Νέο γύρο φθηνής χρηματοδότησης των τραπεζών από τον Σεπτέμβριο του 2019, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να αντιμετωπίσει την επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Όπως αποφάσισε σήμερα το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ, οι νέες δράσεις μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης (TLTRO-ΙΙΙ) θα διαρκέσουν μέχρι τον Μάρτιο του 2021.

Σύμφωνα με τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι νέες δράσεις αναμένεται να βοηθήσουν στη διατήρηση των ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης των τραπεζών και στην ήπια μετάβαση της νομισματικής πολιτικής στην ευρωζώνη.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η ΕΚΤ να συνεχίσει την επανεπένδυση του συνόλου των εσόδων από τα ομόλογα που ωριμάζουν και έχουν αγοραστεί στο πλαίσιο του προγράμματος αγορών ομολόγων (APR) για μεγάλο χρονικό ορίζοντα, μετά και τη χρονική στιγμή της πρώτης αύξησης επιτοκίων και για όσο χρειαστεί ώστε να διατηρηθούν οι ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας.

Καμία αλλαγή στα επιτόκια

Την ίδια ώρα το ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποφάσισε να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια μέχρι το τέλος του έτους, καθώς και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της διαρκούς σύγκλισης του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

Ειδικότερα, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης θα παραμείνει στο 0,00%, ενώ τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,25% και -0,40% αντίστοιχα.

 

Αναλυτικά οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής:

(1) Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,40% αντιστοίχως. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει τώρα ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα τουλάχιστον μέχρι και το τέλος του 2019 και πάντως για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της διαρκούς σύγκλισης του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να συνεχίσει να επανεπενδύει, πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP) κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και πάντως για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

(3) Μια νέα σειρά τριμηνιαίων στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ-III), διάρκειας δύο ετών η καθεμία, θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2019 και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2021. Αυτές οι νέες πράξεις θα συμβάλουν στη διατήρηση των ευνοϊκών όρων χορήγησης τραπεζικών δανείων και στην ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Στο πλαίσιο των ΣΠΠΜΑ-III, οι αντισυμβαλλόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν ποσό ως το 30% του υπολοίπου των επιλέξιμων δανείων στις 28 Φεβρουαρίου 2019 με επιτόκιο συνδεδεμένο με το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης σε όλη τη διάρκεια κάθε πράξης. Όπως το τρέχον πρόγραμμα ΣΠΠΜΑ, το πρόγραμμα ΣΠΠΜΑ-III θα ενσωματώνει κίνητρα προκειμένου οι πιστωτικές συνθήκες να παραμένουν ευνοϊκές. Περισσότερες λεπτομέρειες για τους ακριβείς όρους των ΣΠΠΜΑ-III θα ανακοινωθούν σε εύθετο χρόνο.

(4) Οι πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος θα εξακολουθήσουν να διενεργούνται ως δημοπρασίες με σταθερό επιτόκιο και πλήρη κατανομή για όσο διάστημα χρειαστεί και τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της περιόδου τήρησης ελάχιστων αποθεματικών που θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2021.

 

 

Γράψτε το σχόλιο σας