Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024
weather-icon 21o
Φορολογικές δηλώσεις: Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά

Φορολογικές δηλώσεις: Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά

Πολλές φορές στις αποφάσεις για τις φορολογικές δηλώσεις υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες, που αν δεν τις προσέξουμε μπορεί να μας οδηγήσουν σε λανθασμένη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων ή σε λανθασμένες διαδικασίες για τη κατάθεση τους

*Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης

Κατάθεση δηλώσεων από λογιστή

Παράδειγμα για την διαφορά, που εκ πρώτης άποψης δεν γίνεται ορατή, είναι ο τρόπος υποβολής της φορολογικής δήλωσης από λογιστή – φοροτεχνικό ή λογιστικό γραφείο.

Οικονομικό έτος 2020

Η απόφαση για το φορολογικό έτος 2020 (Αριθμ. Α. 1118 – ΦΕΚ Β 2226/27.05.2021), με Θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή», ανέφερε ότι για να στείλει ο λογιστής μια φορολογική δήλωση θα έπρεπε να έχει εξουσιοδότηση από τον φορολογούμενο. Ποιο συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει «Η εξουσιοδότηση προς τον φοροτεχνικό λογιστή λογιστικό γραφείο αφορά στη διαχείριση των εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της διαχείρισης εξουσιοδοτήσεων των ηλεκτρονικών εφαρμογών taxisnet. Στην περίπτωση αυτή, βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής της εξουσιοδότησης του φορολογούμενου (και της συζύγου του/ΜΣΣ εάν υποβάλλεται κοινή δήλωση) προς τον λογιστή, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ (άρθ. 11, παρ. 1 του ν. 2690/1999».

Οικονομικό έτος 2021

Για τις φορολογικές δηλώσεις του φορολογικού έτους 2021, η αντίστοιχή απόφαση «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού / διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2021 και εφεξής για φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του Ν.4172/2013 (Α’ 167).[Α.1034/9.3.2022 (ΦΕΚ 1098/Β’/11.3.2022)], απλοποιεί την διαδικασία και ζητά μόνο την εξουσιοδότηση μέσα από το site της ΑΑΔΕ.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «2. α. Τα παραπάνω ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται είτε από τους ίδιους τους φορολογούμενους με τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης, είτε από εξουσιοδοτημένο φοροτεχνικό – λογιστή – λογιστικό γραφείο με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης.

β. Η εξουσιοδότηση προς τον φοροτεχνικό – λογιστή – λογιστικό γραφείο αφορά στη διαχείριση των εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 και πραγματοποιείται διαδικτυακά στην εφαρμογή διαχείρισης εξουσιοδοτήσεων του λογαριασμού του φορολογούμενου, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE

Συνεπώς δεν χρειάζεται πλέον η εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από ΚΕΠ ή μέσα από την πλατφόρμα του gov.gr.

Φορολογούμενος πτωχευμένος

Σε περίπτωση πτώχευσης υποβάλλονται δύο δηλώσεις, μια δήλωση από τον σύνδικο πτώχευσης για τα εισοδήματα από την πτωχευτική περιουσία σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και μια δήλωση από τον πτωχό για τα τυχόν εισοδήματα από τη μη πτωχευτική περιουσία ηλεκτρονικά.

Αν ο πτωχευμένος/νη, είναι έγγαμος, δεν μπορεί να υποβάλει σε καμία περίπτωση κοινή δήλωση με τον ο/η σύζυγο.

Δεν αποτελούν εισόδημα

Πέρα από όσα έχουμε αναφέρει σε παλαιότερες δημοσιεύσεις μας, [Βλέπε: Επιδόματα που δεν θεωρούνται εισόδημα και Ποια ποσά δεν θεωρούνται φορολογητέο εισόδημα ] με την απόφαση για την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Α.1034/9.3.2022), διευκρινιστικέ ότι δεν θεωρούνται εισόδημα και τα ποσά των αποζημιώσεων και λοιπών παροχών ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν εξαιτίας των συνεπειών διαφόρων φυσικών καταστροφών, δεν περιλαμβάνονται τα ποσά που καταβλήθηκαν εντός του έτους 2021 έναντι πρώτης αρωγής για στεγαστική συνδρομή (επισκευή και ανακατασκευή κατοικίας) λόγω φυσικών καταστροφών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των ν. 4824/2021, 4839/2021 και των άρθρων 24Α και 24Β του ν. 4797/2021 και λοιπών ειδικών διατάξεων, καθώς τα ποσά που δαπανώνται για επισκευή και ανακατασκευή κατοικίας κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων από τους δικαιούχους δεν αποτελούν τεκμήριο απόκτησης εισοδήματος του άρθρου 32 ΚΥΕ. Ομοίως δεν περιλαμβάνονται και τα ποσά που καταβλήθηκαν με τις ίδιες διατάξεις ως πρώτη αρωγή για αποζημίωση οικοσκευής, καθώς δεν αφορούν σε δαπάνες που αποτελούν τεκμήριο απόκτησης εισοδήματος του άρθρου 32 ΚΥΕ. Σα ανωτέρω ποσά, δεδομένου ότι δεν αποτελούν εισόδημα δεν αναγράφονται σε οποιοδήποτε κωδικό του Εντύπου Ε1.

Διευκρίνηση: Οι αποζημιώσεις και λοιπές παροχές ειδικού σκοπού που δαπανώνται για επισκευή και ανακατασκευή κατοικίας κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων από τους δικαιούχους δεν αποτελούν τεκμήριο απόκτησης εισοδήματος του άρθρου 32 ΚΦΕ.

Αναγραφή των παραπάνω ποσών στους Κωδικούς 429 -430

Άποψη μας είναι ότι μιας και αυτά τα ποσά, εφόσον κατατέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων, πρέπει να αναγράφουν στους κωδικούς 429-430 «Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία – χρηματικά ποσά που δεν μειώνουν την ετήσια δαπάνη», Σε αυτούς τους κωδικούς αναγράφονται χρηματικά ποσά τα οποία έχουν εισπραχθεί, αλλά με βάση τις ισχύουσες διατάξεις δεν καλύπτουν τεκμήρια.

Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει συμφωνία με τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις καταθέσεις που έχουν γίνει σε αυτούς , σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου.

Προσοχή: Υποχρεωτική αναγραφή στους κωδικούς 429 -430, γίνεται μόνο αν τα ποσά αυτά αποτελούν εισόδημα, ενώ δεν υπάγονται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα αναγράφονται προαιρετικά. Τα ποσά που αναγράφονται πρέπει να αποδεικνύονται με τα κατάλληλα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση. Στους κωδικούς αυτούς αναγράφεται προαιρετικά το επίδομα αλλοδαπής της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ΚΥΕ, το οποίο δεν καλύπτει τεκμήρια, διότι χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για να ανταποκριθούν οι δημόσιοι λειτουργοί που υπηρετούν στο εξωτερικό, κατά τη ρητή διάταξη του νόμου, στην ανάγκη διαβίωσης στην αλλοδαπή χώρα και συνεπώς έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα και χορηγείται για κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, στις οποίες αυτοί υποβάλλονται εξαιτίας της υπηρεσίας που τους έχει ανατεθεί. Στους ίδιους κωδικούς αναγράφονται και τα ποσά που καταβάλλονται ως αποζημίωση των εξόδων παράστασης που χορηγείται με τις διατάξεις της παρ. Α6 του άρθρου 30 και της παρ. Α6 του άρθρου 33 του ν. 3205/2003, στους δικαστές που φέρουν βαθμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και Συμβούλου Επικρατείας ή αντίστοιχους και στα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που φέρουν το βαθμό του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Συμβούλου, αντίστοιχα (σχετ. Ε.2087/2021).

*Ο Αποστόλης Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

Πηγή: ΟΤ

Sports in

Στα… ερυθρόλευκα η «Groupama Arena» (vids)

Χαμός από τους οπαδούς του Ολυμπιακού στο γήπεδο της Φερεντσβάρος.

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024