Νέες εκτεταμένες χρήσεις τουρισμού και αναψυχής στο παράκτιο μέτωπο του Αλίμου προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα Γενικού Σχεδιασμού της μαρίνας Αλίμου, για την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία ιδιωτικοποίησης μέσω του ΤΑΙΠΕΔ.

Το ΠΔ για τη μαρίνα Αλίμου, που δημοσιεύτηκε χθες στο ΦΕΚ ( Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών θεμάτων αρ.172, της 21ης Αυγούστου 2018), καθορίζει τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης επί της χερσαίας ζώνης της μαρίνας, καθώς και τις κατευθύνσεις σχεδιασμού επί της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης. Το εμβα­δόν της χερσαίας ζώνης είναι 209.816 τ.μ. και το εμβαδόν της θαλάσσιας ζώνης 427.950 τ.μ.

Σύμφωνα με το νέο ΠΔ, στις χρήσεις τουρισμού – αναψυχής περιλαμβάνο­νται μεταξύ άλλων: Εστιατόρια, αναψυκτήρια, εμπορικά κατα­στήματα και καταστήματα παροχής υπηρεσιών, ξενο­δοχεία -ξενώνες, εκθεσιακοί χώροι, συνεδριακά κέντρα, χώροι πολιτιστικών δραστηριοτήτων (όπως μουσεία) και συνάθροισης κοινού, ενυδρείο, αθλητικές εγκαταστά­σεις (γυμναστήρια, υπαίθριες και στεγασμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, υδροθεραπευτήρια-spa). Επίσης, επιτρέπεται η διαμόρφωση χώρων στάθμευσης (κτίρια, γή­πεδα) και παιδικών χαρών-παιδότοπων.

Ο σχεδιασμός σε 5 τομείς

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη χερσαία ζώνη της μαρίνας Αλίμου, καθορίζονται χρήσεις γης, όροι δόμησης, καθώς και κατευθύνσεις σχε­διασμού σε συνολικά 5 τομείς, ως εξής:

Τομέας 1

Στον Τομέα αυτό, συνολικής επιφάνειας 57.506 τ.μ., επιτρέπονται οι χρήσεις χερσαίας απόθεσης και συντή­ρησης σκαφών, διοίκησης και λειτουργίας της μαρίνας, τουρισμού – αναψυχής. Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στον Τομέα αυτό είναι 7.160 τ.μ., ενώ καθο­ρίζεται συντελεστής κάλυψης 0,4 και ελάχιστο ποσοστό πρασίνου 0,02.

Εντός του Τομέα 1 η έκταση μεταξύ της προσωρι­νής οριογραμμής του ρέματος της Πικροδάφνης και του ορίου της χερσαίας ζώνης της μαρίνας, χαρακτηρίζεται ως «περιοχή ρέματος – φυσικού πρασίνου».

Τομέας 2

Στον Τομέα αυτό, συνολικής επιφάνειας 4.265 τ.μ., επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις διοίκησης και λειτουργί­ας της μαρίνας. Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στον Τομέα αυτό είναι 525 τ.μ., ενώ καθορίζεται συντελεστής κάλυψης 0,4 και ελάχιστο ποσοστό πρα­σίνου 0,17.

Τομέας 3

Στον Τομέα αυτό, συνολικής επιφάνειας 57.386 τ.μ., επιτρέπονται οι χρήσεις τουρισμού – αναψυχής, διοίκη­σης και λειτουργίας της μαρίνας καθώς και η διατήρη­ση του υφιστάμενου κολυμβητηρίου. Η μέγιστη επιτρε­πόμενη δόμηση στον Τομέα αυτό είναι 9.015 τ.μ., ενώ καθορίζεται συντελεστής κάλυψης 0,4 και ελάχιστο ποσοστό πρασίνου 0,22.

Οι υποδομές του κολυμβητηρίου διατηρούνται στη σημε­ρινή τους θέση, εντός έκτασης επιφάνειας 7.439 τ.μ..

Στη μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στον Τομέα 3, προσμετράται και η δόμηση των κτιριακών υποδομών του κολυμβητηρίου που ανέρχεται σε 350 τ.μ. και περιλαμβάνει τις υφιστάμενες και νέες κτιριακές υπο­δομές αυτού.

Τομέας 4

Στον Τομέα αυτό, συνολικής επιφάνειας 10.026 τ.μ., επιτρέπονται οι χρήσεις τουρισμού – αναψυχής και ειδι­κότερα, η χρήση εστιατορίων, αναψυκτηρίων και υπαί­θριων χώρων στάθμευσης. Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στον Τομέα αυτό είναι 1.200 τ.μ. και καθορίζεται συντελεστής κάλυψης 0,3 και ελάχι­στο ποσοστό πρασίνου 0,55.

Τομέας 5

Στον Τομέα αυτό, συνολικής επιφάνειας 7.585 τ.μ., επιτρέπεται η χρήση ναυταθλητισμού. Η μέγιστη επι­τρεπόμενη δόμηση στον Τομέα αυτό είναι 600 τ.μ. με συντελεστή κάλυψης 0,2.

Η επιτρεπόμενη χρήση ναυταθλητισμού περιλαμβάνει τις αναγκαίες κτιριακές υποδομές (γραφεία διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων γραφείων διοίκησης που σχετίζονται συνολικά με τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στη μαρίνα, χώρους διδασκαλίας, βι­βλιοθήκη, εντευκτήριο, καφέ/εστιατόριο, αποδυτήρια, ιατρείο, χώρους υγιεινής, φυλάκιο, καθώς και υπόστεγα φύλαξης, αποθήκευσης και συντήρησης μικρών σκα­φών), υπαίθριες διαμορφώσεις (όπως, χώροι παραμονής και προετοιμασίας των αθλητικών σκαφών, μικρά γήπε­δα αθλοπαιδιών) και χώρους στάθμευσης.

Μετά τον επανακαθορισμό των υφιστάμενων ορι­ογραμμών αιγιαλού και παραλίας στον Τομέα 5, η έκτα­ση που προκύπτει μεταξύ της παλαιάς (υφιστάμενης) οριογραμμής παραλίας και της νέας (προτεινόμενης) οριογραμμής παραλίας, αποδίδεται στον Τομέα 5.

Χρήσεις

Στις χρήσεις διοίκησης και λειτουργίας της μαρί­νας, περιλαμβάνονται: Κτίρια διοίκησης μαρί­νας, Διοίκηση (Λιμεναρχείο, Τελωνείο), Πύργος Ελέγχου, ιατρείο, φυλάκια εισόδου, εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής υπηρεσιών (όπως super market, πώληση ή ενοικίαση ναυτιλιακών ειδών/αυτοκινήτων, ενοικιάσεις-πωλήσεις σκαφών, τουριστικά πρακτορεία), γραφεία, εστίαση, καθώς και οι απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι (όπως αποθήκες, χώροι υγιεινής – συμπεριλαμβα­νομένων WC, ντους, πλυντηρίων), χώροι προσωπικού και αναγκαίες συναφείς υποδομές. Επιτρέπεται, επίσης, η διαμόρφωση χώρων στάθμευσης (κτίρια, γήπεδα).

Στις χρήσεις χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών περιλαμβάνονται οι ακόλουθες χρήσεις και υπο­δομές: υπαίθριος χώρος χερσαίας απόθεσης και συντή­ρησης σκαφών αναψυχής και άλλων σκαφών ή πλωτών μέσων που τυχόν θα εξυπηρετούνται στη μαρίνα, υπό­στεγο συντήρησης και φύλαξης σκαφών/πλωτών μέσων, γραφεία και εργαστήρια, πρατήριο καυσίμων-πλυντήριο οχημάτων καθώς και οι απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι (όπως αποθήκες, χώροι υγιεινής -συμπεριλαμβανομέ­νων WC, ντους, πλυντηρίων), χώροι προσωπικού και οι αναγκαίες συναφείς υποδομές. Επιτρέπεται, επίσης, η διαμόρφωση χώρων στάθμευσης (κτίρια, γήπεδα) και η δημιουργία ελικοδρομίου (πεδίο προσγείωσης/απο- γείωσης ελικοπτέρου).

Στις χρήσεις τουρισμού – αναψυχής περιλαμβάνο­νται: Εστιατόρια, αναψυκτήρια, εμπορικά κατα­στήματα και καταστήματα παροχής υπηρεσιών, ξενο­δοχεία – ξενώνες, εκθεσιακοί χώροι, συνεδριακά κέντρα, χώροι πολιτιστικών δραστηριοτήτων (όπως μουσεία) και συνάθροισης κοινού, ενυδρείο, αθλητικές εγκαταστά­σεις (γυμναστήρια, υπαίθριες και στεγασμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, υδροθεραπευτήρια-spa). Επιτρέπεται, επίσης, η διαμόρφωση χώρων στάθμευσης (κτίρια, γή­πεδα) και παιδικών χαρών-παιδότοπων.

Κολυμβητήριο

Ειδικά για τη χρήση του κολυμβητηρίου και την άρτια λει­τουργία του, ισχύουν οι εξής όροι – κατευθύνσεις: Οι διατηρούμενες υποδομές του κολυμβητηρίου αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις υφιστάμενες αθλη­τικές εγκαταστάσεις.

Επιτρέπεται η ανέγερση νέου κτιρίου (συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ.), για τη στέγαση κυλικείου και γρα­φείου διοίκησης, καθώς και για την εξυπηρέτηση πολιτι­στικών ή/και αθλητικών δράσεων της τοπικής κοινωνίας.

Επιτρέπεται η πραγματοποίηση επεμβάσεων και βελτιώσεων στις κτιριακές υποδομές και στη διαμόρφω­ση των ελεύθερων χώρων και των χώρων πρασίνου που περιλαμβάνονται στην έκταση του κολυμβητηρίου, με σκοπό τη λειτουργική και αισθητική ενσωμάτωση των υποδομών του κολυμβητηρίου στο συνολικό σχεδιασμό της χερσαίας ζώνης της μαρίνας.

Η οδική πρόσβαση στο κολυμβητήριο γίνεται αποκλειστικά μέσω της προβλεπόμενης ειδικά για την μετάβαση από και προς την εν λόγω περιοχή εσωτερικής δευτερεύουσας οδού της μαρίνας που οδεύει παράλ­ληλα με την τροχιολωρίδα του τραμ στο νότιο τμήμα της μαρίνας.

Η στάθμευση των οχημάτων των επισκεπτών και χρηστών του κολυμβητηρίου, θα γίνεται αποκλειστικά κατά τρόπο οργανωμένο, σε κατάλληλης δυναμικότητας χώρο σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας, που διαμορφώνεται εντός της ορισθείσας για το κολυμ­βητήριο έκτασης επιφάνειας 7.439 τ.μ. και σε άμεση επι­κοινωνία με την ως άνω οδό πρόσβασης ειδικά για τις ανάγκες του κολυμβητηρίου.

Βοηθητικές χρήσεις

Στην εναπομένουσα εκτός τομέων έκταση, επιτρέ­πονται οι χρήσεις σταθμού ανεφοδιασμού καυσίμων και παραλαβής καταλοίπων σκαφών και λοιπές βοηθητικές χρήσεις, ιδίως ελικοδρόμιο και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και δίκτυα. Η μέγιστη επιτρεπόμενη δό­μηση εκτός τομέων ανέρχεται σε 20 τ.μ.

Συνολικά και στους πέντε  Τομείς της μαρίνας Αλίμου επιτρέπεται η δημιουργία των αναγκαίων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων για την εξυ­πηρέτηση της μαρίνας, οι οποίες μπορούν να περιλαμ­βάνουν υποσταθμούς, αντλιοστάσια, συστήματα και εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, υποδομές συγκέντρωσης απορριμμάτων της μαρίνας, χώρους φύλαξης αντιρρυπαντικού εξοπλισμού, αποθηκευτικούς χώρους. Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις Η/Μ και οι εγκαταστάσεις σύνδεσης με δίκτυα που ενδέχεται να απαιτηθούν εξαιρούνται από τον συντελεστή δόμησης.

Πράσινο

Το αστικό πράσινο της μαρίνας θα μπορεί να περιλαμ­βάνει: Χαμηλό και υψηλό πράσινο, υπαίθρια καθιστικά και σκίαστρα, διαδρομές περιπάτου και ποδηλάτου, παιδικές χαρές – υπαίθριους χώρους πολιτιστικών εκ­δηλώσεων μικρής κλίμακας, υπαίθριες αθλητικές εγκα­ταστάσεις μικρής κλίμακας. Επιτρέπεται επίσης η διαμόρφωση κτιρίων στάθμευσης με κάλυψη της οροφής τους με πράσινο, ώστε να προσφέρονται για περίπατο (σε σημεία που είναι δυνατή η αξιοποίηση υψομετρικής διαφοράς, ώστε να είναι υπόγεια από την πλευρά της παραλιακής λεωφόρου).

Ποδηλατόδρομος – περίφραξη

Κατά την εφαρμογή του Γενικού Σχεδιασμού της μαρίνας Αλίμου, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι εξής κατευ­θύνσεις σχεδιασμού:

* Καθορίζεται ζώνη ποδηλατοδρόμου.

* Στο όριο της μαρίνας και πλησίον των δύο στάσεων τραμ που βρίσκονται σε επαφή με αυτό, καθορίζονται είσοδοι μεγάλου πλάτους για τους πεζούς, καθώς και πεζόδρομοι αντίστοιχου πλάτους που οδηγούν από τις εισόδους αυτές στο θαλάσσιο μέτωπο.

* Η μαρίνα περιφράσσεται στο όριο της προς την ξηρά. Η περίφραξη διακόπτεται στις εισόδους οδικής πρόσβασης προς τη μαρίνα, στις εισόδους για τους πε­ζούς και στην είσοδο του ποδηλατοδρόμου. Το μέγιστο συνολικό ύψος της περίφραξης ανέρχεται σε 2μ., εκ των οποίων το τοιχίο σκυροδέματος δεν υπερβαίνει τα 0,6 μ.

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο