Στην ανάκληση 3.083 Outlander προχωρά η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ, επίσηµος εισαγωγέας και διανοµέας των αυτοκινήτων Mitsubishi στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας.

Η ανάκληση αφορά σε Outlander με κωδικό μοντέλου CWOW µε ηµεροµηνία κατασκευής από 20 Φεβρουαρίου 2007 έως 08 ∆εκεµβρίου 2009 στα οποία ενδέχεται να εμφανιστούν φαινόμενα διάβρωσης στο µοτέρ των μπροστινών υαλοκαθαριστήρων και στο βραχίονα που σε ακραία περίπτωση µπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του υαλοκαθαριστήρα.

Μέχρι στιγµής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι ιδιοκτήτες των προς ανάκληση αυτοκινήτων θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτηµένα συνεργεία Mitsubishi για την επιδιόρθωση του προβλήματος χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Οι καταναλωτές που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορούν να επικοινωνήσουν µε την τεχνική διεύθυνση της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ στα τηλέφωνα 210 3483300 και 795 µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών της, ή µέσω e-mail στη διεύθυνση: info@saracakis.gr.