Μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές έρχονται από τις αρχές του 2019 για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες (μη μισθωτούς) κ.α.

Το νέο τοπίο στις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών (μη μισθωτοί ) καθώς και των εμμίσθων δικηγόρων και μισθωτών μηχανικών & Ιατρών αναλύει στο in.gr o Οικονομολόγος, Σύμβουλος Εργασιακών και Ασφαλιστικών Σχέσεων, Αντώνης Δεσπότης.

Με το νέο νόμο 4578/2018 (ΦΕΚ τ. 200 Α΄ της 3-12-2018) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του ν 4387/2016 όσον αφορά τις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών (μη μισθωτοί) καθώς και των εμμίσθων δικηγόρων και μισθωτών μηχανικών & Ιατρών. Η επιστημονική ομάδα της ΠΙΜ Εργασιακής προς διευκόλυνση των συνδρομητών της, κωδικοποίησε τις διατάξεις του νέου νόμου και με το παρόν άρθρο, τις παραθέτει με τρόπο εύχρηστο και κατανοητό.

1) Εισφορές κλάδου σύνταξης – Επικουρικής Ασφάλισης –Εφάπαξ Παροχών ελεύθερων επαγγελματιών του τ. ΟΑΕΕ & ΕΤΑΑ (πλην των κάτω της 5ετίας ελεύθερων επαγγελματιών του τ. ΕΤΑΑ & αποφοίτων σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια Ν.Π.Δ.Δ.)

Εισφορές κλάδου σύνταξης

Χρονική περίοδος Ποσοστό Εισφοράς κλάδου σύνταξης επί του μηνιαίου εισοδήματος Ελάχιστη μηνιαία βάση εισοδήματος επί της οποίας υπολογίζονται οι εισφορές με το προβλεπόμενο ασφάλιστρο
Μέχρι 31/12/2018  20% Ο κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (586,08€)
Χρονική περίοδος Ποσοστό Εισφοράς κλάδου σύνταξης επί του μηνιαίου εισοδήματος Ελάχιστη μηνιαία εισφορά
Από 01/01/2019 & εφεξής 13,33% Η ελάχιστη μηνιαία εισφορά δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού.

(με βάση τον ισχύοντα σήμερα κατώτατο μισθό 586,08€ X 20% = 117,22€)

Εισφορά κλάδου Επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ

 

Χρονική περίοδος Ποσοστό Εισφοράς κλάδου Επικουρικής ασφάλισης επί του μηνιαίου εισοδήματος Βάση υπολογισμού των εισφορών :

Ως βάση υπολογισμού των εισφορών δεν θα λαμβάνεται υπόψη το μηνιαίο εισόδημα αλλά ο εκάστοτε κατώτατος βασικός μισθός (άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών μέχρι 31/12/2018 –άγαμου μισθωτού από 01/01/2019)

Από 1/1/2017-31/5/2019 7%  Με βάση τον ισχύοντα σήμερα κατώτατο μισθό 586,08€ X 7% = 41,03€.
1/6/2019-31/5/2022 6,5% Με βάση τον ισχύοντα σήμερα κατώτατο μισθό 586,08€ X 6,5% = 38,10€.
Από 1/6/2022 & εφεξής 6% Με βάση τον ισχύοντα σήμερα κατώτατο μισθό 586,08€ X 6% = 35,16€.

 Εισφορά κλάδου Εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ.

Χρονική περίοδος Ποσοστό Εισφοράς κλάδου Εφάπαξ παροχών Βάση υπολογισμού των εισφορών :

Ως βάση υπολογισμού των εισφορών δεν θα λαμβάνεται υπόψη το μηνιαίο εισόδημα αλλά ο εκάστοτε κατώτατος βασικός μισθός (άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών μέχρι 31/12/2018 –άγαμου μισθωτού από 01/01/2019)

Από 1/1/2017& εφεξής 4%  Με βάση τον ισχύοντα σήμερα κατώτατο μισθό 586,08€ X 4% = 23,44€.

2) Εισφορές κλάδου σύνταξης – Επικουρικής Ασφάλισης – Εφάπαξ Παροχών των κάτω της 5ετίας ελεύθερων επαγγελματιών του τ. ΟΑΕΕ & ΕΤΑΑ & αποφοίτων σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια Ν.Π.Δ.Δ.)

Εισφορές κλάδου σύνταξης

Χρονική περίοδος Ποσοστό Εισφοράς κλάδου σύνταξης επί του μηνιαίου εισοδήματος Ελάχιστη μηνιαία βάση εισοδήματος επί της οποίας υπολογίζονται οι εισφορές με το προβλεπόμενο ασφάλιστρο
Από 1/1/2017-31/12/2018 (1ο & 2ο έτος)

 

Από 1/1/2017-31/12/2018 (3ο – 4ο & 5ο έτος)

 

 

Από 1/1/2017-31/12/2018 (6ο έτος και εφεξής)

14%

 

 

17%

 

 

 

20%

Το 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών

(Με βάση τον ισχύοντα σήμερα κατώτατο μισθό 586,08€ X 70% = 410,26€)

Ασφαλιστική οφειλή : Από 1/1/2017-31/12/2018 το συνολικό ποσό που υπολείπεται του ποσοστού 20% της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κατά τα 5 πρώτα έτη ασφάλισης αποτελεί ασφαλιστική οφειλή η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξοφληθεί εξ ολοκλήρου μέχρι τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης προσαυξημένη κατά τον ετήσιο γενικό δείκτη τιμών καταναλω­τή της ΕΛΣΤΑΤ
Χρονική περίοδος Ποσοστό Εισφοράς κλάδου σύνταξης επί του μηνιαίου εισοδήματος Ελάχιστη μηνιαία βάση εισοδήματος υπολογισμού των εισφορών
Από 01/01/2019 & εφεξής 13,33% Το 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού

(Με βάση τον ισχύοντα σήμερα κατώτατο μισθό 586,08€ X 70% = 410,26€)

Ασφαλιστική οφειλή : Από 01/01/2019 & εφεξής το υπόλοιπο της διαφοράς που προκύπτει από την καταβολή της εισφοράς με το ποσοστό ασφαλίστρου 13,33% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού σε σχέση με την υποχρεωτική ελάχιστη μηνιαία εισφορά που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν 4387/2016 αποτελεί ασφαλιστική οφειλή η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξοφληθεί εξ ολοκλήρου μέχρι τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης προσαυξημένη με τον ετήσιο γενικό δείκτη τιμών καταναλω­τή της ΕΛΣΤΑΤ (ελάχιστη μηνιαία εισφορά που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν 4387/2016 είναι η εισφορά που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ήτοι με βάση τον ισχύοντα σήμερα κατώτατο μισθό 586,08€ X 20% = 117,22€)

Εισφορά κλάδου Επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ

Χρονική περίοδος Ποσοστό Εισφοράς κλάδου Επικουρικής ασφάλισης επί του μηνιαίου εισοδήματος Ελάχιστη μηνιαία βάση εισοδήματος επί της οποίας υπολογίζονται οι εισφορές με το προβλεπόμενο ασφάλιστρο
 

Από 1/1/2017-31/5/2019

7% Το 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού (άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών μέχρι 31/12/2018 –άγαμου μισθωτού από 01/01/2019)

(Με βάση τον ισχύοντα σήμερα κατώτατο μισθό 586,08€ X 70% = 410,26€)

 

1/6/2019-31/5/2022

6,5%
Από 1/6/2022 & εφεξής 6%

 Εισφορά κλάδου Εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ.

Χρονική περίοδος Ποσοστό Εισφοράς κλάδου Εφάπαξ παροχών Ελάχιστη μηνιαία βάση εισοδήματος υπολογισμού των εισφορών
Από 1/1/2017 & εφεξής 4% Το 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού (άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών μέχρι 31/12/2018 –άγαμου μισθωτού από 01/01/2019)

(Με βάση τον ισχύοντα σήμερα κατώτατο μισθό 586,08€ X 70% = 410,26€)

3) Εισφορές κλάδου σύνταξης ασφαλισμένων στον Ο.Γ.Α.

Χρονική περίοδος Ποσοστό Εισφοράς κλάδου σύνταξης επί του μηνιαίου εισοδήματος Ελάχιστη μηνιαία βάση εισοδήματος επί της οποίας υπολογίζονται οι εισφορές με το προβλεπόμενο ασφάλιστρο
 

Από 1/1/2018-31/12/2018

 

16%

Το 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών

(Με βάση τον ισχύοντα σήμερα κατώτατο μισθό 586,08€ X 70% = 410,26€)

Χρονική περίοδος Ποσοστό Εισφοράς κλάδου σύνταξης επί του μηνιαίου εισοδήματος Ελάχιστη μηνιαία εισφορά
Από 1/1/2019-31/12/2019 12% Η ελάχιστη μηνιαία εισφορά δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 18% επί του ποσού που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού.

(Με βάση τον ισχύοντα σήμερα κατώτατο μισθό 586,08€ X 70% X 18% =73,85€ ελάχιστη μηνιαία εισφορά)

Από 1/1/2020-31/12/2020 12,67% Η ελάχιστη μηνιαία εισφορά δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 19% επί του ποσού που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού.

(Με βάση τον ισχύοντα σήμερα κατώτατο μισθό 586,08€ X 70% X 19% = 77,95€ ελάχιστη μηνιαία εισφορά)

Από 1/1/2021-31/12/2021 13% Η ελάχιστη μηνιαία εισφορά δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 19,5% επί του ποσού που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού.

(Με βάση τον ισχύοντα σήμερα κατώτατο μισθό 586,08€ X 70% X 19,5% = 80,00€ ελάχιστη μηνιαία εισφορά)

Από 1/1/2022-31/12/2022 13,33% Η ελάχιστη μηνιαία εισφορά δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του ποσού που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού.

(Με βάση τον ισχύοντα σήμερα κατώτατο μισθό 586,08€ X 70% X 20% = 82,05€ ελάχιστη μηνιαία εισφορά)

ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Εισφορά κλάδου Επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ των εμμίσθων δικηγόρων

Χρονική περίοδος Εισφορά

Ασφ/νου

Εισφορά

εργοδότη

Σύνολο Βάση υπολογισμού των εισφορών
1/1/20119-31/5/2019 3,5% 3,5% 7% ο εκάστοτε κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού
1/6/2019-31/5/2022 3,25% 3,25% 6,50%
1/6/2022και εφεξής 3% 3% 6%

 Εισφορά κλάδου Εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ των εμμίσθων δικηγόρων

Χρονική περίοδος Εισφορά

Ασφ/νου

Εισφορά

εργοδότη

Σύνολο Βάση υπολογισμού των εισφορών
1/1/2019 & εφεξής 2% 2% 4% ο εκάστοτε κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού

 ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΙΑΤΡΟΙ

Εισφορά κλάδου Εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ των μισθωτών μηχανικών & ιατρών

Χρονική περίοδος Εισφορά Ασφ/νου Εισφορά

εργοδότη

Σύνολο Βάση υπολογισμού των εισφορών
1/1/2019 & εφεξής 0% 4% 4% ο εκάστοτε κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού

 

Γράψτε το σχόλιο σας