Μήνυμα κατά της πειρατείας και της λογοκλοπής έδωσε απόφαση-σταθμός της ελληνικής δικαιοσύνης.

Μετά από καταγγελία εκδοτικού οίκου εντοπίστηκε από την αρμόδια Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος δράστης της λογοκλοπής ο οποίος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτοιμος και χρηματικής αμοιβής 3.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Ο ΟΣ­ΔΕΛ, στο πλαί­σιο της απο­στο­λής του, ασχο­λεί­ται με την προ­στα­σία των έρ­γων λό­γου από την πει­ρα­τεία και τη λο­γο­κλο­πή, ανα­λαμ­βά­νο­ντας πρω­το­βου­λί­ες ή και υπο­στη­ρί­ζο­ντας τα αι­τή­μα­τα και τις διεκ­δι­κή­σεις των με­λών του, όταν οι συν­θή­κες το απαι­τούν.

Στην προ­κει­μέ­νη πε­ρί­πτω­ση, με αφορ­μή την άσκη­ση μη­νυ­τή­ριας ανα­φο­ράς της εκ­δο­τι­κής επι­χεί­ρη­σης με την επω­νυ­μία «Εκ­δό­σεις Ψυ­χο­γιός ΑΕ» κα­τ’ αγνώ­στων δρα­στών, οι οποί­οι δια­κι­νού­σαν πα­ρά­νο­μα βι­βλία του στο δια­δί­κτυο, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε αστυ­νο­μι­κή προ­α­νά­κρι­ση από την αρ­μό­δια Διεύ­θυν­ση Δί­ω­ξης Ηλε­κτρο­νι­κού Εγκλή­μα­τος της Ασφά­λειας Ατ­τι­κής. Το απο­τέ­λε­σμα ήταν η ταυ­το­ποί­η­ση του δρά­στη, η διε­νέρ­γεια τα­κτι­κής ανά­κρι­σης και η άσκη­ση ποι­νι­κής δί­ω­ξης για τα αδι­κή­μα­τα της κα­τ’ εξα­κο­λού­θη­ση ανα­πα­ρα­γω­γής και πα­ρου­σί­α­σης στο κοι­νό, χω­ρίς έγ­γρα­φη άδεια των δι­καιού­χων, έρ­γων του λό­γου, που προ­στα­τεύ­ο­νται από τις δια­τά­ξεις πε­ρί πνευ­μα­τι­κής ιδιο­κτη­σί­ας. Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να, ο δρά­στης κα­τη­γο­ρή­θη­κε για πα­ρά­νο­μη ανάρ­τη­ση στο δια­δί­κτυο ολό­κλη­ρων βι­βλί­ων, που εί­χε ως απο­τέ­λε­σμα την τε­ρά­στια οι­κο­νο­μι­κή ζη­μία, κα­θώς και την ηθι­κή βλά­βη του εκ­δό­τη και των δη­μιουρ­γών. Ο κα­τη­γο­ρού­με­νος πα­ρα­πέμ­φθη­κε σε δί­κη ενώ­πιον του αρ­μό­διου Τρι­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κεί­ου.

Εκτός από τον εκ­δό­τη, που πα­ρα­στά­θη­κε στη δί­κη διά του πλη­ρε­ξού­σιου δι­κη­γό­ρου του, με­τά από ομό­φω­νη από­φα­ση του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του Ορ­γα­νι­σμού, πα­ρα­στά­θη­κε και ο ΟΣ­ΔΕΛ, διά του νο­μι­κού του συμ­βού­λου Γιώρ­γου Κα­ρα­ζά­νου, για την υπο­στή­ρι­ξη της κα­τη­γο­ρί­ας. Ο πλη­ρε­ξού­σιος δι­κη­γό­ρος του Ορ­γα­νι­σμού, εστί­α­σε στο θέ­μα της οι­κο­νο­μι­κής βλά­βης που υφί­στα­νται εκ­δό­τες και δη­μιουρ­γοί από την πει­ρα­τεία, κα­θώς και στην ανα­γκαιό­τη­τα πά­τα­ξης του φαι­νο­μέ­νου από την ποι­νι­κή δι­καιο­σύ­νη. Με τη σχε­τι­κή από­φα­ση που εκ­δό­θη­κε ο κα­τη­γο­ρού­με­νος κα­τα­δι­κά­στη­κε σε ποι­νή φυ­λά­κι­σης ενός έτους και σε χρη­μα­τι­κή ποι­νή 3.000 ευ­ρώ για πα­ρα­βί­α­ση των δια­τά­ξε­ων των άρ­θρων 1, 3, 13, 51, 66 παρ. 1 έως 3 του ν. 2121/1993. Ο κα­τα­δι­κα­σθείς άσκη­σε έφε­ση».

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται πως: «Τα δύο τε­λευ­ταία χρό­νια ο ΟΣ­ΔΕΛ ερευ­νά συ­στη­μα­τι­κά την πα­ρά­νο­μη διά­θε­ση ηλε­κτρο­νι­κών αντι­τύ­πων ελ­λη­νι­κών βι­βλί­ων στο δια­δί­κτυο με τη χρή­ση ενός πρω­το­πο­ρια­κού προ­γράμ­μα­τος κα­τα­πο­λέ­μη­σης της ηλε­κτρο­νι­κής πει­ρα­τεί­ας (anti-piracy). Ο Ορ­γα­νι­σμός έχει επεν­δύ­σει στην ανά­πτυ­ξη ενός συ­στή­μα­τος ανα­ζή­τη­σης πει­ρα­τι­κών αντι­τύ­πων, το οποίο βα­σί­ζε­ται στις πιο σύγ­χρο­νες τε­χνο­λο­γι­κές προ­δια­γρα­φές του εί­δους και υπο­στη­ρί­ζε­ται από εξει­δι­κευ­μέ­νο εξω­τε­ρι­κό συ­νερ­γά­τη, με ενερ­γή δρά­ση στην κα­τα­πο­λέ­μη­ση της ηλε­κτρο­νι­κής πει­ρα­τεί­ας.

Η προ­στα­σία των πνευ­μα­τι­κών δι­καιω­μά­των εί­ναι ανα­γκαία συν­θή­κη για να μπο­ρούν οι δη­μιουρ­γοί να αφιε­ρώ­νουν τον χρό­νο, τον μό­χθο και την αφο­σί­ω­ση που απαι­τεί η συγ­γρα­φή ενός βι­βλί­ου και οι εκ­δό­τες, με τη σει­ρά τους, να επεν­δύ­ουν στην πα­ρα­γω­γή και την προ­βο­λή του. Ο ΟΣ­ΔΕΛ θα βρί­σκε­ται πά­ντα στο πλευ­ρό των με­λών του, συμ­βάλ­λο­ντας με την τε­χνο­γνω­σία του στην προ­στα­σία της πνευ­μα­τι­κής ιδιο­κτη­σί­ας, προ­α­σπιζό­με­νος τα δι­καιώ­μα­τα των με­λών του, δη­μιουρ­γών και εκ­δο­τών».

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο