Τα άγνωστα αρχεία της Βουλής αποκαλύπτουν τι ειπώθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο της Χούντας την 17η Νοεμβρίου 1973. «Ηχθημεν εις την απόφασιν όπως εγκαταλείψωμεν την ακολουθηθείσαν τακτικήν της ανοχής και αναμονής».

«Εξετάσαντες επισταμένως, μετά των αρμοδίων Υπουργών, την διαμορφωθείσαν κατάστασιν εκ της αρξαμένης, προ τριημέρου, σοβαράς διασαλεύσεως της δημοσίας τάξεως, κατ’ επέκτασιν των επεισοδίων εν τω Πολυτεχνείω, διεπιστώσαμεν ότι ευρισκόμεθα προ ενός οργανωμένου σχεδίου αναταραχής».

Με τα λόγια αυτά ο Σπυρίδων Μαρκεζίνης, πρωθυπουργός της Xούντας, στο πλαίσιο της πολιτικής «φιλελευθεροποίησης» που επιχείρησε ο Παπαδόπουλος για να διαιωνίσει την εξουσία του, περιέγραφε στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου τις συνθήκες που οδήγησαν στην επιβολή του στρατιωτικού νόμου και βεβαίως την εισβολή στο Πολυτεχνείο στις 3.00΄ τα χαράματα της 17ης Νοεμβρίου 1973. Το υπουργικό συμβούλιο συνήλθε λίγες ώρες αργότερα, στις 12.00 το μεσημέρι, παρουσία του αρχιπραξικοπηματία Γεώργιου Παπαδόπουλου, των αντιπροέδρων και των υπουργών.

Το πρακτικό από την ιστορική αυτή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που συνήλθε «υπό την κλαγγήν των όπλων», όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παπαδόπουλος, είναι μεταξύ του πλήθους των εγγράφων που βρέθηκαν τυχαία στο πλαίσιο πυρανίχνευσης, σε ένα δωμάτιο στην Βουλή, που βρίσκεται πίσω από τα θεωρεία της αίθουσας της Γερουσίας.

Η εικόνα που αντίκρυσαν οι υπάλληλοι της τεχνικής υπηρεσίας αλλά και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Βουλής Ν. Βούτσης, ο οποίος όταν ενημερώθηκε επισκέφθηκε τον χώρο, ήταν απρόσμενη.

Εκατοντάδες φάκελοι, περί του 1.200, βρίσκονταν σε μεταλλικά ερμάρια μέσα στην βρωμιά και την μούχλα. Ιστορικά τεκμήρια μεγάλης αξίας που χρονολογούνται από το 1897 έως το 1977 με το μεγαλύτερο μέρος τους να καλύπτει την περίοδο της επτάχρονης δικτατορίας με τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και πολλά άλλα.

Μεταξύ αυτών ήταν και το πρακτικό της συνεδρίασης της 17ης Νοεμβρίου 1973, το οποίο παρατίθεται ολόκληρο παρακάτω. Σε αυτό διαφαίνεται το κλίμα που επικρατούσε μεταξύ των χουντικών λόγω της εξέγερσης του Πολυτεχνείου η οποία καταπνίγηκε στο αίμα. Ο Μαρκεζίνης εξηγεί στους παρισταμένους τους λόγους που οδήγησαν στην επιβολή του στρατιωτικού νόμου και στην παρέμβαση του στρατού και βεβαίως σύσσωμο το υπουργικό συμβούλιο «ενέκρινεν ομοφώνως τα προς αντιμετώπισιν των σημειωθέντων εκτρόπων, ληφθέντα μέτρα».

Στα πρακτικά πάντως δεν συμπεριελήφθησαν οι τοποθετήσεις των συμμετεχόντων αν και ο Μαρκεζίνης, όπως και ο Παπαδόπουλος, τους ζήτησε να διατυπώσουν την άποψή τους.

Ακολουθεί το κείμενο με το πρακτικό της συνεδρίασης:

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΗΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973

Εν Αθήναις σήμερον την 17ην Νοεμβρίου 1973, ημέραν Σάββατον και ώραν 12.00, συνήλθεν εις την εν τω Κυβερνητικώ Μεγάρω αίθουσαν συνεδριάσεων το Υπουργικόν Συμβούλιον υπό την πλήρη σύνθεσιν αυτού και υπό την Προεδρίαν της Α.Ε. του Κυρίου Προέδρου της Δημοκρατίας, παρισταμένων και των Κυρίων Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας, Πρωθυπουργού, Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργών και Γραμματέως.

Κηρύσσων την έναρξιν της συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας λέγει τα εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σκοπός της παρούσης συνεδριάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, πραγματοποιουμένης υπό την κλαγγήν των όπλων, είναι η ενημέρωσις υμών εκ μέρους του Κυρίου Πρωθυπουργού επί της κρατούσης καταστάσεως και κυρίως επί των λόγων ων ένεκα, μετ’ εισήγησίν του, απεφασίσθη η κήρυξις του στρατιωτικού νόμου, προς αντιμετώπισιν της λίαν εκρύθμου καταστάσεως και της σοβαράς διασαλεύσεως της δημοσίας τάξεως.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εξετάσαντες επισταμένως, μετά των αρμοδίων Υπουργών, την διαμορφωθείσαν κατάστασιν εκ της αρξαμένης, προ τριημέρου, σοβαράς διασαλεύσεως της δημοσίας τάξεως, κατ’ επέκτασιν των επεισοδίων εν τω Πολυτεχνείω, διεπιστώσαμεν ότι ευρισκόμεθα προ ενός ωραγανωμένου (σ.σ. εννοεί οργανωμένου) σχεδίου αναταραχής, και επεβάλλετο προς αποφυγήν περαιτέρω επειδεινώσεως η αντιμετώπισις κατά τρόπον αποτελεσματικόν της δημιουργηθείσης αναταραχής και της επαπειλουμένης επεκτάσεως αυτής, επί τω τέλει ίνα, αποκαθισταμένης της δημοσίας τάξεως, ευθύς εν συνεχεία, προχωρήσωμεν εις την ομαλήν εξέλιξιν, ην επηγγέλθη η Κυβέρνησις, προς πλήρη ομαλοποίησιν του πολιτικού βίου της Χώρας. Τοιουτοτρόπως, ήχθημεν εις την απόφασιν όπως εγκαταλείψωμεν την μέχρι της στιγμής εκείνης ακολουθηθείσαν τακτικήν της ανοχής και αναμονής, προς τούτο δε εισηγήθην εις τον, κατά το Σύνταγμα, αρμόδιον Κύριον Πρόεδρον της Δημοκρατίας, την κήρυξιν του στρατιωτικού νόμου και την υπό των Ενόπλων Δυνάμεων επικούρησιν των Σωμάτων Ασφαλείας, προς πλήρη αποκατάστασιν της τάξεως. Θέτων ταύτα υπ’ όψιν του Υπουργικού Συμβουλίου, παρακαλώ άπαντας υμάς, όπως διατυπώσητε τα επί των ενεργειών μου απόψεις σας ίνα διεξαχθή σχετική συζήτησις. Ανάλογον σαφές ερώτημα προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου υπέβαλε και ο κ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ακολούθως, το Υπουργικόν Συμβούλιον ενέκρινεν ομοφώνως τα προς αντιμετώπισιν των σημειωθέντων εκτρόπων, ληφθέντα μέτρα.

Εν συνεχεία ο κ. Πρωθυπουργός παρέσχεν οδηγίες προς τους κ.κ. Υπουργούς Συντονισμού και Προγραμματισμού, και Απασχολήσεως, προς αντιμετώπισιν των υπ΄ αυτών θιγέντων, αντιστοίχως, θεμάτων περί του χρόνου ενάρξεως εφαρμογής των μέτρων καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύματος και περί των αμοιβών των εργαζομένων.

Εφ’ ω συνετάγη το παρόν πρακτικόν, το οποίον κατά τον Κανονισμόν επικυρούται υπό του Κυρίου Πρωθυπουργού

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Σ. Κ. ΜΠΑΛΤΑΣ

in.gr

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο