, κυρίως λόγω της πτώσης των εσόδων από χονδρική που οφείλεται στην πρόσφατη μείωση των τελών τερματισμού στη χώρα.

Τα έσοδα στην κινητή τηλεφωνία Ρουμανίας που μειώθηκαν κατά 8,4%, θα είχαν αυξηθεί κατά σχεδόν 9% εξαιρουμένης της επίδρασης των σημαντικών μειώσεων των τελών τερματισμού τον Απρίλιο του 2014.  Παρομοίως, στην Αλβανία, τα έσοδα της AMC μειώθηκαν κατά 8,5%, ενώ θα είχαν αυξηθεί κατά 8% χωρίς την επίδραση της μείωσης των τελών τερματισμού. Τέλος, τα λοιπά έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 140,7 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 8,2%, κυρίως λόγω αύξησης της κίνησης στην OTE Globe. 

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το τέταρτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε 173,2 εκατ. ευρώ (ή 132,8 εκατ. ευρώ  εξαιρουμένων των πληρωμών για άδειες φάσματος). Το τέταρτο τρίμηνο του 2014, οι προσαρμοσμένες καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε 501,5 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,9% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 2,1% το τέταρτο τρίμηνο του 2014, στα 368,7 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα οι ετήσιες προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου να διαμορφωθούν στα 583,3 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τον ετήσιο στόχο των €500 εκατ. που είχε θέσει ο Όμιλος.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 1,1 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2014, μειωμένος κατά 21,2% σε σχέση με τις 30 Σεπτεμβρίου του 2014, που αντιστοιχεί σε 0,8 φορές το προσαρμοσμένο ετήσιο ΕΒΙTDA του Ομίλου.

Μείωση εξόδων

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης και κόστη αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε 669 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2014, μειωμένα κατά 1,3% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013.

Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένου του κόστους προσωπικού, διαμορφώθηκαν σε 498,0 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,6% στο τρίμηνο, κυρίως λόγω του υψηλότερου κόστους των συσκευών σχετιζόμενων με έργα ICT στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, καθώς και της επίδρασης του κόστους αλλαγής εταιρικής επωνυμίας και της επιβολής νέων φόρων υποδομών που εφαρμόστηκαν στη Ρουμανία.

Το τέταρτο τρίμηνο η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 370,9 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 2,8%, ενώ το περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA διαμορφώθηκε στο 36,5%. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου για το έτος διαμορφώθηκε σε 1,421 δισ. ευρώ και το περιθώριο στο 36,3% αυξημένο κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2013.  Η επίδοση αυτή ήταν κυρίως αποτέλεσμα της δυνατής επίδοσης της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, καταγράφοντας προσαρμοσμένο EBITDA για το έτος στα 599,2 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 5,4% σε ετήσια βάση. 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 7,7% στο τρίμηνο, σε 40,8 εκατ. ευρώ, λόγω μείωσης στον  δανεισμό και στο κόστος χρηματοδότησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέρισμα 8 λεπτά ανά μετοχή, για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την υγιή και ισχυρή  χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου. Το συνολικό ποσό για το μέρισμα θα ανέλθει σε 40 εκατ. ευρώ περίπου.

Οι προοπτικές για το 2015

Ο ΟΤΕ εκτιμά ότι το 2015 θα συνεχίσει να σταθεροποιεί τις επιδόσεις του στην Ελλάδα σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία, με τη συνεχή ενίσχυση των νέων υπηρεσιών, με σταθερότερα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και με ένα πιο ξεκάθαρο κανονιστικό περιβάλλον, αλλά και μια ευνοϊκότερη βάση σύγκρισης. Ο έντονος ανταγωνισμός και η μείωση των τελών τερματισμού θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τις επιδόσεις σε Ρουμανία και Αλβανία.

Τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για τη συγκράτηση του κόστους συνεχίζουν να αποδίδουν, ενώ η εταιρεία θα αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες για τον περιορισμό  των λειτουργικών της εξόδων. Στόχος του ΟΤΕ είναι να συνεχίσει να επενδύει στην ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών της Ελλάδας και της Ρουμανίας στα ίδια επίπεδα με το 2014, με τις επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το 2015 να εκτιμώνται σε περίπου €500 εκατ., εξαιρουμένων των πληρωμών για άδειες φάσματος. Λόγω των χαμηλότερων πληρωμών για τόκους και της ορθής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης, o OTE αναμένει ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές του θα ξεπεράσουν τα €500 εκατ. και το 2015.

Δηλώσεις Τσαμάζ

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα τετάρτου τριμήνου και έτους 2014, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Στη διάρκεια του 2014 πετύχαμε να σταθεροποιήσουμε τις επιδόσεις του Ομίλου, κυρίως χάρη στη Σταθερή Τηλεφωνία Ελλάδας, η οποία κατέγραψε το πρώτο θετικό τρίμηνο μετά από 7 χρόνια. Χωρίς την επίδραση από τη μείωση των τελών τερματισμού, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου θα ήταν σχεδόν αμετάβλητος στο τρίμηνο.

»Με πιο ευέλικτη οργάνωση και με εύρωστη χρηματοοικονομική δομή, κατορθώσαμε να ενισχύσουμε σημαντικά τόσο τη λειτουργική, όσο και την καθαρή κερδοφορία μας. Παρά τις σημαντικά υψηλότερες επενδύσεις μας για την ανάπτυξη των τεχνολογικών υποδομών της Ελλάδας, οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές για το έτος ξεπέρασαν κατά πολύ τον αρχικό στόχο των 500 εκατ. ευρώ. Έχοντας βελτιώσει τις επιδόσεις μας σε όλους τους τομείς, προχωράμε σε διανομή μερίσματος έπειτα από τέσσερα χρόνια.

»Με τη συνδρομή όλων των ανθρώπων του Ομίλου ΟΤΕ και σε συνέχεια της πρόσφατης υπογραφής συλλογικής σύμβασης εργασίας, το 2015 θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε απρόσκοπτα τη στρατηγική μας για να εδραιώσουμε περαιτέρω τη θέση και τις επιδόσεις μας, ξεκινώντας από πολύ γερές βάσεις.»

 

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Γράψτε το σχόλιο σας