Η πορεία υλοποίησης των δράσεων Αγροδιατροφής του ΥπΑΑΤ στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Μία ακόμα σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα είναι η εξασφάλιση ενός σημαντικού κονδυλίου στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες που βίωσε τόσο η ίδια, όσο και ολόκληρη η ΕΕ από την πανδημία. Το κονδύλι αυτό θα συνεισφέρει σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, ένας εκ των οποίων είναι ο αγροτικός, ύστερα και από προτάσεις του ΥπΑΑΤ.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΥπΑΑΤ εξασφάλισε περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ για ιδιωτικές αγροτικές επενδύσεις, συμπληρωματικά στα ήδη υφιστάμενα επενδυτικά προγράμματα (ΠΑΑ), ακολουθώντας αυτή τη φορά υποχρεωτικά τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων.

Το ΥπΑΑΤ στοχεύει να αξιοποιήσει αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο συνδέοντάς το με μία βασική μεταρρύθμιση στην οργάνωση του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή τη χορήγηση κινήτρων για τη δημιουργία συλλογικών αγροτικών σχημάτων. Το γεγονός αυτό ανέδειξε ως άμεσα ωφελούμενους των σχετικών Υποέργων του προγράμματος τους συλλογικούς αγροτικούς φορείς και τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα που εφαρμόζουν τη συμβολαιακή γεωργία.

Προτεραιότητα αποτελούν οι φιλοπεριβαλλοντικές επενδύσεις και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα, ενώ προωθούνται μια σειρά μεταρρυθμίσεων σχετικά με:

(α) τα κίνητρα για την ανάπτυξη συλλογικών μορφών στον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την επίτευξη θετικών οικονομιών κλίμακας, την οργάνωση της παραγωγής και την ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου και στρατηγικής εξαγωγών,

(β) την εισαγωγή και ανάπτυξη δεξιοτήτων και διάδοση γνώσεων,

γ) την εισαγωγή ψηφιακών εργαλείων στον γεωργικό τομέα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας που οδηγούν σε μετατροπή των μικρών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων σε ανταγωνιστικές αγροτικές επιχειρήσεις,

δ) την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τελικών προϊόντων και της ικανοποίησης των καταναλωτών,

ε) την προώθηση της εξωστρέφειας στις διεθνείς αγορές,

στ) τη δημιουργία αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας, προωθώντας την ουσιαστική διασύνδεση του πρωτογενή με τον τριτογενή και

ζ) την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και των τοπικών κοινοτήτων.

Ως ορίζοντας ολοκλήρωσης των δράσεων του ΤΑΑ τέθηκε υποχρεωτικά το τέλος του 2025, γεγονός που καθόρισε την υιοθέτηση πρακτικών και μεθόδων που συμβάλλουν στην ταχύτατη υλοποίηση επενδύσεων με υψηλό βαθμό ωριμότητας. Για τους λόγους αυτούς επιλέχθηκε η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (με σειρά προτεραιότητας), αποφεύγοντας έτσι τις μεγάλες καθυστερήσεις στην αξιολόγηση των αιτήσεων και την ανεπαρκή ή μικρή απορρόφηση των κονδυλίων. Οι προτάσεις που υποβάλλονται αξιολογούνται τόσο ως προς την πληρότητα, όσο και ως προς τη νομιμότητά τους και μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού κάθε Υποέργου, επιδιώκοντας την έγκριση και υλοποίηση των πλέον ώριμων επενδυτικών σχεδίων που θα συμβάλουν άμεσα στην πραγματική οικονομία συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην επίτευξη των βασικών στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του ΤΑΑ.

Από τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εφαρμογής και της τήρησης των όρων των σχετικών Κανονισμών γίνεται από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών και από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), ενώ το σύνολο των διαδικασιών και των ενεργειών εγκρίνονται και ελέγχονται οριστικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε.

Για πρώτη φορά οι προσκλήσεις δεν περιλαμβάνουν περιορισμούς και αποκλεισμούς νομικών οντοτήτων, πέραν των υποχρεώσεων που τίθενται από τους Κανονισμούς και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Χώρα ως προς την υλοποίηση του ΤΑΑ. Όλοι έχουν ισότιμα το δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στα Υποέργα, εφόσον πληρούν τους σχετικούς όρους και υλοποιούνται με γνώμονα αποκλειστικά τη στήριξη της αγοράς. Στόχος είναι η μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα με στρατηγικό σχέδιο και η δημιουργία σχημάτων με ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη.

Οι προσκλήσεις αναρτήθηκαν σταδιακά, προς διαβούλευση από 28 Φεβρουαρίου 2022 μέχρι 22 Μαρτίου 2022, ενώ από τη δημοσίευσή τους και μέχρι την έναρξη της υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης καταγράφηκαν πάνω από 350 ερωτήσεις, οι οποίες οργανώθηκαν και απαντήθηκαν με την ανάρτηση των σχετικών κειμένων στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ. Για την τήρηση της διαφάνειας και την ισότιμη πρόσβαση όλων, δόθηκαν οι απαιτούμενες μεταθέσεις ημερομηνιών για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων οι οποίες κατατίθενται μέσω της ψηφιακής πύλης του Ελληνικού δημοσίου gov.gr.

Για το Υποέργο 1: «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων», η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου 2022, με τον συνολικό αριθμό τους μέχρι τις 15 Αυγούστου 2022 να ανέρχεται στις 90 στο σύνολο της επικράτειας της χώρας. Το 73,04% κατατέθηκαν από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ενώ το 27,96% των αιτήσεων αφορά Μεγάλες επιχειρήσεις.

Για το Υποέργο 2: «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενή Τομέα», η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης ξεκίνησε στις 15 Σεπτεμβρίου 2022, με τον συνολικό αριθμό τους να ανέρχεται σε 236 στο σύνολο της επικράτειας της χώρας, ενώ το ποσοστό αιτήσεων που υποβλήθηκε από ΜΜΕ αγγίζει το 97%.

Για το Υποέργο 3: «Πράσινος Αγροτουρισμός», η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης ξεκίνησε στις 19 Ιουλίου 2022, με τον συνολικό αριθμό τους να ανέρχεται σε 87 στο σύνολο της επικράτειας της χώρας. Το 95% υποβλήθηκε από ΜΜΕ.

Συμπερασματικά το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει σχεδιαστεί και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνει τις απαιτήσεις του σύγχρονου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, ώστε ο πρωτογενής τομέας να καταστεί βιώσιμος, ανταγωνιστικός, αποτελεσματικός και ελκυστικός.

* Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, ΥπΑΑΤ

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr