• Τα δίψηφα σύμφωνα μπ, ντ, γκ δε χωρίζονται στο συλλαβισμό: έ-μπο-ρος, πέ-ντε, α-γκί-στρι, έ-ντο-μο, μπα-γκέ-τα, ξε-ντύ-νω, μπα-μπάς, μου-γκρί-ζω, α-μπέ-λι, ξέ-μπαρ-κος, ε-γκα-λώ, ε-ντεί-νω, ντα-ντά, ντό-μπρος, μπου-μπού-κι.

Εάν προηγείται αυτών άλλο σύμφωνο, τότε χωρίζονται από αυτό: μπαρ-μπού-νι, κα-βουρ-ντί-ζω.

  • Δύο όμοια σύμφωνα πάντοτε χωρίζονται: συλ-λα-βή, εν-νιά, θάρ-ρος, άμ-μος, άγ-γε-λος, άλ-λος, θά-λασ-σα.
  • Όταν τρία ή περισσότερα σύμφωνα βρίσκονται ανάμεσα σε δύο φωνήεντα, διφθόγγους ή συνδυασμούς (ακολουθίες), συλλαβίζονται με το δεύτερο φωνήεν, δίφθογγο ή συνδυασμό, εφόσον αρχίζει λέξη της Ελληνικής τουλάχιστον από τα δύο πρώτα εξ αυτών: ά-στρο, ε-χθρι-κός, αι-σχρός, σφυ-ρί-χτρα, κά-στρο, η-λε-κτρι-σμός, νε-ρα-ντζιά.

Εάν δεν αρχίζει λέξη της Ελληνικής, τότε τα εν λόγω σύμφωνα χωρίζονται, με το μεν πρώτο εξ αυτών να συλλαβίζεται με το φωνήεν, τη δίφθογγο ή το συνδυασμό που προηγείται, τα δε υπόλοιπα με το φωνήεν, τη δίφθογγο ή το συνδυασμό που ακολουθεί: εκ-στρα-τεί-α, παν-στρα-τιά, αμ-βρο-σί-α, αν-θρω-πιά.

  • Τα φωνήεντα που συμπροφέρονται σε μία συλλαβή (οι λεγόμενες κύριες και καταχρηστικές δίφθογγοι) θεωρούνται κατά το συλλαβισμό ως ένας φθόγγος (λογαριάζονται σαν ένα φωνήεν) και γι’ αυτό δε χωρίζονται: κο-ρόι-δο, αη-δό-νι, βόη-θα, νε-ράι-δα, αϊ-τός, δια-βά-ζω, βια-σύ-νη, ά-δειος, παι-διά, πο-τη-ριού, χτυ-πιέ-ται, ά-πια-στος.

Όμως, όταν τα φωνήεντα δε συμπροφέρονται σε μία συλλαβή, χωρίζονται: βι-α-σμός, α-δει-ού-χος, πρα-τη-ρι-ού-χος, κα-κο-ποι-ός, αλ-λοι-ώ-νω.

  • Τα δίψηφα φωνήεντα (αι, ει, οι, ου και υι) θεωρούνται κατά το συλλαβισμό ως ένας φθόγγος (λογαριάζονται σαν ένα φωνήεν) και γι’ αυτό δε χωρίζονται: πεί-ρα, παι-δεί-α, δου-λεύ-ει, υι-ι-κός, αί-μα.
  • Οι συνδυασμοί (ακολουθίες) αυ και ευ, που δεν είναι ούτε δίφθογγοι ούτε δίψηφα φωνήεντα, θεωρούνται κατά το συλλαβισμό ως ένας φθόγγος (λογαριάζονται σαν ένα φωνήεν) και γι’ αυτό δε χωρίζονται: ευ-φο-ρί-α, έ-μπνευ-ση, προ-αύ-λι-ο, ναύ-της.
  • Οι σύνθετες λέξεις ακολουθούν κατά το συλλαβισμό όλους τους ανωτέρω κανόνες: κα-τα-γρά-φω, πα-ρα-μι-λά-ει, προ-σέ-χω, υ-πεύ-θυ-νος, εί-σο-δος, πα-ρα-κού-ω.

Ο συλλαβισμός στη νέα ελληνική γλώσσα: τι πρέπει να γνωρίζουμε (Μέρος Α’)

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο