Θέματα Ανάλωσης Κεφαλαίου

1) Ανάλωση κεφαλαίου που ήδη φορολογήθηκε ή απαλλάσσονταν από το φόρο

Στους κωδικούς 787-788 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 αναγράφεται το ποσό εκείνο του κεφαλαίου που αποδεδειγμένο δηλώθηκε σε προηγούμενα έτη, είχε φορολογηθεί ή νόμιμα είχε απαλλαγή από το φόρο και το οποίο ως περίσσευμα (αποταμιεύματα) αναλώθηκε, δηλαδή δαπανήθηκε στο έτος 2009.

2) Ειδικά θέματα ανάλωσης κεφαλαίου

2.1) Ανάλωση κεφαλαίου που σχηματίσθηκε τα προηγούμενα έτη

Για τον υπολογισμό της ανάλωσης κεφαλαίου μπορεί να ληφθεί υπόψη κεφάλαιο που σχηματίσθηκε τα προηγούμενα έτη.

Έτσι, για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν το 2008 ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεσθεί κεφάλαιο προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό, δηλαδή και πριν από δέκα και δεκαπέντε χρόνια, με τις εξής δύο προϋποθέσεις:

α) Να έχει στοιχείο από τα οποία να προκύπτει το κεφάλαιο που επικαλείται για ανάλωση

β) Τα έτη να είναι συνεχόμενα, π.χ. ανάλωση κεφαλαίων από το οικονομικό έτος 1999 έως το 2004, και όχι επιλεκτικά, (π.χ. ανάλωση κεφαλαίου έτους 1998 και έτους 2000).

2.2) Προσδιορισμός ανάλωσης κεφαλαίου οικ. έτους 1993 και επομένων

Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους εφαρμόζονται τα εξής:

Αθροίζονται

– το εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα έχουν απαλλαχθεί από το φόρο με συμψηφισμό θετικών και αρνητικών στοιχείων

– τα χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα

– ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, εισαγωγή συναλλάγματος, δάνεια, δωρεές, γονικές παροχές)

– άλλα ποσά που αποδεδειγμένα έχουν εισπραχθεί

Αφαιρούνται

– Οι δαπάνες που ο προσδιορισμός τους ορίζεται στα άρθρα 16 (δαπάνες διαβίωσης) και 17 (δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων), ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται της εφαρμογής του τεκμηρίου, και οι οποίες γράφονται στον Πίνακα 5 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Σημείωση:

Από 1/1/2005 κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους και πιο συγκεκριμένα κατά την αφαίρεση των τεκμαρτών δαπανών διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, θα αφαιρούνται οι δαπάνες αυτές ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται της εφαρμογής του τεκμηρίου.

– Αν δεν υπάρχουν δαπάνες διαβίωσης ή αυτές είναι μικρότερες από 2.900,00 ευρώ, αφαιρείται ποσό τουλάχιστον 2.900,00 ευρώ.

Έτσι, για παράδειγμα, αν κατά τις χρήσεις 2005, 2006 και 2007 φυσικό πρόσωπο ήταν κύριος αυτοκινήτου που απαλλάσσονταν του τεκμηρίου (π.χ. εργοστασιακή αξία μικρότερη ,των 50.000 ευρώ) και κατά τη χρήση 2008 επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών, η τεκμαρτή δαπάνη του εν λόγω αυτοκινήτου θα αφαιρεθεί, ανεξάρτητα από το ότι στις χρήσεις 2005, 2006 και 2007 δεν είχε εφαρμογή το τεκμήριο. Για την χρήση 2009, εφόσον επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου η τεκμαρτή δαπάνη αυτοκινήτου δεν θα αφαιρεθεί.

– Κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση αυτών των εσόδων τα μειώνει, προκειμένου αυτά να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης, εκτός αν τα ποσά αυτά έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκαν και ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους αυτού.

3) Κεφάλαιο προηγούμενων ετών από εισόδημα ανηλίκου που είχε φορολογηθεί στο όνομα ίου πατέρα

Ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεσθεί ανάλωση του εισοδήματος του που απόκτησε όταν ήταν ανήλικος και φορολογήθηκε στο όνομα του γονέα του, για κάλυψη δαπάνης που έγινε μετά την ενηλικίωση του, εκτός αν είχε γίνει επίκληση αυτού του εισοδήματος από το γονέα κατά το παρελθόν προς κάλυψη από αυτόν τεκμηρίου {ΠΟΛ. 1259/2-11-2000).

4) Κάλυψη τεκμηρίου αγοράς συζύγων με κεφάλαια προηγούμενων ετών, πριν την έναρξη της έγγαμη: συμβίωσης τους

Κατά τα έτη στα οποία δεν είχε αρχίσει η έγγαμη συμβίωση και κάθε σύζυγος υπέβαλε χωριστή δήλωση για τα δικά του εισοδήματα, τα εισοδήματα κάθε συζύγου μπορούν να καλύψουν ή να μειώσουν μόνο τη δική του ή τη δική της, κατά περίπτωση προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων (ΠΟΛ. 1094/23-3-89).

5) Διαφορά φορολογικού ελέγχου

Σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου προηγούμενων οικονομικών ετών, για τα οποία ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου, λαμβάνονται υπόψη τα οριστικά εισοδήματα του συμβιβασμού.

6) Κάλυψη τεκμηρίου της εν ζωή συζύγου από εισοδήματα που δηλώθηκαν με κοινές φορολογικά δηλώσεις

Σε περίπτωση που η σύζυγος που υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση για τα δικά της εισοδήματα λόγω θανάτου του συζύγου της, επιθυμεί να καλύψει στο μέλλον τεκμήριο αγοράς ακινήτου με ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών, μπορεί να επικαλεσθεί τα δικά της εισοδήματα και από τα εισοδήματα του συζύγου της μόνο αυτά που συμπεριλαμβάνονται στις κοινές τους δηλώσεις (Σχετ. εγγ.100180711/8-1-2003).

7) Χωρίς πρόστιμο η υποβολή συμπληρωματικά δήλωσης για εισοδήματα που απαλλάσσονται της φορολογίας ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο ή δεν θεωρούνται εισόδημα

Όταν ο φορολογούμενος υποβάλλει συμπληρωματική δήλωση και δηλώνει εισόδημα που φορολογείται με ειδικό τρόπο, ή απαλλάσσεται του φόρου, ή χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα, δεν επιβάλλεται σε βάρος του κανένα πρόστιμο (ΠΟΛ. 1317/2-12-1997).

8) Δικαιολογητικά για την ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών

Για την κάλυψη της τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων με ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών συνυποβάλλεται αναλυτικός πίνακας με τα στοιχεία των εσόδων (εισοδήματα, δωρεές, κτλ) και των τεκμαρτών δαπανών ή ποσού 2.900,00 ευρώ αν δεν υπάρχουν τέτοιες δαπάνες, το ποσό του αναλωθέντος κεφαλαίου προηγουμένων ετών, καθώς και το ποσό του κεφαλαίου που υπολείπεται, προκειμένου ο υπόχρεος να καλύψει τη διαφορά της τεκμαρτής δαπάνης.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Φορολογική Δήλωση 2010: Πρακτικός Οδηγός Συμπλήρωσης» των Παύλου Χ. Ελεγκτή ΠΕΚ – Γκούρλια Ι. Ελεγκτή ΠΕΚ.