Ανησυχία προκαλείται σε όλους εκείνους που επιλέγουν την Κατερίνη για διακοπές καθώς παραμένει χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης ανάρτησε στο διαδίκτυο την απόφαση με ΑΔΑ:6ΔΝΗΟΡΙΥ-366 με όλο το σκεπτικό της.

Σε κάποιο σημείο του εγγράφου αναφέρεται: Επειδή, δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην κατευθυντήρια οδηγία 1/2013/30-12-2013 της ΕΑΑΔΗΣΥ, με συνέπεια να καταστρατηγούνται οι αρχές της διαφάνειας, της αποφυγής των διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης.

Ο δήμος Κατερίνης με την σειρά του εξέδωσε ανακοίνωση σχετική με το θέμα όπου μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Αναλυτικά η διαδικασία για την κάλυψη των ναυαγοσωστικών αναγκών η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2021 από την Αντιδημαρχία Πρασίνου και Περιβάλλοντος ήταν η εξής:

  1. Εκπονήθηκε  μελέτη  ναυαγοσωστικής κάλυψης για τις ακτές του Δήμου στις αρχές του έτους, και άμεσα ξεκίνησε η διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την ολοκλήρωση της οποίας απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα
  2. Διενεργήθη διαγωνισμός άνω των ορίων με σύντμηση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών (αριθμός 106584 στο ΕΣΗΔΗΣ) ο οποίος απέβη  ΑΓΟΝΟΣ  οπότε και  λήφθηκε η  αριθ.187/2021 απόφαση ΟΕ για ματαίωση διαγωνισμού λόγω άγονου αποτελέσματος και προσφυγή στη διαπραγμάτευση της παρ.2.α του ά.32
  3. Στη συνέχεια ελήφθη η αριθ.26/2021 σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ για προσφυγή στην παραπάνω διαδικασία
  4. Ακολούθησε 1η ΑΓΟΝΗ διαπραγμάτευση (αριθμός 123969 στο ΕΣΗΔΗΣ) και λήψη της  αριθ.377/2021 απόφασης ΟΕ με την οποία αποφασίστηκε α) επανάληψη της διαπραγμάτευσης της παρ.2.α του ά.32 με τους όρους της προηγούμενης και β) σε περίπτωση που και αυτή η διαδικασία αποβεί άγονη, η τροποποίηση των όρων της μελέτης με επιλογή διαδικασίας ανάθεσης εκ νέου
  5. Παράλληλα υποβλήθηκε αίτημα επανεξέτασης του Δήμου (δια του εκπροσώπου του) στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 11 του Π.Δ.71/2020   για μείωση του ημερήσιου εύρους ωραρίου για την τρέχουσα θερινή περίοδο 2021 κατά μία ώρα, δηλ. από 10:00-19:00  σε 10:00-18:00  και έκδοση του19-5-2021 ειδικού πρακτικού
  6. Ακολούθησε 2η ΑΓΟΝΗ διαπραγμάτευση (αριθμός 134158 στο ΕΣΗΔΗΣ) και λήψη της  αριθ.396/2021 απόφασης ΟΕ με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαπραγμάτευση της παρ.2.γ του ά.32 (κατεπείγουσα διαδικασία) και εγκρίθηκε  η τροποποιημένη μελέτη
  7. Απεστάλη με αριθ. πρωτ.: οικ.18505/23-06-21 πρόσκληση προς τον οικονομικό φορέα ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ & ΣΙΑ ΕΕ που του κοινοποιήθηκε στις 23-06-2021
  8. Υπεβλήθη η από 2-7-2021 οικονομική προσφορά της εταιρίας ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ προς το Δήμο για την κάλυψη τουλάχιστον 5 ναυαγοσωστικών πύργων
  9. Με την αριθ. πρωτ.: οικ. 19969/5-7-2021 κλήθηκε η επιτροπή για τη διενέργεια της κατεπείγουσας διαδικασίας για την ανάθεση της υπηρεσίας : «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Κατερίνης 2021» προϋπολογισμού 404.000,00 € εκτός ΦΠΑ
  10. Εγκρίθηκε το πρακτικό του μέρους (8) και η μερική ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο  «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Κατερίνης 2021» με συνολική εκτιμώμενη αξία  404.000,00 € εκτός ΦΠΑ ως εξής και υποβλήθηκε στην αρμόδια ΟΕ προς έγκριση

«Η εξάντληση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία για την ανάδειξη αναδόχου στο σύνολο της μελέτης, είναι δεδομένη από πλευράς Δήμου Κατερίνης», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Πρασίνου και Περιβάλλοντος.

Ο κ. Ιωάννης Μπεϊνάς τόνισε ότι «οι περιορισμοί και οι δυσκολίες που προέκυψαν λόγω των έκτακτων μέτρων όπως: κλειστές ναυαγοσωστικές σχολές, μειωμένος αριθμός ναυαγοσωστών, χειριστών σκαφών κλπ, νέος αυξημένος απαιτούμενος εξοπλισμός (μηχανοκίνητος και μη) βάσει του ΠΔ 71/2020, καθώς και μεγάλος αριθμός των πόστων τόσο του απαιτούμενου μηχανοκίνητου αλλά και λοιπού εξοπλισμού για κάθε ναυαγοσώστη, δημιούργησαν πολλαπλά και αλυσιδωτά προβλήματα στην ανάδειξη αναδόχου χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου Κατερίνης.»

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο