Η διαδικασία για την εγγραφή των εκμεταλλεύσεων στο ηλεκτρονικό μητρώο ή την επικαιροποίηση των στοιχείων τους.

Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για τη δημιουργία εθνικού μητρώου εμπορικού εκμεταλλεύσεων πουλερικών, στο πλαίσιο θέσπισης συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή ευρωπαϊκού κανονισμού. Στο εθνικό μητρώο ενσωματώνεται και το μητρώο ωοπαραγωγών ορνίθων.

Να σημειωθεί ότι το ηλεκτρονικό μητρώο δε συνιστά έναν απλό κατάλογο εκμεταλλεύσεων, καθώς στο μέλλον θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την εφαρμογή υγειονομικών προγραμμάτων, τη χορήγηση αποζημιώσεων ή επιδοτήσεων, την ένταξη σε επενδυτικά προγράμματα, τη διενέργεια επίσημων κτηνιατρικών ελέγχων, την καταγραφή κινήσεων πουλερικών, την υγειονομική πιστοποίηση κλπ. Συνεπώς, είναι επιτακτικό να είναι σε κάθε περίπτωση επικαιροποιημένο και να εγγραφούν όλες οι εμπορικές εκμεταλλεύσεις πουλερικών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση, οι εμπορικές εκμεταλλεύσεις (πουλερικών ωοπαραγωγής), Λοιπά πουλερικά (Ινδόρνιθες, Πάπιες, Χήνες, Ορτύκια, Φασιανοί, Πέρδικες  Στρουθοκάμηλοι, Περιστέρια, Φραγκόκοτες), Εκμεταλλεύσεις πουλερικών κρεοπαραγωγής (πάχυνσης), Εκκολαπτήρια πουλερικών, Εκμεταλλεύσεις πουλερικών αναπαραγωγής (επιλογής και πολλαπλασιασμού), Αναθρεπτήρια πουλερικών, Εκμεταλλεύσεις πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτα, Εκτροφεία πτερωτών θηραμάτων για εμπλουτισμό) οφείλουν να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό μητρώο ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους σε αυτό, κατά περίπτωση, εντός ενός έτους από τη δημοσίευση της απόφασης.

Εξαιρούνται οι εκμεταλλεύσεις ωοπαραγωγών ορνίθων, τα εκκολαπτήρια και τα αναθρεπτήρια πουλερικών που πρέπει να συμμορφωθούν με τα ανωτέρω πριν την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «ΑΡΤΕΜΙΣ». Δεδομένου ότι η έναρξη λειτουργίας του εν λόγω συστήματος τοποθετείται στις αρχές του νέου έτους, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προέχει η εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο και η επικαιροποίηση στοιχείων των συγκεκριμένων κατηγοριών εκμεταλλεύσεων.

Για την εγγραφή των εκμεταλλεύσεων στο ηλεκτρονικό μητρώο ή την επικαιροποίηση των στοιχείων τους, ο ιδιοκτήτης υποβάλει στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες αίτηση-δήλωση.

Επιπρόσθετα και συμπληρωματικά προς αυτές, τονίζεται ότι:

-Όταν πρόκειται για νεοϊδρυόμενη εκμετάλλευση, η εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο θα πραγματοποιείται:

α) μετά την έκδοση της έγκρισης ίδρυσης του ν. 4056/2012 (Α΄ 52), ως ισχύει και όπου αυτός τυγχάνει εφαρμογής,

β) μετά την περάτωση των κτηριακών εγκαταστάσεων, η οποία βεβαιώνεται με την προσκόμιση από τον ιδιοκτήτη υπεύθυνης δήλωσης,

γ) μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται στο π.δ. 216/2003 (Α΄181), στο π.δ. 224/1998 (Α΄ 175) και στην υπ’ αρ. 2063/141781/11-11-204 (Β΄ 3091) υπουργική απόφαση, κατά περίπτωση και εφόσον απαιτείται,

δ) πριν τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας ή την υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας του ν. 4056/2012, ως ισχύει και όπου αυτός τυγχάνει εφαρμογής, και

ε) πριν την πρώτη είσοδο ζωικού κεφαλαίου.

-Για τον διοικητικό έλεγχο της πληρότητας και της ορθότητας των στοιχείων της αίτησης-δήλωσης, είτε πρόκειται για αρχική εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο είτε για επικαιροποίηση στοιχείων, οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές λαμβάνουν υπόψη τα αναγκαία έγγραφα και δικαιολογητικά (ατομικές διοικητικές πράξεις για την ίδρυση και λειτουργία, γνωστοποίηση λειτουργίας, κτηνιατρικές εγκρίσεις/βεβαιώσεις, ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ, ζωοτεχνική μελέτη, καταστατικό για τα νομικά πρόσωπα, τοπογραφικό διάγραμμα, αρχιτεκτονικά σχέδια, κατόψεις, τιμολόγια κ.λπ.) που παρέχουν τη σχετική τεκμηρίωση.

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr