Ο ΟΠΕΚΕΠΕ καταβάλλει ετησίως περίπου 3 δισ. ευρώ σε... 900.000 «δικαιούχους» αγρότες – κτηνοτρόφους, ενώ εκείνοι που υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις είναι μόνο περίπου 310.000 και δηλώνουν... ισόποσο εισόδημα (3 δισ. ευρώ)!!!

Στις 24 Δεκεμβρίου 2021 ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ανακοίνωσε ότι κατατέθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς 377.906 μοναδιαίων δικαιούχων αγροτών και κτηνοτρόφων το ποσό των 242,3 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τις αιτήσεις του 2021. Πρόκειται για το συνολικό ποσό και για τα τρία υπομέτρα του Μέτρου 13.

Ειδικότερα, για το Υπομέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές» καταβλήθηκε το ποσό των 171.171.111,28 ευρώ σε 238.751 δικαιούχους, για το Υπομέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών» καταβλήθηκε το ποσό των 60.587.119,35 ευρώ σε 181.584 δικαιούχους και για το Υπομέτρο 13.3 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα» καταβλήθηκε το ποσό των 10.518.156,49 ευρώ σε 26.915 δικαιούχους.

Πράγματι, από την άθροιση των παραπάνω ποσών προκύπτει ότι στους τραπεζικούς λογαριασμούς κατατέθηκαν 242,3 εκατ. ευρώ, αλλά όχι σε 377.906 μοναδιαίους δικαιούχους, σε περισσότερους, δηλαδή … 447.250! Πρώτο, λοιπόν, κρατούμενο (στην ΑΑΔΕ εμφανίζονται ότι υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις περίπου 310.000 άτομα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα)!

Επίσης, δύο μέρες νωρίτερα, στις 22 Δεκεμβρίου του 2021 ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι καταβάλλονται άμεσες ενισχύσεις για τις αιτήσεις 2021, συνολικού ποσού 851.647.764,36 ευρώ, οι οποίες αφορούν:

• Υπόλοιπο βασικής ενίσχυσης ύψους 332.332.959,15 ευρώ σε 594.463 δικαιούχους που αντιστοιχεί στο συνολικό δικαιούμενο ποσό (100%). Από το ανωτέρω αναφερόμενο ποσό βασικής ενίσχυσης που χορηγείται περίπου το ποσό των 31 εκατ. ευρώ αφορά δικαιώματα που προέρχονται από το εθνικό απόθεμα έτους 2021. Μαζί με την προκαταβολή που δόθηκε τον περασμένο Οκτώβριο το σύνολο της βασικής ενίσχυσης που έχει καταβληθεί στους Έλληνες γεωργούς ανέρχεται στο ποσό των 965.767.722,59 εκατ. ευρώ.

• Πράσινη ενίσχυση ύψους 491.308.426,18 ευρώ σε 600.137 δικαιούχους.

• Ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας ύψους 28.006.379,03 ευρώ σε 64.881 δικαιούχους.

Δηλαδή, την ημέρα αυτή καταβλήθηκε καθαρό συνολικό καθαρό ποσό 833,2 εκατ. ευρώ από τα 851,6 από τα οποία παρακρατήθηκε ποσοστό περίπου 1,66%, λόγω δημοσιονομικής πειθαρχίας, το οποίο θα επιστραφεί το επόμενο οικονομικό έτος σε 1.259.481 δικαιούχους αθροιστικά! Αυτό είναι το δεύτερο κρατούμενο (τα στατιστικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος της ΑΑΔΕ εμφανίζουν να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις περίπου μόνο 310.000 αγρότες-κτηνοτρόφοι!)

Ακόμα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, «συνεχίζονται επιπλέον μηχανογραφικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην ΕΑΕ 2021 με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ». Αυτό είναι τρίτο κρατούμενο (έκανε και κάνει έλεγχο η ΑΑΔΕ;).

Σημειώνεται ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο Ελληνικός Οργανισμός πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων που λειτουργεί από το 2001 υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στόχος του, όπως αναφέρεται στον ιστότοπο του δημόσιου οργανισμού, είναι να καταβάλλει έγκαιρα, σωστά και με διαφάνεια τις αγροτικές ενισχύσεις που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον γεωργικό τομέα.

Πρόκειται για ενισχύσεις των δύο κοινοτικών ταμείων για τη χρηματοδότηση των γεωργικών δαπανών του κοινοτικού προϋπολογισμού, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) καθώς και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ). Δικαιούχοι των ενισχύσεων τριών περίπου δισ ευρώ ετησίως είναι κυρίως 900.000 αγρότες-κτηνοτρόφοι αλλά και οι επενδυτές του αγροτικού τομέα, μεταποιητικές επιχειρήσεις κ.λπ.

Συνεπώς, όπως τονίζεται, ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένας οργανισμός που ελέγχει και ελέγχεται προκειμένου να κατανεμηθούν δίκαια, σωστά και έννομα τα περίπου τρία δισεκατομμύρια ευρώ που διαχειρίζεται ετησίως σε 900.000 δικαιούχους. Κι αυτό είναι το τέταρτο κρατούμενο (Δηλαδή, οι ασκούντες αγροκτηνοτροφική δραστηριότητα 310.000 παίρνουν τριπλές ενισχύσεις;)

Οι αγρότες είναι 310.000 ή … 900.000 που εισπράττουν ενισχύσεις;

Κράτησα τις σημειώσεις αυτές, διότι (όπως επισημαίνω σε αντίστοιχες παρενθέσεις) κάνοντας τις τέσσερις πράξεις της απλής αριθμητικής διαπίστωσα ότι δεν επαληθεύεται η τρίτη σημείωση ότι, όπως επισημαίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην παραπάνω ανακοίνωσή του, «συνεχίζονται επιπλέον μηχανογραφικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην ΕΑΕ 2021 με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ».

Συγκεκριμένα, από τα στατιστικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι πλήθος των φορολογικών δηλώσεων από άτομα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα ανέρχεται σε περίπου 310.000, το αντίστοιχο δηλούμενο εισόδημα σε περίπου 3 δισ. ευρώ και ο αναλογών φόρων μόνο περίπου 260 εκατ. ευρώ!

Αντιθέτως, από συνολικό αριθμό των δικαιούχων (900.000) των συνολικών ετήσιων ενισχύσεων (3 δισ. ευρώ) προκύπτει ότι στην Ελλάδα οι ασκούντες αγροκτηνοτροφική δραστηριότητα δεν είναι περίπου 310.000, αλλά … τριπλάσιοι!

Αν μάλιστα αφαιρέσουμε από τους φορολογούμενους που ασκούν αγροτική δραστηριότητα πάνω από 120.000 που δεν βρίσκονται σε μειονεκτικές ή ορεινές περιοχές (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Αιτωλοακαρφνανία, νησιά κλπ), τότε οι αγροκτηνοτρόφοι στην Ελλάδα είναι … πενταπλάσιοι από εκείνους που παρουσιάζουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει, επίσης, ότι το δηλούμενο εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα είναι περίπου ίσο με εκείνο που εισπράττεται από τις … ενισχύσεις που παρέχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή δεν παράγεται πια αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα!

Τι συμβαίνει, λοιπόν; Την απάντηση μπορεί να την δώσει μόνο η ΑΑΔΕ, αφού κάνει, όπως επισημαίνεται, διασταυρωτικούς ελέγχους…

Μήπως, λοιπόν, και με αυτές τις ενισχύσεις (η συνέχεια επιφυλάσσει κι άλλες εκπλήξεις!) μη δικαιούχων έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας μία νέα τάξη εισοδηματιών, εκείνη των κρατικοδίαιτων, όπως στην Αθηναϊκή Δημοκρατία του Περικλέους με την εισαγωγή του πρώτου παγκοσμίως πολιτικοοικονομικού συστήματος, δηλαδή του «Πολιτειακού Σοσιαλισμού», που έκανε όλους τους Αθηναίους Σαλαμινομάχους και άλλους να μη θέλουν πια να εργάζονται επειδή πολέμησαν με την αντίληψη ότι έπρεπε το κράτος να μην τους αφήσει να «λιμώττωσιν», όπως αναφέρει ο μέγας οικονομολόγος, καθηγητής και ακαδημαϊκός αείμνηστος Ανδρέας Ανδρεάδης στο ογκώδες δίτομο έργο του «Η ιστορία της ελληνικής δημόσιας οικονομίας» (Εκδόσεις Δημήτρη Παπαδήμα, Αθήνα 1992) στις σελίδες 291 και 292 (Α΄ και Β΄Τόμος).

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr