Στο ζοφερό παρόν της ελληνικής κοινωνίας, που έχει διαμορφώσει η ασκούμενη
οικονομική πολιτική παραγωγής ανεργίας, προκειμένου να εξισορροπηθούν τα βασικά
μικροοικονομικά και μακροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, υπάρχουν
ορισμένοι που σκέπτονται το μέλλον. Ένα μέλλον που, όπως το ατενίζουμε τώρα,
χωρίς δηλαδή να σχεδιάζεται μία ενεργητική αναπτυξιακή πολιτική, κάποια στιγμή
(2013-2014) θα εμφανίσει θετικούς ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ (ό,τι πέφτει πολύ,
κάποια στιγμή θα αρχίσει ν’ αυξάνεται), αλλά θα συνεχίσει να παράγει ανεργία.
Με άλλα λόγια, ακόμα κι αν εμφανιστούν θετικοί ρυθμοί μεγέθυνσης, για κάποιο
διάστημα θα παράγεται ανεργία για λόγους χρονικής υστέρησης. Συνεπώς, χρειάζεται
να διατυπωθεί μία αναπτυξιακή οπτική που θα έχει ως στόχο να διαμορφώσει έναν
ευρύ ορίζοντα οικονομικής πολιτικής με κύριο σκοπό τη δημιουργία δυναμικής οικονομικής
ανάπτυξης που θα ανακτήσει είτε μέρος είτε όλες τις υφεσιακές ζημιές της τρέχουσας
περιόδου και θα εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη μεγέθυνση.

Μία τέτοια οπτική αναγκαστικά θα αναφέρεται στις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις
της ελληνικής οικονομίας. Συνεπώς, δεν μπορεί παρά να είναι μέρος μιας αντίστοιχης
οπτικής της εξωτερικής πολιτικής.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, και υπό τον καταλυτικό ρόλο που έπαιξε η ένταξη
της ελληνικής οικονομίας στην Ευρωζώνη, η ελληνική οικονομική δραστηριότητα
πέρασε τα βόρεια σύνορά μας προς τη ΝΑ Ευρώπη. Η πορεία αυτή στηρίχθηκε στην
επεκτατική πολιτική του τραπεζικού κεφαλαίου, το οποίο στηριζόμενο στο ευρώ
διεύρυνε σημαντικά την παρουσία του στις χώρες αυτές (Πίνακας 1). Ουσιαστικά
δημιουργήθηκε μία Βόρεια Διαδρομή διεύρυνσης της ελληνικής οικονομικής δραστηριότητας
που στη συνέχεια διευκόλυνε εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις, ελληνικά στελέχη
επιχειρήσεων και εργαζομένους να εγκατασταθούν στις χώρες αυτές (έφτασαν περίπου
τις 100.000).

Πίνακας 1. Υποκαταστήματα ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό
(στοιχεία 31/12/2011)

 

Εθνική

Eurobank

Εμπορική

Πειραιώς

Alpha

Σύνολο

Αλβανία

27 (265)

22 (254)

56 (478)

45 (384)

150 (1381)

Βουλγαρία

222 (2513)

201 (2600)

22 (288)

100 (947)

102 (912)

647 (7260)

Σερβία

118 (1786)

107 (1359)

44 (565)

137 (1485)

406 (5195)

Ουκρανία

72 (1052)

45 (708)

24 (373)

141 (2133)

Π.Γ.Δ.Μ.

64 (1021)

24 (276)

88 (1297)

Πολωνία

190 (2575)

190 (2575)

Ρουμανία

134 (1321)

265 (3019)

29 (332)

178 (1870)

165 (2240)

771 (8782)

.telerik-reTable-1 {
border-width: 0px;
border-style: none;
border-collapse: collapse;
font-family: Tahoma;
}
.telerik-reTable-1 tr.telerik-reTableHeaderRow-1 {
margin: 10px;
padding: 10px;
color: #3F4D6B;
background: #D6E8FF;
text-align: left;
font-size: 10pt;
font-style: normal;
font-family: Tahoma;
text-transform: capitalize;
font-weight: bold;
border-spacing: 10px;
line-height: 14pt;
vertical-align: top;
}
.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableHeaderFirstCol-1 {
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
color: #3a4663;
line-height: 14pt;
}
.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableHeaderLastCol-1 {
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
color: #3a4663;
line-height: 14pt;
}
.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableHeaderOddCol-1 {
padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
color: #3a4663;
line-height: 14pt;
}
.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableHeaderEvenCol-1
{
padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; color: #3a4663;
line-height: 14pt;
}
.telerik-reTable-1 tr.telerik-reTableOddRow-1 {
color: #666666;
background-color: #F2F3F4;
font-size: 10pt;
vertical-align: top;
}
.telerik-reTable-1 tr.telerik-reTableEvenRow-1 {
color: #666666;
background-color: #E7EBF7;
font-size: 10pt;
vertical-align: top;
}
.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableFirstCol-1 {
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
}
.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableLastCol-1 {padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;}
.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableOddCol-1 {
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
}
.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableEvenCol-1 {
padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
}
.telerik-reTable-1 tr.telerik-reTableFooterRow-1 {
background-color: #D6E8FF;
color: #4A5A80;
font-weight: 500;
font-size: 10pt;
font-family: Tahoma;
line-height: 11pt;
}
.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableFooterFirstCol-1 {
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
border-top: solid gray 1.0pt;
text-align: left;
}
.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableFooterLastCol-1 {
padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
border-top:solid gray 1.0pt;
text-align:left;
}
.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableFooterOddCol-1 {
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
text-align: left;
border-top: solid gray 1.0pt;
}
.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableFooterEvenCol-1 {
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
text-align: left;
border-top: solid gray 1.0pt;
}

Πηγή: Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Σημείωση: Στις παρενθέσεις παρουσιάζεται ο αριθμός των εργαζομένων στα
υποκαταστήματα.

 

Ουσιαστικά η Βόρεια αυτή Διαδρομή εξυπηρέτησε τις αναπτυξιακές ανάγκες του
ελληνικού τραπεζικού βιομηχανικού τομέα και του τομέα των υπηρεσιών.

Η μετέπειτα διάσωση της ελληνικής οικονομίας, εκτός του ότι εξασφαλίζει τη
σταθεροποίηση του εσωτερικού της οικονομίας, διασφάλισε και τη σταθεροποίηση
της ελληνικής παρουσίας στις περιοχές αυτές και, κατ’ επέκταση, την οικονομική
σταθεροποίηση των χωρών αυτών. Είναι, δηλαδή, εμφανές ότι ένα μέρος της σκοπιμότητας
για τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας αφορούσε και τη σταθεροποίηση
των οικονομικών αυτών.

Έτσι, η Βόρεια Διαδρομή παρέμεινε ανοιχτή στις παρούσες και μελλοντικές εγχώριες
οικονομικές δυνατότητες.

Οι γενικότερες, όμως, γεωστρατηγικές και οικονομικές εξελίξεις μας κάνουν να
κοιτάξουμε και στα νοτιοανατολικά μας.

Η άνοδος του κόστους του κεφαλαίου και του φυσικού αερίου, η τάση για εξάντληση
των παγκόσμιων αποθεμάτων και οι γενικότερες πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή
αυτή ανέδειξαν τη σημασία των αποθεμάτων φυσικού αερίου (κυρίως) του Ισραήλ,
της Κύπρου και της Ελλάδας. Τα ευρήματα αυτά συνδέονται με το ζήτημα της ΑΟΖ
που σε πολλά σημεία δεν έχει οριοθετηθεί στην ευρύτερη αυτή περιοχή. Η αστάθεια
στη Συρία και η προϊούσα απομόνωση του Ισραήλ, λόγω κυρίως της ανόδου των δυνάμεων
της Αραβικής Άνοιξης, δείχνουν πλέον την επιδίωξη για «διάνοιξη» ενός διαδρόμου
συμφερόντων που να ξεκινά από την Ελλάδα (Ευρωπαϊκή Ένωση), να διέρχεται από
την Κύπρο (Ευρωπαϊκή Ένωση), το Ισραήλ, την Παλαιστίνη, την Ιορδανία και να
φθάνει (γιατί όχι;) στο Ιράκ και το Ιράν. Μπορεί σήμερα να φαίνονται αδύνατες
κάποιες από τις διασυνδέσεις αυτές, αλλά τα ελληνικά συμφέροντα πάντοτε έβλεπαν
προς την κατεύθυνση αυτή. Ο ενοποιητικός παράγοντας της οπτικής αυτής είναι
τα Ευρωπαϊκά Συμφέροντα σχετικά με τις πηγές ενέργειας της περιοχής και η παροχή
υγιών δυτικών διεξόδων προς το Ισραήλ.

Μέσα από αυτή την Ανατολική Μεσογειακή Διαδρομή μπορεί ν’ αναπτυχθεί ένα πλήθος
από αναπτυξιακά συμφέροντα, ενεργειακού και ναυτιλιακού χαρακτήρα. Περισσότερο,
όμως, από όλα είναι φανερό ότι αναπτύσσονται γεωστρατηγικά συμφέροντα σταθερότητας
που για τον Ελληνισμό εμπεριέχουν στον πυρήνα τους την Κύπρο. Τα συμφέροντα
αυτά περιλαμβάνουν, βεβαίως, τη σύσφιξη όλων των δυνατοτήτων οικονομικής συνεργασίας
συμπεριλαμβανομένης και της πολύ σημαντικής οικονομικής δύναμης της περιοχής,
την Τουρκία.

Οι δύο αυτές διαδρομές (η Βόρεια και η Ανατολική-Μεσογειακή) αποτελούν τις
μελλοντικές προοπτικές της Ελληνικής Οικονομικής Εξωτερικής Πολιτικής.

Π.Ε. Πετράκης
Καθηγητής ΕΚΠΑ

Καθ. Παναγιώτης Ε. Πετράκης