Δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση άδειας κυκλοφορίας στο όνομα ανήλικου αναπήρου προκειμένου να χορηγηθεί απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας καθώς το δικαίωμα αυτό μπορεί να παραχωρείται στους γονείς ή στον επίτροπο έως την ενηλικίωση του αναπήρου.

Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών και της Αναδοχής και Υιοθεσίας» με στόχο την απλούστευση της σχετικής διαδικασίας.

Με την ίδια τροπολογία ρυθμίζονται θέματα δαπανών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι για το προσωπικό καθαριότητας που απασχολήθηκε στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντός του χρονικού διαστήματος από 13.12.2017 έως 14.3.2018 δύναται, για όλως εξαιρετικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, να καταρτισθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου για την απασχόλησή του αυτή μετά το χρόνο λήξης της.

Η ρύθμιση, όπως προβλέπεται, ισχύει αναδρομικά από 14.3.2018.

Επίσης σύμφωνα με την τροπολογία, δαπάνες για απασχόληση προσωπικού καθαριότητας των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για το χρονικό διάστημα από 13.12.2017 έως 14.3.2018 για τις οποίες δεν έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες δέσμευσης των πιστώσεων ή/και ανάρτησης των σχετικών αποφάσεων στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3861/2010, θεωρούνται, για όλως εξαιρετικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, νόμιμες και δύνανται να καταβάλλονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ του τρέχοντος οικονομικού έτους, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών αυτών.