Τον δρόμο ανάπτυξης του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλλει άμεσα στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και ιδίως στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», δείχνουν οι κατευθυντήριες γραμμές, που εγκρίθηκαν από την Κομισιόν και οι οποίες θα βοηθήσουν τον κλάδο να καταστεί πιο ανταγωνιστικός και ανθεκτικός, βελτιώνοντας τις περιβαλλοντικές και κλιματικές του επιδόσεις.

Στόχοι των κατευθυντηρίων γραμμών

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εκπονήθηκαν σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα ενδιαφερόμενα μέρη, κυρίως εκείνα που εκπροσωπούνται στο γνωμοδοτικό συμβούλιο υδατοκαλλιέργειας. Θέτουν τέσσερις αλληλένδετους στόχους για την περαιτέρω ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην Ένωση:

  • οικοδόμηση ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας
  • συμμετοχή στην πράσινη μετάβαση
  • διασφάλιση της κοινωνικής αποδοχής και της ενημέρωσης του καταναλωτή
  • ενίσχυση των γνώσεων και της καινοτομίας.

Οι προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές θα στηρίξουν επίσης τη σημαντική αύξηση της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας σε επίπεδο ΕΕ. Όπως επισημαίνεται στο πρόσφατα δημοσιευθέν σχέδιο δράσης για τη βιολογική γεωργία, η βιολογική υδατοκαλλιέργεια παραμένει ένας σχετικά νέος κλάδος, αλλά με σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης.

Σε αντίθεση με την αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια δεν αποτελεί τομέα αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΕΕ. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο της υδατοκαλλιέργειας για την ευρωπαϊκή επισιτιστική ασφάλεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση, η Κοινή Αλιευτική Πολιτική προβλέπει σύστημα στρατηγικού συντονισμού της πολιτικής για την υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ.

Αυτή η στρατηγική προσέγγιση έχει καταστεί ακόμη πιο σημαντική σήμερα, δεδομένων των δυνατοτήτων που έχει ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς και της ανάγκης να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα του κλάδου, ιδίως υπό το πρίσμα της κρίσης COVID-19. Οι νέες στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές έχουν ενσωματώσει πλήρως τους στόχους αυτούς.

Οι κατευθυντήριες γραμμές εξετάζουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ και προτείνουν συγκεκριμένες δράσεις σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε χώρο και ύδατα, της υγείας του ανθρώπου και των ζώων, των περιβαλλοντικών επιδόσεων, της κλιματικής αλλαγής, της καλής μεταχείρισης των ζώων, του κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου, καθώς και της επικοινωνίας σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ.

Ειδικότερα, η Επιτροπή προτείνει την εκπόνηση λεπτομερών εγγράφων καθοδήγησης σχετικά με τις ορθές πρακτικές στους σημαντικότερους τομείς και προβλέπει ειδικό μηχανισμό βοήθειας για την υδατοκαλλιέργεια που θα υποστηρίξει την εκπόνηση των εν λόγω εγγράφων καθοδήγησης, καθώς και την εφαρμογή των ορθών πρακτικών που περιγράφονται σε αυτά.

Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή ενθαρρύνει επίσης τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμπεριλάβουν την αύξηση της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας στην (τρέχουσα) επανεξέταση των εθνικών στρατηγικών σχεδίων τους για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και να στηρίξουν αυτό το είδος παραγωγής υδατοκαλλιέργειας με μέρος των κονδυλίων που διατίθενται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ).

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο