Το φλέγον ζήτημα κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι τα αυξημένα επίπεδα αβεβαιότητας στην ελληνική οικονομία, τα οποία έχουν τροφοδοτηθεί κυρίως από τις πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Σε συνέχεια των προηγούμενων αναρτήσεων (Αποδόσεις Ελληνικού 10ετούς Ομολόγου και Πολιτικές Εξελίξεις, Η Επιστροφή της Αβεβαιότητας στην Ελληνική Οικονομία, Αβεβαιότητας Συνέχεια…), στην παρούσα ανάρτηση επιχειρούμε να μελετήσουμε τα επίπεδα αβεβαιότητας στην ελληνική οικονομία με τα επίπεδα αβεβαιότητας στην Ευρωπαϊκή οικονομία και πιο συγκεκριμένα στην οικονομία της Ευρωζώνης (Διάγραμμα 1).

 

Διάγραμμα 1. Αβεβαιότητα στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη

Πηγές: Για την Ευρωζώνη: “Measuring Economic Policy Uncertainty” από τους Scott Baker, Nicholas Bloom and Steven J. Davis στο www.PolicyUncertainty.com. Για την Ελλάδα: υπολογισμοί με βάση τη μεθοδολογία που αναπτύσσεται στη δημοσίευση Petrakis P.E., Valsamis D.G., Kostis P.C. (2014) Uncertainty Shocks in Eurozone Periphery Countries and Germany, Cyprus Economic Policy Review 8(2), pp. 87-106.

Σημείωση: Λόγω του ότι οι δείκτες αβεβαιότητας για την Ελλάδα και για την Ευρωζώνη που παρουσιάζονται παραπάνω υπολογίζονται με διαφορετικές μεθοδολογίες και έχουν διαφορετική κλίμακα μέτρησης, τα στοιχεία των δεικτών αβεβαιότητας έχουν ομαλοποιηθεί –για την περίοδο 2010-2014– ώστε να λαμβάνουν ελάχιστη τιμή το 0 και μέγιστη τιμή το 100. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να συγκρίνουμε τις μεταβολές των δύο δεικτών μεταξύ τους.

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι στις εκλογές του 2012 η αβεβαιότητα στην Ελλάδα συνδυάστηκε με μία έκρηξη της αβεβαιότητας στην Ευρωζώνη.

Σήμερα η αβεβαιότητα στην Ελλάδα συνδυάζεται με πολύ χαμηλά επίπεδα αβεβαιότητας στην Ευρωζώνη.

Έχει θωρακιστεί λοιπόν η Ευρωζώνη απέναντι στις εξελίξεις στην Ελλάδα; Ή για να το θέσουμε διαφορετικά έχει στεγανοποιηθεί η Ευρωπαϊκή οικονομία από τις επιδράσεις που προέρχονται από την Ελλάδα;

Η απάντηση είναι μάλλον ναι. Αυτό κυρίως οφείλεται κυρίως στην ECB και στην πολιτική της Πιστωτικής Χαλάρωσης – QE – (τωρινή και μελλοντική). Αναφέρω όμως την λέξη «μάλλον» διότι οι δρόμοι του μέλλοντος είναι εξαιρετικά σύνθετοι και περίπλοκοι και η περιγραφή τους απαιτεί πολύ μεγαλύτερη ανάλυση.

Π.Ε. Πετράκης
Καθηγητής ΕΚΠΑ
In Deep Analysis

in.gr