Οι πολυαναμενόμενες ρυθμίσεις για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα περιλαμβάνονται σε πολυνομοσχέδιο «σκούπα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), το οποίο ετέθη χθες σε δημόσια διαβούλευση, μόλις για έξι ημέρες.

Σε αυτές, μεταξύ άλλων, ορίζεται η διαδικασία έκδοσης της Άδειας Υπεράκτιων Αιολικών Ερευνών και η ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής επενδυτή την οποία διενεργεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) με την προκήρυξη υποβολής προσφορών για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια. Τα υπεράκτια αιολικά πάρκα που θα εξασφαλίζουν «ταρίφα» θα συνάπτουν σχετικές συμβάσεις ισχύος 20 ετών, ενώ θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός εξαετίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι, οι νέες διατάξεις δεν ξεκαθαρίζουν το τοπίο ως προς το καθεστώς των παλαιών αδειών και αιτήσεων.

Διαβάστε επίσης: Οι Βρετανοί «σκανάρουν» τα ελληνικά νερά για υπεράκτια αιολικά πάρκα

Ποιος θα είναι ο αρμόδιος Φορέας

Το Ελληνικό Δημόσιο θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την έρευνα, την αναζήτηση και τον προσδιορισμό των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ) και των Περιοχών Εγκατάστασης καθώς και την αποκλειστική αρμοδιότητα παραχώρησης των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης των θαλάσσιων αιολικών πάρκων, εντός των Περιοχών Εγκατάστασης. Η διαχείριση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ανατίθεται στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ)

Η ΕΔΕΥΕΠ θα μεριμνά για την εκπόνηση σχεδίου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΥΑΠ (θα υπόκειται και σε διαδικασία Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – ΣΜΠΕ), το οποίο θα θέτει τους βασικούς άξονες για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την χωροθέτηση, την εγκατάσταση και την εκμετάλλευση ΥΑΠ, καθώς και μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους εγκατεστημένης ισχύος. Παράλληλα, θα περιέχει τις περιοχές που μπορούν να υποδεχτούν τα έργα ως εν δυνάμει Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ (ΠΟΑΥΑΠ) και θα εκτιμά την ισχύ των Έργων ΥΑΠ που μπορεί να εγκατασταθεί σε αυτές.

Υποβολή αιτήσεων για Άδειες Έρευνας από τους επενδυτές

Με τεχνική μελέτη η ΕΔΕΥΕΠ θα οριοθετεί τις ΠΟΑΥΑΠ και θα καθορίζει την ισχύ που μπορεί να εγκατασταθεί, τους όρους ανάπτυξης υπεράκτιων πάρκων και θα προτείνει Περιοχές Εγκατάστασης ΥΑΠ, εντός αυτών. Η θέσπισή τους θα γίνεται με προεδρικό διάταγμα (ΠΔ), με το οποίο θα εγκρίνονται επίσης οι κατευθύνσεις, οι όροι και τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, ώστε οι σχετικές ρυθμίσεις να περνούν και από τον έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του ΠΔ θα ξεκινά υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές για τη χορήγηση Αδειών Έρευνας εντός οριοθετημένων περιοχών.

Διαβάστε επίσης: ΔΕΗ και Motor Oil συνεργάζονται για παραγωγή πράσινου υδρογόνου

Κόστος άδειας και εγγυητικής

Η αίτηση θα συνοδεύεται από αποδεικτικό κατάθεσης εφάπαξ Τέλους Άδειας Έρευνας που θα ανέρχεται σε ποσό 10.000 €. Η Άδεια θα παύει αυτοδικαίως να ισχύει μετά την πάροδο τριών ετών από την ημερομηνία έκδοσής της ή μετά από σχετικό αίτημα του κατόχου της ή μετά από απόφαση ακύρωσης εφόσον, από σχετικό έλεγχο της ΕΔΕΥΕΠ προκύψει ότι δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια ή οι όροι της.
Για τη χορήγηση Άδειας Έρευνας, απαιτείται προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Άδειας Έρευνας ΥΑΠ, η οποία ορίζεται σε 10.000 € ανά MW. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής θα μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Κριτήρια επάρκειας των επενδυτών

Ως προς την επαγγελματική και τεχνική ικανότητα των υποψηφίων, θα απαιτείται κατ’ ελάχιστον:
α) Αποδεδειγμένη ή δάνεια εμπειρία κατά τα τελευταία δέκα έτη στην ανάπτυξη και λειτουργία υπεράκτιων πάρκων, εκ των οποίων ένα έργο τουλάχιστον 100 MW, και
β) αποδεδειγμένη ή δάνεια εμπειρία λειτουργίας και συντήρησης θαλάσσιων πάρκων ισχύος μεγαλύτερης των 25 MW.

Ως προς τη χρηματοοικονομική και οικονομική επάρκεια, θα απαιτούνται κατ’ ελάχιστον:
α) Ετήσιος κύκλος εργασιών του φυσικού ή νομικού προσώπου ή των μετόχων αυτού, οπότε και λαμβάνεται υπόψη ο αθροιστικός κύκλος εργασιών, που υποβάλει την αίτηση για χορήγηση Άδειας Ερευνών μεγαλύτερος των 2.000.000.000 € (μέσος όρος τριών τελευταίων ετών), και
β) αναλογία ιδίων προς δανειακών κεφαλαίων μεγαλύτερή του 20% , και
γ) υποβολή της εγγυητικής επιστολής.

Διαγωνισμός για εξασφάλιση «ταρίφας»

Εντός τεσσάρων μηνών από την έκδοση της υπουργικής απόφασης (θα εκδίδεται μετά την έκδοση του ΠΔ) που θα καθορίζει μια ή περισσότερες επιμέρους Περιοχές Εγκατάστασης ΥΑΠ, εντός οριοθετημένων ΠΟΑΥΑΠ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) θα προκηρύσσει ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης των Περιοχών Εγκατάστασης θαλάσσιων πάρκων για τις οποίες έχει εκδοθεί Άδεια Έρευνας.

Για τη χορήγηση «ταρίφας», κριτήριο για την επιλογή του Επενδυτή θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ ανά μεγαβατώρα για την αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας από το υπεράκτιο αιολικό πάρκο που αναπτύσσεται εντός της συγκεκριμένης Περιοχής Εγκατάστασης. Ο συμμετέχων που θα επιλέγεται θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα για την αδειοδότηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του έργου εντός της Περιοχής Εγκατάστασης ΥΑΠ.

Τα υπεράκτια πάρκα που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, θα συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ) που θα ισχύει για 20 έτη.

Ο κάθε επενδυτής θα πρέπει να θέτει το έργο σε λειτουργία το αργότερο εντός έξι ετών από την ημερομηνία διενέργειας της ανταγωνιστικής διαδικασίας στην οποία επελέγη. Θα έχει προηγηθεί η αδειοδοτική ωρίμανση του έργου. Σε κάθε άλλη περίπτωση όλες οι σχετικές άδειες και εγκρίσεις θα ακυρώνονται αυτοδικαίως.

Για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία των έργων διασύνδεσης εθνικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μέχρι το Σημείο Διασύνδεσης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ αποκλειστικά υπεύθυνος θα είναι ο ΑΔΜΗΕ.

Ειδικό Τέλος Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων

Από την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου, έως το τέλος της λειτουργίας του, κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό θαλάσσιο πάρκο θα επιβαρύνεται με Ειδικό Τέλος που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί των προ του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας εσόδων, από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο δεν είναι μικρότερο από 2€ ανά παραγόμενη MWh. Το Ειδικό Τέλος θα διατίθεται απευθείας σε διακριτό λογαριασμό του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ).

Τέλος, μια σειρά δεκάδων ζητημάτων παραπέμπονται να εξειδικευθούν στο μέλλον με υπουργική απόφαση, όπως ο καθορισμός μιας ή περισσότερων επιμέρους Περιοχών Εγκατάστασης, η κατανομή τους εντός των ΠΟΑΥΑΠ, η μέγιστη ισχύς έργων, το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης των ανταγωνιστικών διαδικασιών, το χρονικό διάστημα από την προκήρυξη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, το ποσοστό ανταγωνισμού, ανώτατη ή/και η κατώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για κάθε διαγωνισμό, ο χρονικός ορίζοντας θέσης σε λειτουργία των έργων κλπ.

Επενδυτικές συμμαχίες για ανάπτυξη θαλάσσιων πάρκων

Εν αναμονή των ρυθμίσεων πολλοί διεθνείς ενεργειακοί κολοσσοί, σε σύμπραξη με ελληνικές εταιρείες ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα. Έτσι, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή έχει τοποθετηθεί εγκαίρως στην αγορά θαλάσσιων αιολικών πάρκων, σε κοινοπραξία με την Ocean Winds (κοινοπραξία των εταιρειών EDP Renewables και Engie), η Mytilineos έχει συμμαχήσει με τη δανέζικη Copenhagen Offshore Partners (COP), η Motor Oil υπέγραψε Mνημόνιο Kατανόησης με τη Masdar, προσφάτως τα ΕΛΠΕ ανακοίνωσαν συμμαχία με την RWE, η Intrakat με την Parkwind, αλλά και δύο ελληνικές εταιρείες που κατέχουν παλαιές άδεις, οι Elica και RF Energy προχώρησαν σε κοινοπραξία για την ανάπτυξη θαλάσσιων πάρκων. Επίσης, πολύ κοντά σε ανακοινώσεις βρίσκεται και η ΔΕΗ με ευρωπαϊκή εταιρεία – κολοσσό (πληροφορίες μιλούν για γαλλικό όμιλο), αλλά και η αμερικανική Quantum Energy Partners (ήδη αναπτύσσει χερσαία έργα ΑΠΕ με την ελληνικών συμφερόντων ΕΝΤΕΚΑ) στρέφει το βλέμμα της στις ελληνικές θάλασσες, όπως και πολλοί άλλοι διεθνείς ενεργειακοί «παίκτες».

Πηγή: OT.gr

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr