Η διαδικασία της απομόχλευσης (Τραπεζικό Ενεργητικό/Παθητικό ως προς το ΑΕΠ) στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ευρωζώνης έχει ξεκινήσει, με αποτέλεσμα την μειωμένη χρηματοδότηση προς την οικονομική δραστηριότητα.

Στην προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις αρνητικές συνέπειες αυτής της διαδικασίας, η ΕΚΤ ξεκίνησε την Πέμπτη (18/09) ενεργοποίησε τον νέο μηχανισμό παροχής ρευστότητας (T-LTRO).

Διάγραμμα: Σύνολο ενεργητικού χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε σχέση με το ΑΕΠ (%).

Πηγή: ECB, Eurostat.

Από το διάγραμμα μπορούμε να συμπεράνουμε πως ο κύκλος απομόχλευσης για την ευρωζώνη (μεσοσταθμικά) φαίνεται να κλείνει. Δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο για την Ελλάδα. Συνεπώς, για την ελληνική οικονομία αναμένουμε παράταση της φάσης σταθεροποίησης, καθώς η έλλειψη χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα ασκεί υφεσιακές επιδράσεις. Αναμένουμε τα αποτελέσματα του T-LTRO στην ελληνική οικονομία μετά την πρώτη φάση ενεργοποίησης των 5,5 δισ. ευρω.

Π.Ε. Πετράκης
In Deep Analysis

in.gr