Τρίτη 21 Μαϊου 2024
weather-icon 21o
Πυροπροστασία: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Πυροπροστασία: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Σε ποια ακίνητα εφαρμόζεται ο νέος κανονισμός και ποιους αφορά - Η μελέτη και το έντυπο αξιολόγησης - Τι περιλαμβάνει η Τεχνική Εκθεση

Για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, στα ακίνητα με κτίρια εφαρμόζονται μόνο τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβάλουν το Εντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και την Τεχνική Εκθεση με τα συνοδευτικά τους στοιχεία, μέσω του εξουσιοδοτημένου επαγγελματία – διαχειριστή, έως τη 10η Μαΐου 2024, ενώ την Υπεύθυνη Δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας μέχρι τη 10η Ιουνίου 2024.

Για την εφαρμογή του κανονισμού πυροπροστασίας εκδόθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος με την οποία επιχειρείται να δοθούν απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήματα που επιβλήθηκαν από δήμους και ιδιοκτήτες ακινήτων.

«ΤΑ ΝΕΑ» με τη βοήθεια του τεχνικού επιτελείου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων παρουσιάζουν περιληπτικά τις βασικές ρυθμίσεις της εγκυκλίου, δίνοντας μέσα από 20 ερωτήσεις – απαντήσεις όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου οι ιδιοκτήτες ακινήτων να γνωρίζουν πώς πρέπει να κινηθούν μέσα σε άγνωστο έως τώρα γι’ αυτούς σκηνικό.

1) Ποια ακίνητα αφορά ο κανονισμός πυροπροστασίας;

Αφορά τα δομημένα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις, περιαστικό πράσινο, κηρυγμένες δασωτέες, αναδασωτέες και χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς και σε ακτίνα 300 μέτρων από τα όρια των εκτάσεων αυτών. Αφορά επίσης κτίσματα εντός πάρκων και αλσών πόλεων και οικιστικών περιοχών.

Προσοχή: Ο καθαρισμός αστικών οικοπέδων που είναι πάγια ετήσια υποχρέωση των ιδιοκτητών τους δεν εμπίπτει στις διατάξεις αυτές, αλλά στις διατάξεις του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών που νομοθέτησε το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Προστασίας, και προβλέπεται άλλη μια ηλεκτρονική βάση ετήσιας καταγραφής των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών οικοπέδων κατά την αντιπυρική περίοδο, η οποία δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία, γι’ αυτό και οι δηλώσεις καθαρισμού των οικοπέδων προσωρινά κατατίθενται στους οικείους δήμους.

2) Τι ισχύει στην περίπτωση των αλσών;

Στην περίπτωση των αλσών, ο κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στα κτίρια που βρίσκονται εντός αυτών και όχι στα όμορα του άλσους ακίνητα, ούτε και σε αυτά που έχουν πρόσωπο στο άλσος.

3) Σε ποιες περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός πυροπροστασίας;

Ο κανονισμός πυροπροστασίας δεν εφαρμόζεται σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, ούτε στην περίπτωση που υπάρχει εντός αυτών κτίσμα βοηθητικής χρήσης για την αποθήκευση εξοπλισμού, εργαλείων και υλικών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση γεωργικής δραστηριότητας. Δεν διευκρινίζεται αν αυτό ισχύει και για ημιτελείς οικοδομές.

4) Ποια στάδια περιλαμβάνει η μελέτη;

Περιλαμβάνει τρία στάδια: την αξιολόγηση της επικινδυνότητας του ακινήτου, τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης μέτρων και ενεργειών, καθώς και τη δήλωση εφαρμογής τους από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

5) Τι ισχύει για την αξιολόγηση;

Η αξιολόγηση γίνεται για την περιοχή επιρροής του ακινήτου και αποτυπώνεται στο Εντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας, από το οποίο προκύπτει η κατάταξή του (χαμηλή, μέση, υψηλή και ιδιαίτερα υψηλή).

6) Τι προβλέπεται για το Εντυπο Αξιολόγησης;

Το Εντυπο Αξιολόγησης συντάσσεται άπαξ και επανασύνταξή του απαιτείται μόνο στην περίπτωση που τροποποιηθούν οι παράμετροι που λήφθηκαν υπόψη κατά την αξιολόγηση (όπως για παράδειγμα τυχόν αλλαγή στο πλάτος της οδού πρόσβασης στο ακίνητο, προσθήκη σημείου υδροληψίας πυροσβεστικού οχήματος, δόμηση νέων κτιρίων στα όμορα ακίνητα με επίπτωση στον δείκτη της πυκνότητας του δομημένου περιβάλλοντος), εφόσον επιφέρουν μεταβολή στην κατηγορία επικινδυνότητας του ακινήτου.

7) Από ποιους συντάσσεται το Εντυπο Αξιολόγησης;

Το Εντυπο Αξιολόγησης μπορεί να συνταχθεί από μηχανικούς (τοπογράφους, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, μηχανικούς περιβάλλοντος κ.λπ.), καθώς και δασολόγους, γεωπόνους ή γεωτεχνικούς επιστήμονες.

8) Τι περιλαμβάνει η Τεχνική Εκθεση;

Περιλαμβάνει: α) την περιγραφή του ακινήτου, με ιδιαίτερη αναφορά στη θέση του ως προς τη δασική, αναδασωτέα κ.λπ. έκταση και στα κρίσιμα σημεία του Εντύπου Αξιολόγησης που οδήγησαν στην κατάταξή του από πλευράς επικινδυνότητας, β) τον καθορισμό, μεταξύ άλλων, των απαιτούμενων προληπτικών μέτρων, μέτρων παθητικής πυροπροστασίας και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς και τυχόν συστάσεις προς τους ιδιοκτήτες για το σχέδιο προετοιμασίας εκκένωσης.

9) Από ποιους και κάθε πότε συντάσσεται η Τεχνική Εκθεση;

Η Τεχνική Εκθεση μπορεί να συνταχθεί από μηχανικούς που έχουν δικαίωμα υπογραφής μελετών πυροπροστασίας. Συντάσσεται και αυτή μία φορά, επανυποβάλλεται όμως επικαιροποιημένη στην περίπτωση τροποποίησης, είτε του Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας είτε του περιεχομένου της και των στοιχείων που περιλαμβάνει (π.χ. προσθήκη νέου κτίσματος στο ακίνητο ή επέκταση υφισταμένου).

10) Τι προβλέπεται για τη σύνταξη του Εντύπου Αξιολόγησης και της Τεχνικής Εκθεσης;

Το Εντυπο Αξιολόγησης και η Τεχνική Εκθεση δύναται να συνταχθούν από τον ίδιο τεχνικό επιστήμονα ή από διαφορετικούς. Σε κάθε όμως περίπτωση είναι αλληλένδετα έγγραφα, το περιεχόμενο των οποίων πρέπει να συγκλίνει.

11) Τι ισχύει στην περίπτωση οικισμών;

Στην περίπτωση οικισμών, οριοθετημένων ή μη, και οικιστικών πυκνώσεων που περιβάλλονται στο σύνολό τους από δασικές, χορτολιβαδικές, αναδασωτέες και λοιπές εκτάσεις, το Εντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας συντάσσεται για το σύνολο του οικισμού, ενιαία, με μέριμνα του αρμόδιου ΟΤΑ.

12) Τι ισχύει για τους οικισμούς μετά τη γνωστοποίηση της κατάταξης επικινδυνότητας;

Στην περίπτωση των οικισμών ή οικιστικών πυκνώσεων που περιβάλλονται από δασική έκταση, μετά τη γνωστοποίηση από τον ΟΤΑ στους δημότες της κατάταξης επικινδυνότητας του Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας του οικισμού, το οποίο έχει διενεργηθεί με μέριμνά του, υποβάλλονται οι Τεχνικές Εκθέσεις των ιδιωτών για τα ακίνητά τους, οι οποίες αφορούν το σύνολο των προαναφερόμενων στοιχείων (περιγραφής και καθορισμού μέτρων), πλην εκείνων για τη δημιουργία των ζωνών προστασίας οι οποίες εφαρμόζονται πέριξ του οικισμού. Ειδικά για τα όρια των οικισμών επιβάλλεται η δημιουργία αντιπυρικής ζώνης πλάτους 10 μέτρων.

13) Για ποιες εργασίες εκδίδεται διοικητική πράξη;

Εκδίδεται μόνο για τις εργασίες εκείνες που είναι οικοδομικής φύσεως (κυρίως εργασίες που προβλέπονται στις απαιτήσεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας).

14) Σε ποιες περιπτώσεις δεν απαιτείται καμία άδεια ή έγκριση;

Δεν απαιτείται στην εφαρμογή προληπτικών μέτρων, όπως είναι ο καθαρισμός παρεδαφιαίας βλάστησης, φυτών υπορόφου, η κοπή κλάδων ιστάμενων δένδρων κ.λπ.

15) Τι ισχύει για την κοπή δένδρων εντός ιδιωτικών ακινήτων;

Εφόσον πρόκειται για ακίνητα εντός σχεδίου περιοχών και εντός οικισμού ή και εκτός σχεδίου περιοχών με κτίσματα ανεγερθέντα βάσει οικοδομικής άδειας, για την εφαρμογή των ζωνών προστασίας, αυτή διενεργείται με έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.

16) Τι ισχύει σχετικά με την ετήσια υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης του ιδιοκτήτη;

Μετά τη σύνταξη του Εντύπου Αξιολόγησης και της Τεχνικής Εκθεσης και την υποβολή τους στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα και μεταβατικά στον οικείο δήμο, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται κάθε έτος πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου να υποβάλλει στο πληροφοριακό σύστημα ή στον δήμο την Υπεύθυνη Δήλωση λήψης των μέτρων και συμμόρφωσης με την Τεχνική Εκθεση.

17) Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο;

Για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, στα ακίνητα του πεδίου εφαρμογής με υφιστάμενα κτίρια εφαρμόζονται μόνο τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας. Τα μέτρα αυτά είναι κυρίως η εξασφάλιση καθαρής από καύσιμες ύλες πρόσβασης στο ακίνητο. Επιπλέον, ο τακτικός καθαρισμός ο οποίος περιλαμβάνει κλάδεμα και καθαρισμό δένδρων και θάμνων, καθαρισμό εδάφους (πευκοβελόνες), κούρεμα χόρτων, τακτικό έλεγχο και συντήρηση του αρδευτικού συστήματος, καθαρισμό στεγών και υδρορροών από καύσιμες ύλες. Ακόμη μεταφορά υλικών που τυχόν αποθηκεύονται ελεύθερα στο ακίνητο, όπως απορρίμματα, καυσόξυλα, δοχεία με καύσιμα, χρώματα κ.λπ. σε κλειστό χώρο ή ουρανιούχο ερμάριο.

18) Πού εφαρμόζεται ο σχεδιασμός περιμετρικών ζωνών προστασίας;

Ο σχεδιασμός των περιμετρικών ζωνών προστασίας μπορεί να εφαρμοστεί είτε για κάθε μεμονωμένο κτίριο είτε για συγκροτήματα κτιρίων της ίδιας ή άλλης ιδιοκτησίας εφόσον η απόσταση μεταξύ τους είναι μικρότερη των πέντε μέτρων, κατόπιν συνεννόησης των ιδιοκτητών τους, με ενσωμάτωση του συνόλου αυτών στο «περίγραμμα» βάσει του οποίου θα προσδιοριστούν οι ζώνες προστασίας. Ομοίως, στο «περίγραμμα του κτιρίου» δύναται να περιληφθούν και κατασκευές του περιβάλλοντος χώρου, όπως πέργκολες, στέγαστρα κ.ά.

19) Ποιες είναι οι νέες παρατάσεις που έχουν δοθεί;

Για τα υφιστάμενα κτίρια, το Εντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και η Τεχνική Εκθεση με τα συνοδευτικά τους στοιχεία πρέπει να υποβληθούν από τον εξουσιοδοτημένο διαχειριστή έως τη 10η Μαΐου 2024. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου πρέπει να υποβάλει τη δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας μέχρι τη 10η Ιουνίου 2024. Για τους οικισμούς οι ΟΤΑ πρέπει να ολοκληρώσουν τα προαναφερόμενα ως προς τη διαμόρφωση της άκαυστης ζώνης και τυχόν διαβάθμιση αυτής περιμετρικά των ορίων του οικισμού έως τις 26 Μαΐου 2024.

20) Πού υποβάλλονται τα έγγραφα αυτά;

Υποβάλλονται προσωρινά στον οικείο δήμο, μέχρις ότου τεθεί σε λειτουργία ειδική δικτυακή πλατφόρμα υποβολής που θα καλύπτει όλη την επικράτεια.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Sports in

Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε μέσω live streaming την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για τον τελικό της Super League Κ15.

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Μαϊου 2024