Τρίτη 18 Ιουνίου 2024
weather-icon 21o
Βαμβάκι: Πώς θα δοθεί η ειδική καλλιεργητική ενίσχυση – Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Βαμβάκι: Πώς θα δοθεί η ειδική καλλιεργητική ενίσχυση – Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Οι επιλέξιμες εκτάσεις μπορούν να καλλιεργηθούν με όλες τις ποικιλίες βαμβακιού, καταχωρημένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Εκτάσεων

Στα 733,98 ευρώ/ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης 250.000 εκταρίων καθορίζεται η ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το βαμβάκι.

Σε περίπτωση υπέρβασης της βασικής έκτασης το ποσό της ειδικής ενίσχυσης μειώνεται κατ’ αναλογία της υπέρβασης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το βαμβάκι χορηγείται ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης βαμβακιού, που έχει σπαρθεί με εγκεκριμένες ποικιλίες και έχει πράγματι συγκομισθεί υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών. Επιλέξιμες για την ειδική ενίσχυση του βαμβακιού θεωρούνται οι γεωργικές εκτάσεις όλης της χώρας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την καλλιέργεια βάμβακος.

Σε περίπτωση υπέρβασης της βασικής έκτασης το ποσό της ειδικής ενίσχυσης μειώνεται κατ’ αναλογία της υπέρβασης

Οι επιλέξιμες αγροτικές εκτάσεις μπορούν να καλλιεργηθούν με όλες τις ποικιλίες βαμβακιού που είναι καταχωρημένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Εκτάσεων. Επισημαίνεται ότι, δεν χορηγείται η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι για ποικιλίες εκτός των αναφερόμενων καταλόγων και για γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες.

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο κατηγορίας βελτιωτή (υλικό καλλιτερευτή, αποκλειστικά και μόνο:

α) Για την παραγωγή προβασικού ή βασικού σπόρου προς σπορά, η οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ) για τις δηλωθείσες εκτάσεις, οι οποίες σπάρθηκαν με υλικό καλλιτερευτή και προορίζονται για την παραγωγή προβασικού ή βασικού σπόρου προς σπορά,

β) για τον αναπολλαπλασιασμό του υλικού καλλιτερευτή της διατηρούμενης ποικιλίας, ο οποίος αποδεικνύεται με την αποστολή σχετικής βεβαίωσης από τη Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων του ΥπΑΑΤ προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το σύνολο των δηλωθεισών εκτάσεων οι  οποίες σπάρθηκαν με υλικό καλλιτερευτή.

Η σπορά των επιλέξιμων εκτάσεων βαμβακιού πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με χρήση πιστοποιημένου σπόρου, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτότυπου πρωτότυπων παραστατικών αγοράς των σπόρων προς σπορά (τιμολόγιο αγοράς ή τιμολόγιο αγοράς-δελτίο αποστολής ή απόδειξη λιανικής πώλησης) και των πρωτότυπων επίσημων ετικετών που φέρουν οι συσκευασίες των σπόρων προς σπορά που αναγράφονται στα ανωτέρω παραστατικά.

Η απαιτούμενη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων

Η ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς βαμβακιού για την καλλιεργητική περίοδο 2023, καθορίζεται σε 16 κιλά ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας ποικιλιών βαμβακιού ή 13 κιλά ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων βαμβακιού και σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα 100.000 ή 85.000 φυτών ανά εκτάριο αντίστοιχα.

Ως καταληκτική ημερομηνία σποράς ορίζεται η 31η Μαΐου 2023, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας που απαιτείται επανασπορά. Προκειμένου να ελεγχθεί η ημερομηνία σποράς λαμβάνονται υπόψη, εκτός των διαπιστώσεων των άλλων ελέγχων και τα παραπάνω παραστατικά.

Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων

Δικαιούχοι της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν βαμβάκι σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΕΑΕ), που περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, και:

  • υποβολή αιτήματος λήψης της ειδικής ενίσχυσης σε ειδική θέση του εντύπου της δήλωσης καλλιέργειας – ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0501: «ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ)
  • το όνομα της ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου βαμβακόσπορου και
  • το όνομα και τη διεύθυνση της εγκεκριμένης διεπαγγελματικής οργάνωσης βάμβακος, αν ο γεωργός είναι μέλος,

β) διατηρούν την καλλιέργειά τους υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, μεριμνώντας για την εκτέλεση απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων όπως:

  • η κατάλληλη προσπαρτική προετοιμασία του εδάφους,
  • η λίπανση με την απαιτούμενη ποσότητα λιπάσματος και σύμφωνα με τις αποδεκτές πρακτικές λίπανσης,
  • ο έλεγχος των ζιζανίων με μηχανικές ή/και χημικές μεθόδους, 73
  • η καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών με τη χρήση κατάλληλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και
  • κατά την άρδευση εφαρμόζονται οι κατάλληλες μέθοδοι με χορήγηση των ενδεικνυόμενων ποσοτήτων νερού που συνιστώνται στα πλαίσια των ειδικών προγραμμάτων και σχεδίων δράσης περιβαλλοντικής προστασίας στις περιοχές που αυτά εφαρμόζονται,

γ) συγκομίζουν από τις δηλωθείσες εκτάσεις τις σχετικές ποσότητες βάμβακος. Αν διαπιστωθεί ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα έχει ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10%, η ποσότητα που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο ποσοστό δεν προσμετράται για τον υπολογισμό της τελικής ποσότητας του παραγωγού.

δ) παραδίδουν στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις το βαμβάκι που συγκομίζουν το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2024 προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης. Οι παραγωγοί βάμβακος μπορούν να παραδίδουν το σύσπορο βαμβάκι μέσω Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι οποίοι διαπραγματεύονται και πωλούν την παραγωγή τους για λογαριασμό τους, κατόπιν συμφωνίας τους.

Επιπλέον, τηρούν βιβλία αποθήκης διακίνησης του σύσπορου βαμβακιού και καταθέτουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής τα ΑΦΜ, τα ονοματεπώνυμα των παραγωγών καθώς και τις ποσότητες σύσπορου που παρέδωσε ο κάθε ένας, προκειμένου να είναι δυνατή η χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης.  Παραγωγοί που για λόγους ανωτέρας βίας δεν παραδίδουν την παραγωγή τους στα εκκοκκιστήρια μέχρι 31 Ιανουαρίου 2024, δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ την ποσότητα που παρήγαγαν και τον τόπο συγκέντρωσής της.

inSports

Το παρόν του Ολυμπιακού «φωτίζει» το μέλλον…

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει «εκτοξεύσει» το brand name του Ολυμπιακού, ειδικά μετά την κατάκτηση του Conference League και τα όνειρα συνεχίζονται...

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 18 Ιουνίου 2024