H οριοθέτηση λήξης όλων των συμβάσεων, θα οδηγήσει σε μαζικές μειώσεις μισθών καθώς οι περισσότεροι εργαζόμενοι θα καλύπτονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Το ποσό της μείωσης μπορεί να ξεπεράσει και το 50% με δεδομένο ότι σήμερα υπάρχουν κλαδικές συμβάσεις που ορίζουν αμοιβές μεγαλύτερες κατά 40% από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη περαιτέρω μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. μέχρι το τέλος Ιουλίου 2012.

Normal
0

Συνταρακτικές αλλαγές θα επιφέρει το νέο μνημόνιο στις αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα. Συνοπτικά, αναφέρονται κάτωθι, όλες οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο
άρθρο 1 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου:

1.     
Μείωση του
βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. κατά 22%

2.     
Μείωση του
βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.  για νέους
< 25ετών κατά 32%

3.     
Πάγωμα τυχόν
αυξήσεων στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

4.     
Πάγωμα
ωριμάνσεων (επιδόματα πολυετίας κ.λ.π.)

5.     
Μείωση κατά 3
μήνες του διαστήματος μετενέργειας κλαδικών & ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων
που έχουν λήξει

6.     
Κατάργηση βασικών
επιδομάτων των κλαδικών συμβάσεων,

7.     
Οριοθέτηση
διάρκειας συμβάσεων αορίστου χρόνου σε μέγιστο χρόνο τα 3 έτη. Λήξη συμβάσεων
αορίστου χρόνου το αργότερο σε 1 έτος από την υπογραφή του νέου μνημονίου

8.     
Αλλαγή της
προσφυγής στον ΟΜΕΔ με δυνατότητα διαιτησίας μόνο για τους βασικούς μισθούς των
συμβάσεων και με απαίτηση προσφυγής και των 2 μερών (εργοδοτών και εργαζομένων)

9.     
Μείωση εισφορών
κατά 2% με κατάργηση των κλάδων Ο.Ε.Κ. & Ο.Ε.Ε. του ΙΚΑ εντός 6μήνου

10.  Πρόβλεψη για επιπλέον μείωση εισφορών κατά 3% από
1/1/2013

11. 
Πρόβλεψη για
επιπλέον μείωση της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Τι σημαίνουν όλα αυτά με πρακτικά παραδείγματα:

1.      Ο βασικός μισθός που προβλέπεται με την Εθνική
Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, σήμερα, καθορίζεται στα 751,39€ για άγαμο
υπάλληλο χωρίς τέκνα και χωρίς προϋπηρεσία. Με τη μείωση κατά 22% που
αναμένεται να επέλθει, ο ίδιος μισθός θα μετατραπεί στα 586,08€. Φυσικά οι
παραπάνω αποδοχές είναι μικτές κάτι που σημαίνει ότι αν αφαιρεθούν οι
ασφαλιστικές και φορολογικές κρατήσεις θα έχουμε το ακόλουθο αποτέλεσμα: 586,08€
– 96,70€ (ασφ. Εισφορές) – 13,03€ (ΦΜΥ) = 476,35€.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΠΡΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

 

ΜΕΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ

0-3

751,39

826,53

586,08

644,69

3-6

813,98

889,12

634,90

693.50

6-9

887,98

963,12

692,62

751,23

9 & ΑΝΩ

961,97

1.037,11

750,34

808.94


2.     
Ο δε βασικός
μισθός της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για εργαζόμενο κάτω των
25 ετών, μετά τη μείωση του 32% διαμορφώνεται ως εξής: 510,95€ – 84,31€ (ασφ.
Εισφορές) = 426,64€

3.     
Το πάγωμα των
αυξήσεων σημαίνει πολύ απλά ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αύξηση στις πιο πάνω αποδοχές για διάστημα κατ’ ελάχιστο 3ων
ετών.

4.     Το πάγωμα των
ωριμάνσεων για τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις σημαίνει ότι δεν πρόκειται να χορηγηθεί καμία αύξηση
λόγω συμπλήρωσης ετών (3ετίες) προϋπηρεσίας
. Ωστόσο εκείνο που διαφαίνεται
είναι ότι θα παραμείνουν οι ωριμάνσεις για την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

5. Μέχρι σήμερα
ίσχυε ότι σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας μιας σύμβασης (κλαδικής ή
ομοιοεπαγγελματικής) αυτή συνέχιζε να ισχύει για διάστημα 6 μηνών. Σε περίπτωση που δεν υπήρχε κάποια ανανέωση
της σύμβασης τότε υπήρχε η δυνατότητα να υπογραφεί νέα ατομική σύμβαση εργασίας
μέχρι τα όρια της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε
. Πλέον το διάστημα αυτό μειώνεται σε 3 μήνες.

6.  Η κατάργηση των επιδομάτων θα γίνεται άμεσα και
μετά τη λήξη του 3μήνου, ενώ θα συνεχίσουν να ισχύουν μόνο τα ακόλουθα
επιδόματα:

o      
Ωρίμανσης
(Πολυετίας, 3ετίας κ.λ.π.)

o      
Τέκνων

o      
Εκπαίδευσης
(Σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ κ.λ.π.)

o      
Βαρέων
Επαγγελμάτων

o      
 

Δηλαδή διαπιστώνουμε ότι καταργείται το Επίδομα
Γάμου (10%) και πλήθος άλλων βασικών επιδομάτων όπως επίδομα οθόνης,
υπευθυνότητας, διαχειριστικών λαθών, ειδικών συνθηκών, ξένης γλώσσας κ.λ.π.

 

Ωστόσο το πιο σπουδαίο από όλα τα παραπάνω είναι ότι η μείωση του μισθού της κλαδικής (που έχει λήξει) θα προκύπτει αυτόματα
χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του εργαζομένου.
Αυτή θα είναι αναγκαία
μόνο για υπογραφή νέας ατομικής σύμβασης εργασίας με αποδοχές κατώτερες της
κλαδικής και μέχρι τα όρια της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ (έγγαμος με 2 παιδιά & πτυχίο Α.Ε.Ι.)

ΛΟΓΙΣΤΕΣ

 

ΠΡΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ

Με ΓΑΜΟΥ 10%

Με

ΤΕΚΝΩΝ 5%  για κάθε παιδί

 

Με ΕΠΙΔΟΜΑ Α.Ε.Ι.

Με

ΕΠΙΔΟΜΑ Η/Υ

0-2

912,01

1.003,21

1.094,41

 

1.291,40

1.428,30

2-4

937,70

1.031,47

1.125,25

 

1.327,80

1.468,46

4-6

962,48

1.058,73

1.154,97

 

1.362,86

1.507,23

6-8

996,14

1.095,75

1.195,37

 

1.410,54

1.560,15

 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΜΕΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΒΑΣΙΚΟΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ                 5% για κάθε παιδί

ΕΠΙΔΟΜΑ Α.Ε.Ι.

0-2

912,01

1.003,21

1.167,37

2-4

937,7

1.031,47

1.200,26

4-6

962,48

1.058,73

1.231,97

6-8

996,14

1.095,75

1.275,06

7.     Η οριοθέτηση
της λήξης των συλλογικών συμβάσεων εντός 3 ετών παρασύρει πλήθος κλαδικών και
ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων που ήταν αορίστου χρόνου διάρκειας. Επιπλέον, ο
όρος για λήξη όλων των συμβάσεων το αργότερο εντός σε 1 έτος από την υπογραφή
του μνημονίου, διαμορφώνει ημερομηνία λήξης για όλες όσες συνεχίζουν και
ισχύουν. Αυτό, συνεπάγεται τη βίαιη μείωση των μισθών όλων σχεδόν των
εργαζομένων είτε στα όρια του βασικού μισθού της κλαδικής σύμβασης είτε και πιο
κάτω διαμέσου της υπογραφής νέας ατομικής σύμβασης εργασίας.

8.    Πλέον οποιαδήποτε προσφυγή στον Οργανισμό
Μεσολάβησης & Διαιτησίας, θα αφορά την εξεύρεση λύσης που θα καθορίζει μόνο
τους βασικούς μισθούς και όχι τυχόν λοιπά επιδόματα και άλλες αξιώσεις.
Επιπλέον για να υπάρξει διαιτησία, θα απαιτείται προσφυγή και των 2 κοινωνικών
εταίρων. Δηλαδή εργοδοτών και εργαζομένων.

9.   Μείωση των
εισφορών κατά 2% για τους κλάδους Ο.Ε.Κ. (Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας) και
Ο.Ε.Ε. (Οργανισμός Εργατικής Εστίας) οι οποίοι και καταργούνται. Ωστόσο μέχρι
σήμερα οι εισφορές για τον Ο.Ε.Κ. ήταν 1% για το εργαζόμενο & 0,75% για το
εργοδότη ενώ για τον Ο.Ε.Ε. ήταν 0,35% για τον εργαζόμενος & 0,35% για τον
εργοδότη. Κάτι που συνεπάγεται ότι το συνολικό % εισφορών ισοδυναμεί με 2,45%.
Πρακτικά κάτι τέτοιο σημαίνει ότι στο αρχικό παράδειγμα όπου οι ασφαλιστικές
εισφορές είχαν υπολογιστεί στα 96,70€, θα μειωθούν και θα είναι τελικά 89,96€.
Κάτι που σημαίνει ότι οι Καθαρές Αποδοχές του εργαζόμενους θα είναι τελικά
586,08€ – 89,96€ (ασφ. Εισφορές) – 13,68€ (ΦΜΥ αν ο εργαζόμενος είναι άνω των
30 ετών) = 482,44€.

10.  Η πρόβλεψη για επιπλέον μείωση των εισφορών από το
2013 συνδέεται άμεσα με επιπλέον μέτρα τα οποία θα καλύψουν την απώλεια εσόδων.
Πρόκειται στην ουσία για μια φωτογραφική διάταξη που είναι πολύ πιθανό να
επιφέρει περαιτέρω μειώσεις στις συντάξεις.

11. Πρόβλεψη για
υπογραφή νέας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. στην οποία θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη κι άλλη
μείωση για να εναρμονιστεί με τις αντίστοιχες π.χ. της Πορτογαλίας και της
Ιρλανδίας.

Συμπεράσματα

·      Η μείωση των
βασικών κλιμακίων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. είναι δεδομένο ότι θα συμπαρασύρει και όλο το
υπόλοιπο εργασιακό τοπίο με αντίστοιχη μείωση των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών
συμβάσεων (όσες φυσικά ανανεωθούν).

·     H οριοθέτηση
λήξης όλων των συμβάσεων, θα οδηγήσει σε μαζικές
μειώσεις μισθών
καθώς οι περισσότεροι εργαζόμενοι θα καλύπτονται από την
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Το ποσό της μείωσης μπορεί να
ξεπεράσει και το 50%
με δεδομένο ότι σήμερα υπάρχουν κλαδικές συμβάσεις που
ορίζουν αμοιβές μεγαλύτερες κατά 40% από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

·     Η κατάργηση βασικών
των επιδομάτων θα οδηγήσει σε απότομη καθίζηση των μισθών, που σε πολλές
περιπτώσεις θα αγγίξει και το 60%

·       
Η άμεση
μείωση των εισφορών στο ΙΚΑ κατά 2%, μαζί με τη μείωση που θα επέλθει από
1/1/2013 κατά 3% σε συνδυασμό με την μείωση των μισθών κατά 22% θα οδηγήσει σε απώλεια εσόδων για τα ταμεία που θα
ξεπεράσει το 25% κάτι που μεσοπρόθεσμα θα οδηγήσει σε αναγκαστική περαιτέρω μείωση των συντάξεων καθώς θα υπάρξει ακόμη
μεγαλύτερο ζήτημα βιωσιμότητας των ταμείων

·     Η μείωση των
βασικών κλιμακίων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. θα συμπαρασύρει και πλήθος επιδομάτων που
εξαρτώνται από αυτήν όπως το Επίδομα
Ανεργίας το οποίο θα μειωθεί από 461€ σε 360€
περίπου. Σημαντική μείωση θα
επέλθει και στο 6μηνο αδείας μητρότητας των γυναικών το οποίο ισοδυναμεί με το
βασικό μισθό της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Μειώσεις θα υπάρξουν και στα επιδόματα ασθενείας τα
οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

·       
Πολύ μεγάλες μειώσεις θα επέλθουν και στις συμβάσεις
μερικής απασχόλησης
. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που αμείβεται με την
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., ο οποίος εργάζεται με καθημερινή 4ωρη απασχόληση και μέχρι σήμερα
λάμβανε περίπου 320€ καθαρά, μετά τις παραπάνω αλλαγές θα λαμβάνει περίπου 240€
καθαρά.

·   Αν συνυπολογίσουμε
σε όλα τα παραπάνω, το γεγονός ότι πλήθος συμβάσεων πλήρους απασχόλησης
μετατρέπονται σε μερική απασχόληση ή εκ περιτροπής εργασία (την οποία έχει και
δικαίωμα να την επιβάλλει ο εργοδότης μονομερώς για διάστημα 9 μηνών σε κάθε
ημερολογιακό έτος) τότε εύκολα μπορούμε να αναλογιστούμε το μέγεθος της κατάρρευσης των μηνιαίων αποδοχών των εργαζομένων.

·      Θα πρέπει να
θεωρείται δεδομένη περαιτέρω μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. μέχρι το
τέλος Ιουλίου 2012

·       Τέλος αξίζει
να τονίσουμε, ότι το μέτρο των
Επιχειρησιακών Συμβάσεων
που διαμορφώθηκε με τον Ν.4024, που για πολλούς
ήταν σημείο εξέγερσης, ίσως μετά από όλα τα παραπάνω να αποτελεί σωσίβιο με
δεδομένο ότι η μείωση κάτω από τα όρια των κλαδικών συμβάσεων, δεν θα είναι
τόσο μεγάλη, κάτι που αναπόφευκτα θα συμβεί αν οι εργαζόμενοι (στους επόμενους
μήνες) καλύπτονται (και αμείβονται) με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε

Βασίλης Πρασσάς, Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων, Προϊστάμενος Εφαρμογών Μισθοδοσίας Epsilon Net

 

in.gr

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr