Αποσύρθηκε το άρθρο 48 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών που προέβλεπε αυστηρές κυρώσεις σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής με ανακριβή, πλαστά ή εικονικά τιμολόγια, νόθευση φορολογικών στοιχείων ή καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων.

Πληροφορίες του in.gr αναφέρουν πως το υπουργείο Οικονομικών θα αποσύρει τη σχετική διάταξη από το νομοσχέδιο που εξετάζεται στην Ολομέλεια της Βουλής και η οποία ενδεχομένως να επανέλθει στο επόμενο διάστημα με δεδομένες τροποποιήσεις.

Η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής είχε νωρίτερα κρίνει πως οι διατάξεις του άρθρου 48 για την παράβαση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) χρήζουν αναδιατύπωσης ούτως ώστε να καταστούν αρκούντως σαφείς.

Σε σχετική έκθεση της Επιτροπής τονίζεται πως με τις νέες ρυθμίσεις εγκαταλείπεται η αξία της παράβασης ως βάση για την επιμέτρηση της επιβλητέας κύρωσης και υιοθετείται σύστημα συμφώνως προς το οποίο το ύψος της επιβλητέας κύρωσης προσδιορίζεται εν συναρτήσει προς τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα ή τις δαπάνες της επιχείρησης και βάσει συντελεστή προσαύξησής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, και κυρίως ως προς παραβάσεις αξίας πολύ μικρότερης του 1% των συνολικών εσόδων ή των δαπανών της επιχείρησης, παρατηρείται ότι το ύψος της κύρωσης που προκύπτει κατ’ εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων μπορεί να είναι πολλαπλάσιο της αξίας της παράβασης και, ως εκ τούτου, ενδεχομένως, να μην βρίσκεται σε αρμονία με την αρχή της αναλογικότητας.

Η υπηρεσία της Βουλής πρότεινε να τεθεί οροφή της επιβλητέας κύρωσης σε συνάρτηση με την αξία της παράβασης, και ως ένα μέγιστο πολλαπλάσιό της.

Οι εμπειρογνώμονες της Βουλής τόνιζαν ακόμη πως η επιβολή κυρώσεων με «αντικειμενικό» τρόπο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες τέλεσης της παράβασης και χωρίς δυνατότητα επιμέτρησης της ποινής από το όργανο της διοίκησης που τις επιβάλλει, αλλά και από τον δικαστή στο πλαίσιο άσκησης προσφυγής ουσίας, ενδεχομένως δεν βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με την αρχή της αναλογικότητας και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας.

Θανάσης Κουκάκης

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Γράψτε το σχόλιο σας