Από τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Σε συνέχεια των από 23.7.2020 και 12.8.2020 σχετικών χρηματιστηριακών ανακοινώσεων, η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30 (Τ.Κ. 104 32) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000786301000, (εφεξής «ΔΕΗ») ανακοινώνει ότι προχωρά, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3156/2003, στην τιτλοποίηση επιχειρηματικών απαιτήσεων πελατών της, έως εξήντα (60) ημερών, και οι οποίες δεν προέρχονται από πελάτες Υψηλής Τάσης, πελάτες σε πτωχευτική ή άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας, πελάτες που έχουν προβεί σε δικαστικές ενέργειες για την αμφισβήτηση του ύψους των απαιτήσεων, πελάτες για τους οποίους έχει εκδοθεί τελικός λογαριασμός και πελάτες σε διακανονισμό (εφεξής «Απαιτήσεις»).

Οι Απαιτήσεις μεταβιβάζονται στην εταιρία ειδικού σκοπού του Ν. 3156/2003 με την επωνυμία PPC ENERGY FINANCE DAC, με έδρα στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας (Fourth Floor, 4 George’s Dock, IFSC, Δουβλίνο 1) και με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 670643 (εφεξής «Εταιρία Ειδικού Σκοπού»).

Η κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση των Απαιτήσεων δεν επηρεάζει τη θέση των οφειλετών, ούτε τους όρους αποπληρωμής των σχετικών οφειλών, περιλαμβανομένου του τρόπου καταβολής, που εξακολουθεί να πραγματοποιείται με όλους τους τρόπους που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ (https://www.dei.gr/el/eksupiretitheite-amesa/tropoi-eksoflisis/tropoi-eksoflisis-logariasmwn-reumatos).

Η ΔΕΗ κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού θα διατηρήσει τη διαχείριση των Απαιτήσεων και θα αναθέσει περαιτέρω συγκεκριμένες υπηρεσίες διαχείρισης τμήματος των τιτλοποιούμενων απαιτήσεων στην ανώνυμη εταιρία συστημάτων πληροφορικής με την επωνυμία «QUALCO Α.Ε.» (εφεξής η «QUALCO» / Εκτελών την Επεξεργασία), η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Αγίου Κωνσταντίνου 40, 15124) δυνάμει σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών που έχει καταρτιστεί την 6η Αυγούστου 2020.

Στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της ανωτέρω τιτλοποίησης και προς συμμόρφωση προς την έννομη υποχρέωση της που απορρέει από το άρθρο 10 παρ. 1, 9, 10, 21, και 22 του Ν. 3156/2003, η ΔΕΗ θα διαβιβάζει στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού και ακολούθως και σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό την ιδιότητα του διαχειριστή και για τους σκοπούς και στο πλαίσιο της ως άνω περαιτέρω ανάθεσης διαχείρισης στην QUALCO, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αφορούν τα φυσικά πρόσωπα – πελάτες ή τους νόμιμους εκπροσώπους διαχειριστές, εκπροσώπους, εταίρους, μέλη οργάνων διοίκησης νομικών προσώπων – πελατών σε σχέση με την οφειλή τους, και συνδέονται με τις Απαιτήσεις.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τόσο των φυσικών προσώπων – πελατών, όσο και των νομίμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων – πελατών που διαβιβάζονται από την ΔΕΗ προς την Εταιρία Ειδικού Σκοπού και προς τον ως άνω Εκτελούντα την Επεξεργασία QUALCO, περιορίζονται στα αναγκαία για τους σκοπούς της τιτλοποίησης και δύνανται να περιλαμβάνουν τον αριθμό συμβολαίου, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση (πλήρη), αριθμό παροχής, ΑΦΜ ή/και αρ. ταυτότητας, στοιχεία οφειλής, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία πληρωμών.

μετά την ως άνω μεταβίβαση των Απαιτήσεων, υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού και η ΔΕΗ, o καθένας ενεργώντας αυτοτελώς, καθορίζοντας ανεξάρτητα από τον άλλο τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό των ως άνω υπεύθυνων επεξεργασίας θα είναι η QUALCO.

Αναλυτική ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια της παρούσας Τιτλοποίησης από τη ΔΕΗ, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας καθώς και από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ https://dei.gr/el/i-dei/i-etairia/enimerwsi-gia-ta-dedomena-proswpikou-xaraktira, ενώ για να επικοινωνήσετε με τη διαχειρίστρια ή την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθύνεστε στο gdpr-issues@dei.com.gr

Αναλυτική ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Εκτελούνται την Επεξεργασία μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της QUALCO, https://www.qualco.eu/privacy-policy ενώ για να επικοινωνήσετε με την QUALCO προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθύνεστε στο dpo@qualco.eu

Τα φυσικά πρόσωπα, τα δεδομένα των οποίων διαβιβάζονται στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού και στην Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στην εφαρμοστέα Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού προστασίας δεδομένων 2016/679/EΕ) ιδίως: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης, δικαίωμα διαγραφής και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Ύστερα από τη μεταβίβαση των Απαιτήσεων, τα υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 σε σχέση με την παραπάνω επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επικοινωνώντας μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων ως ανωτέρω αναφέρονται.

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr