Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024
weather-icon 21o

Τι ορίζει η εργατική νομοθεσία για την αργία της Κυριακής

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παραγρ. 3 του Β.Δ.748/66 οι εργαζόμενοι που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δικαιούνται ελεύθερου χρόνου 24 ωρών, που πρέπει να αρχίζει από 00.00 ώρας της Κυριακής μέχρι της 24.00 της ίδιας ημέρας. Για όσους εργάζονται την Κυριακή ορίζεται άλλη ημέρα κυρίας εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

Ανάπαυση από την εργασία επιβάλλεται κατά γενική αρχή μία ημέρα κατά εβδομάδα. Ως ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης ορίσθηκε η Κυριακή. Οι διατάξεις του νόμου περί Κυριακής ανάπαυσης ισχύουν σε όλη την Επικράτεια.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παραγρ. 3 του Β.Δ.748/66 οι εργαζόμενοι που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δικαιούνται ελεύθερου χρόνου 24 ωρών, που πρέπει να αρχίζει από 00.00 ώρας της Κυριακής μέχρι της 24.00 της ίδιας ημέρας.

Επί μισθωτών επιχειρήσεων που λειτουργούν καθ όλο το 24ωρο με σύστημα τριών ομάδων εργασίας, ο χρόνος αυτός δύναται ν αρχίζει από της 06.00 ώρας της Κυριακής και να λήγει την 06.00 ώρα της Δευτέρας. Αντί της Κυριακής ορίζεται άλλη ημέρα κυρίας εβδομαδιαίας ανάπαυσης για εργαζόμενους θεάτρου, εφημεριδοπώλες, οδηγούς ταξί και σταυλίτες βουστασίων μερικών περιοχών.

Εργαζόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 10 παραγρ. 1, 2 και 5 του Β.Δ.748/66 που απασχολούνται κατά Κυριακή άνω των πέντε ωρών, δικαιούνται αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης, διάρκειας 24 συνεχών ωρών κατ άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας.

Η ημέρα της αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης καθορίζεται από τον εργοδότη. Εργαζόμενοι που υπάγονται στις διατάξεις του Β.Δ. 748/66, απασχολούμενοι κατά Κυριακή μέχρι πέντε ώρες, δύνανται να αξιώσουν ισόχρονη αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση μία άλλη μέρα της εβδομάδας.

Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η κατά Κυριακή εργασία, η κατανομή της 24ωρης αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης, πρέπει να γίνεται κατά τρόπο τέτοιο ώστε ανά περίοδο επτά εβδομάδων, η μία εξ αυτών να εμπίπτει με ημέρα Κυριακή, εκτός αν τα εφαρμοζόμενα προγράμματα εργασίας εξασφαλίζουν επτά αναπαύσεις κατά ημέρα Κυριακή εντός του έτους. (Άρθρο 10 παραγ. 3 του Β.Δ.748/66).

Μισθωτοί του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή οργανισμών κοινής ωφελείας, καθώς και επιχειρήσεων που απασχολούν ένα μόνο εργαζόμενο ορισμένης ειδικότητας, δύνανται αντί της αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης με άδεια της αρμόδιας επιθ/σης εργασίας, να χορηγούνται ανά περίοδο τεσσάρων μηνών, συνεχείς ημέρες άδειας απουσίας (συμψηφιστικές άδειες) ίσες προς τον αριθμό των Κυριακών κατά τις οποίες ο μισθωτός απασχολήθηκε (Β.Δ.748/66 άρθρο 10 παραγρ. 4).

Επίσης επιτρέπεται με άδεια της Κοινωνικής Επιθ/σης και τη σύμφωνη γνώμη του μισθωτού, όπως εργαζόμενοι των Δημοσίων Επιχειρήσεων η εργασία των οποίων παρέχεται εκτός κατοικημένων περιοχών, να λαμβάνουν αντί της κατά τις διατάξεις του Β.Δ. 748/66 αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης ανά περίοδο τεσσάρων (4) εβδομάδων τόσες συνεχείς εργάσιμες ημέρες απουσίας (συμψηφιστικές άδειες) όσες οι Κυριακές κατά τις οποίες αυτοί απασχολήθηκαν.

