Το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων αυτών υπολογίζεται σε 1,9 δισ. ευρώ και υπερκαλύπτει τις φορο-ελαφρύνσεις 1,2 δισ. ευρώ, ενώ σημειώνεται ότι αν δεν επιτευχθεί ο στόχος θα υπάρξουν πρόσθετα μέτρα (επισκόπηση δαπανών κά) ύψους 1,2 δισ. ευρώ, ώστε να επιτευχθεί με βεβαιότητα ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα

Δραστικές παρεμβάσεις για την αύξηση των εσόδων κυρίως από τα ακίνητα όπου αναμένεται ανάκαμψη των συναλλαγών, αλλά και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής από τις μισθώσεις Airbnb, Booking και άλλες πλατφόρμες και από τον περιορισμό των δαπανών του δημοσίου (με μείωση των οροφών ανά υπουργείο) περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός του 2020.

Το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων αυτών υπολογίζεται σε 1,9 δισ. ευρώ και υπερκαλύπτει τις φορο-ελαφρύνσεις 1,2 δισ. ευρώ ενώ σημειώνεται ότι αν δεν επιτευχθεί ο στόχος θα υπάρξουν πρόσθετα μέτρα (επισκόπηση δαπανών κά) ύψους 1,2 δισ. ευρώ προκειμένου να επιτευχθεί με βεβαιότητα ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα που τοποθετήθηκε στο 3,53% ή 7,02 δισ. ευρώ.

Οι παρεμβάσεις

Τα βασικά μέτρα είναι η αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών ακινήτων. Όπως αναφέρεται:

♦ Η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών με βάση τις πραγματικές αξίες, θα συμβάλλει στην αύξηση της εισπραξιμότητας σε ιδιοκτησίες συγκεκριμένων περιοχών της χώρας που τώρα το επίπεδο των αντικειμενικών αξιών είναι αρκετά χαμηλότερο έναντι της εμπορικής αξίας, καθώς και σε περιοχές της χώρας με πολύ υψηλή αξία ακινήτων (πολυτελείς παραθεριστικές περιοχές), που ως τώρα δεν λαμβάνονταν υπόψη.

♦ Ενίσχυση των ελέγχων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων (πχ. AirBnB).

Μέτρα 1,9 δισ. ευρώ

Αναλυτικά τα μέτρα στήριξης του προϋπολογισμού ο οποίος δομήθηκε στην υπόθεση ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2020 θα είναι 2,8%, ένα νούμερο που τελεί υπό αμφισβήτηση από τους θεσμούς αλλά και τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, είναι τα εξής:

– Περιορισμός της υπο-εκτέλεσης λειτουργικών και άλλων δαπανών με αναπροσαρμογή των οροφών δαπανών στον τακτικό προϋπολογισμό (το αντίστοιχο ποσό έχει ενσωματωθεί στο βασικό σενάριο) 500 εκατ. ευρώ

– Αναδιάρθρωση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων με ενίσχυση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους (το αντίστοιχο ποσό έχει ενσωματωθεί στο βασικό σενάριο) 170 εκατ. ευρώ

-Επισκόπηση δαπανών και εσόδων φορέων Γενικής Κυβέρνησης:

♦ Αύξηση εσόδων Γενικής Κυβέρνησης 134 εκατ. ευρώ

♦  Μείωση δαπανών Γενικής Κυβέρνησης 80 εκατ. ευρώ

– Βελτίωση αποτελεσματικότητας φορέων Γενικής Κυβέρνησης 123 εκατ. ευρώ

– Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και διεύρυνση της φορολογικής βάσης με μέτρα προώθησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών 642 εκατ. ευρώ

– Διεύρυνση της φορολογικής βάσης και αύξηση εισπραξιμότητας εσόδων από ακίνητη περιουσία:

♦ Αύξηση εσόδων και νέες μορφές ελέγχου Airbnb 60 εκατ. ευρω

♦ Εξορθολογισμός του συστήματος προσδιορισμού αξιών ακινήτων 142 εκατ. ευρώ

– Επιτάχυνση επίλυσης φορολογικών διαφορών που εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια 50 εκατ. ευρώ

Σύνολο 1.901 εκατ. ευρώ

Μαξιλάρι 1,2 δισ. ευρώ

Επιπρόσθετα στο προσχέδιο του προυπολογισμού – πέραν του βασικού σεναρίου – καταγράφεται σύνολο παρεμβάσεων που μπορεί να αποφέρει έσοδα ή περικοπές κόστους ύψους 1.231 εκατ. ευρώ.

Αυτό είναι ένα «μαξιλάρι» που ζήτησαν οι θεσμοί με παρεμβάσεις αποκλειστικά στο σκέλος των δαπανών και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Τα μέτρα αυτά είναι:

♦ Δραστική αναπροσαρμογή των ορίων δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού με σκοπό τον περιορισμό της υποεκτέλεσης που παρουσιάστηκε τα προηγούμενα έτη.

♦ Αναδιαμόρφωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Μεταφορά 250 εκατ. ευρώ από το εθνικό σκέλος στο συγχρηματοδοτούμενο, ενισχύοντας τα αναμενόμενα αναπτυξιακά οφέλη, λόγω του υψηλότερου πολλαπλασιαστή του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους, δημιουργώντας δημοσιονομικό όφελος περί τα 170 εκατ. ευρώ.

Επισκόπηση δαπανών και εσόδων και αύξηση αποτελεσματικότητας Γενικής Κυβέρνησης

Επισκόπηση δαπανών και εσόδων με σκοπό οι υπηρεσίες που παρέχουν οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να έχουν μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα για τους πολίτες.

Ειδικότερα, η επισκόπηση δαπανών και εσόδων καλύπτει περισσότερες από 20 ειδικές δράσεις που αφορούν τομείς όπως η εισιτηριοδιαφυγή, η βελτιστοποίηση μεθόδων είσπραξης δημοτικών εσόδων, η εξοικονόμηση ενέργειας, η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, η αξιοποίηση δημόσιων κτιρίων κ.α.

Επίσης βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα των δαπανών και προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.

Καταπολέμηση φοροδιαφυγής

Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η μείωση της παραοικονομίας και η διεύρυνση της φορολογικής βάσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μειωθούν περαιτέρω τα φορολογικά βάρη στους πολίτες που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι αποδεδειγμένα το πιο αποτελεσματικό μέτρο σε αυτή την κατεύθυνση.

Για αυτό το σκοπό θεσμοθετείται αυξημένος συντελεστής 30% κατά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Η προσπάθεια αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής δεν είναι άλλωστε υπόθεση αποκλειστικά και μόνο του κράτους.

Αφορά ολόκληρη την κοινωνία και ιδίως τους φορολογούμενους πολίτες, η κινητοποίηση των οποίων σε συνδυασμό με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών την οποία ενσωματώνει ο προϋπολογισμός του 2020, δημιουργεί το απαραίτητο πλαίσιο περιορισμού της φοροδιαφυγής και εξασφάλισης πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου που θα χρησιμοποιηθεί στα επόμενα έτη για τον περαιτέρω περιορισμό των φορολογικών βαρών και την αύξηση των κοινωνικών δαπανών.

Αναπτυξιακές και κοινωνικές παρεμβάσεις (σε εκατ. ευρώ)

Οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις για το έτος 2020 στοχεύουν στην επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας της Ελληνικής Οικονομίας, μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου μεταρρυθμίσεων που αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας που είναι συνάρτηση της ευημερίας για κάθε έναν από τους πολίτες, σημειώνεται στον προϋπολογισμό.

Για την οικογένεια και την υπογεννητικότητα:

Επίδομα 2.000 ευρώ στις νέες οικογένειες για κάθε παιδί που γεννιέται (-123 εκατ. ευρώ)

Τα είδη βρεφικής ηλικίας και τα κράνη ασφαλείας στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ (-12 εκατ. ευρώ)

Για τα φυσικά πρόσωπα: 

Αναμόρφωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με εισαγωγικό συντελεστή 9% και αύξηση του αφορολόγητου για κάθε τέκνο (-281 εκατ. ευρώ)

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών για απασχολούμενους πλήρους απασχόλησης (-123 εκατ. ευρώ)

Για τις επιχειρήσεις:

Μείωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από το 28% στο 24% (-566 εκατ. ευρώ)

Μείωση φορολογίας διανεμόμενων κερδών από το 10% σε 5% (-69 εκατ. ευρώ)

Για την οικοδομική δραστηριότητα:

Αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές για 3 έτη (-26 εκατ. ευρώ)

Αναστολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων για 3 έτη (0 εκατ. ευρώ)

Συνολικό κόστος των αναπτυξιακών και κοινωνικών παρεμβάσεων : 1.200 εκατ. ευρώ

Το κείμενο του προσχεδίου του προϋπολογισμού 2020 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr