Ιδιόκλιτα καλούνται τα ουσιαστικά που δεν κλίνονται σύμφωνα με μια από τις κλίσεις των ουσιαστικών, αλλά ακολουθούν δικό τους σχηματισμό.

Τέτοια είναι:

  • Ορισμένα αρσενικά σε -έας, που κλίνονται στον ενικό κατά το ταμίας, αλλά στον πληθυντικό ακολουθούν την αρχαία κλίση. Π.χ.: ο γραμματέας, του γραμματέα, το γραμματέα, γραμματέα, οι γραμματείς, των γραμματέων, τους γραμματείς, γραμματείς (ομοίως, ο γραφέας, ο δεκανέας, ο διανομέας, ο εισαγγελέας, ο κουρέας, ο σκαπανέας, ο συγγραφέας κ.ά.).
  • Ορισμένα ουδέτερα σε -ον, -αν, -εν, . Πιο συγκεκριμένα, κάνουμε λόγο για τα ουσιαστικά ον/παρόν/παρελθόν/προϊόν, καθήκον/ενδιαφέρον/συμφέρον/μέλλον, παν, σύμπαν, μηδέν, φωνήεν, οξύ, δόρυ.

 

Ο τρόπος με τον οποίον κλίνονται τα εν λόγω ουσιαστικά είναι ο εξής:

ΕΝΙΚΟΣ

Ονομαστική     ον/καθήκον/παν/σύμπαν

Γενική              όντος/καθήκοντος/παντός/σύμπαντος

Αιτιατική          ον/καθήκον/παν/σύμπαν

Κλητική            ον/καθήκον/παν/σύμπαν

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

Ονομαστική     όντα/καθήκοντα/πάντα/σύμπαντα

Γενική              όντων/καθηκόντων/πάντων/συμπάντων

Αιτιατική          όντα/καθήκοντα/πάντα/σύμπαντα

Κλητική            όντα/καθήκοντα/πάντα/σύμπαντα

ΕΝΙΚΟΣ

Ονομαστική     μηδέν/φωνήεν/οξύ/δόρυ

Γενική              μηδενός/φωνήεντος/οξέος/δόρατος

Αιτιατική          μηδέν/φωνήεν/οξύ/δόρυ

Κλητική            μηδέν/φωνήεν/οξύ/δόρυ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

Ονομαστική     */φωνήεντα/οξέα/δόρατα

Γενική              */φωνηέντων/οξέων/δοράτων

Αιτιατική          */φωνήεντα/οξέα/δόρατα

Κλητική            */φωνήεντα/οξέα/δόρατα

 

*Το ουσιαστικό μηδέν δε σχηματίζει πληθυντικό. Όταν γίνεται λόγος για το αριθμητικό ψηφίο ή για βαθμό, ο πληθυντικός σχηματίζεται από τη λέξη μηδενικό: τα μηδενικά.

Ουσιαστικά: τα είδη, τα γένη, ο αριθμός και οι ανωμαλίες στην κλίση τους (Μέρος Α’)

Ουσιαστικά: τα είδη, τα γένη, ο αριθμός και οι ανωμαλίες στην κλίση τους (Μέρος Β’)

Ουσιαστικά: τα είδη, τα γένη, ο αριθμός και οι ανωμαλίες στην κλίση τους (Μέρος Γ’)

Ουσιαστικά: τα είδη, τα γένη, ο αριθμός και οι ανωμαλίες στην κλίση τους (Μέρος Δ’)

Γράψτε το σχόλιο σας