Πλην της Κυριακής ανάπαυσης από το Νόμο ορίζονται και ορισμένες άλλες ημέρες ανάπαυσης κατά τη διάρκεια του έτους.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η Κυριακή Εργασία, ο Νόμος παρέχει στον εργοδότη το δικαίωμα να απασχολήσει το προσωπικό του, ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής, όπως λόγω συσσώρευσης εργασίας, παραλαβής και διανομής ξένου τύπου, τμημάτων αλλαγής ξένων νομισμάτων των Τραπεζών, εποχιακών επιχ/σεων, καθαρισμού και συντήρησης μηχανημάτων, επείγουσας εργασίας που δεν μπορεί να αναβληθεί, σε περιπτώσεις απογραφής ή διακοσμήσεως και άλλων περιπτώσεων που το Β.Δ.748/66 αναφέρει.

Η νυκτερινή εργασία και οι Κυριακές και οι αργίες που από τη φύση τους δεν είναι σταθερές αλλά κυμαίνονται από μήνα σε μήνα και κατά συνέπεια ο υπολογισμός των αποδοχών κατά τη διάρκεια της κανονικής άδειας, όσον αφορά τις προσαυξήσεις για νυκτερινή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες, θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 της από 26/1/77 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν.549/77, το οποίο αντικατέστησε την παρ. 2 του άρθρου 3 του Α.Ν. 539/45.

Για να βρείτε την προσαύξηση του μισθού από νυκτερινή εργασία και από εργασία Κυριακών και αργιών θα πρέπει να προσθέτετε τα ποσά που τυχόν θα πάρετε από νυκτερινή εργασία και από εργασία Κυριακών και αργιών κατά το χρονικό διάστημα από τότε που λήγει η κανονική άδεια του προηγούμενου έτους μέχρι την ημέρα που χορηγείται η κανονική άδεια. Το άθροισμα αυτό διαιρείται με τον αριθμό των εργασίμων ημερών και έτσι βρίσκεται η μέση ημερήσια αμοιβή, η οποία προστίθεται στο ημερομίσθιο και στη συνέχεια το άθροισμα αυτό πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό της άδειας. Ανάλογα προσαυξάνεται και το επίδομα αδείας.

Σύμφωνα με τις αριθμ. 8900/1946 και 25825/51 κοινές Υπουργικές αποφάσεις (Οικονομικών και Εργασίας) στο προσωπικό όλων των επιχειρήσεων και εργασιών που απασχολείται τις Κυριακές κλπ. εξαιρέσιμες ημέρες αργίας παρέχεται πρόσθετη αμοιβή, η οποία ανέρχεται στο 75% του 1/25 του νομίμου μηνιαίου μισθού ή του νομίμου ημερομισθίου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Σ60/5/5183/31-3-80 του τ. Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης κατά την αληθή έννοια των διατάξεων του Ν.993/1979 για εργασία του προσωπικού, που απασχολείται με σχέση ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, ΟΤΑ και λοιπά ΝΠΔΔ κατά τις Κυριακές και αργίες οφείλεται η προσαύξηση 75%.

Δικαιούνται την παραπάνω προσαύξηση 75% εφόσον εργασθούν Κυριακές και αργίες, όχι όμως κατά τις ημιαργίες.

(Κων/νος Ι. Τζιμάνης, τ. Δ/ντης Υπουργείου Εργασίας, Σύμβουλος σε Εργατικά Θέματα)

inSports

«Ο Ολυμπιακός θα κάνει πρόταση στον Ντόζιερ» (pic)

Σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση στον Πι Τζέι Ντόζιερ.

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024