Νέα ευκαιρία για να δηλώσουν τα ενοίκια που εισέπραξαν μειωμένα κατά 40% έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων.

Ειδικότερα οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν την υποχρεωτική μείωση του εισοδήματός τους από ενοίκια για τους μήνες από Μάρτιο έως και το Αύγουστο μέχρι και τις 23 Σεπτεμβρίου.

Το μέτρο της υποχρεωτικής μείωσης των ενοικίων με συνεχείς παρατάσεις ισχύει από τον Μάρτιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο.

Πρόκειται για υποχρεωτική μείωση κατά 40% των μισθωμάτων επαγγελματικής  στέγης για τις επιχειρήσεις των πληττόμενων κλάδων, όπως αυτοί ορίζονται με αποφάσεις του υπουργείου Οικονομικών.

Το ίδιο ισχύει για τα ενοίκια κύριας κατοικίας φορολογούμενων οι οποίοι τίθενται σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας καθώς και για τα ενοίκια φοιτητικής στέγης φοιτητών των οποία έστω ο ένας γονέας έχει τεθεί σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας.

Προϋποθέσεις για μειώσεις ενοικίων

Για να ισχύσουν οι μειώσεις των ενοικίων τουλάχιστον κατά 30% πρέπει σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις μισθώσεων να τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

  • Να υπάρχει συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.
  • Να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τον ιδιοκτήτη τροποποιητική δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στο Tasxisnet. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει να αναγραφεί το νέο συμφωνηθέν μειωμένο ενοίκιο για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020.
  • Να γίνει αποδεκτή από τον ενοικιαστή η υποβληθείσα τροποποιητική δήλωση.
  • Το συμφωνηθέν μειωμένο ενοίκιο να καταβάλλεται στην ώρα του.

10 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις δηλώσεις

1. Ποιοι υποβάλλουν «Δήλωση Covid»;

Η «Δήλωση Covid» υποβάλλεται από τους εκμισθωτές ακινήτων των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40% με βάση τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και προκειμένου να υλοποιηθούν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

2. Πώς υποβάλλεται η «Δήλωση Covid»;

Προκειμένου να υποβληθεί «Δήλωση Covid», ο εκμισθωτής θα πρέπει να εισέλθει στο TAXISnet, να επιλέξει την εφαρμογή «Πληροφοριακά Στοιχεία Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας», να εντοπίσει στο μενού «Υποβληθείσες Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» την αρχική ή την τυχόν τελευταία τροποποιητική δήλωση, εφόσον έχει υποβληθεί, για το ακίνητο στο οποίο έχει μειωθεί το μίσθωμα και να επιλέξει το εικονίδιο «Δήλωση Covid» που βρίσκεται στη συγκεκριμένη γραμμή της δήλωσης.

3. Ποια η προθεσμία υποβολής της «Δήλωσης Covid»;

Η «Δήλωση Covid» υποβάλλεται από τον εκμισθωτή του ακινήτου μέχρι και την 1η/07/2020, προκειμένου να δηλωθεί η μεταβολή του μισθώματος (μείωση λόγω Covid) για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, κατά περίπτωση.

Μέχρι την 31η/08/2020 υποβάλλεται η δήλωση covid (αρχική ή τροποποιητική κατά περίπτωση), για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Σύμφωνα με την Α.1192/2020 Απόφαση, από την 4η/09/2020 έως και την 23η/09/2020 δύναται να υποβληθεί δήλωση covid για τις εξής περιπτώσεις:

– Αρχικές δήλωσης covid για τους μήνες από Μάρτιο έως Ιούνιο

– Τροποποιητικές δηλώσεις covid για τους μήνες από Μάρτιο έως Αύγουστο

Προσοχή, αρχική δήλωση covid για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν θα γίνεται δεκτή.

Επισημαίνεται ότι, η τελευταία τροποποιητική δήλωση covid, θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους μήνες μεταβολής του μισθώματος.

Στις 23/09/2020 η εφαρμογή θα «κλειδώσει» για όλους τους μήνες (Μάρτιο έως και Αύγουστο).

Επισημαίνεται ότι, εφόσον η μείωση του μισθώματος συνεχισθεί περαιτέρω, λόγω των μέτρων που λαμβάνονται συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, η «Δήλωση Covid», αρχική ή τροποποιητική, κατά περίπτωση, πρέπει να υποβάλλεται μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα που αφορά η μείωση.

4. Ποια στοιχεία συμπληρώνει ο εκμισθωτής στη «Δήλωση Covid»;

Ο εκμισθωτής θα πρέπει να επιλέξει από την ακόλουθη λίστα κατά περίπτωση:

– Η μείωση μισθώματος αφορά κύρια κατοικία στην οποία μισθωτής είναι

εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του;

– Η μείωση μισθώματος αφορά κύρια κατοικία στην οποία ο/η σύζυγος/Μέρος Συμφώνου Συμβίωσης (Μ.Σ.Σ.) του μισθωτή είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του;

– Η μείωση μισθώματος αφορά την φοιτητική κατοικία τέκνου – εξαρτώμενου μέλους του πληττόμενου;

– Η μείωση μισθώματος αφορά την επαγγελματική στέγη του πληττόμενου;

– Η μείωση μισθώματος αφορά την κύρια κατοικία ναυτικού;

Στη συνέχεια συμπληρώνει ανά μήνα, το ποσό μισθώματος πριν την μείωση καθώς και το ποσό μισθώματος μετά τη μείωση

5. Είμαι ιδιοκτήτης σε ακίνητο κατά 50%. Η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» έχει υποβληθεί μόνο από τον συνιδιοκτήτη του ακινήτου, όπως προβλέπεται σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις της 1162/2018 Απόφασης. Θα πρέπει να υποβάλλω «Δήλωση Covid»;

Όχι. Η «Δήλωση Covid» θα υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη που έχει υποβάλλει την «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Τα στοιχεία του εκμισθωτή, συνεκμισθωτή, μισθωτή και τα στοιχεία ακινήτου, θα ανακτώνται αυτόματα από την τελευταία «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής η «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ COVID» επέχει θέση δήλωσης και για τους λοιπούς συνιδιοκτήτες.

6. Έχω κάνει λάθος στην υποβολή της «Δήλωσης Covid», μπορώ να διορθώσω τη δήλωσή μου;

Ναι, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της «Δήλωσης Covid», ο εκμισθωτής δύναται να διορθώσει- μεταβάλλει τα στοιχεία της δήλωσης με υποβολή τροποποιητικής. Ειδικότερα, θα εντοπίσει τη «Δήλωση Covid» που θέλει να μεταβάλλει και θα επιλέξει το «κουμπί» + στη συγκεκριμένη γραμμή της δήλωσης.

Επισημαίνεται ότι, μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή της «Δήλωσης Covid» δεν θα δίνεται αυτή η δυνατότητα.

7. Θα πρέπει να υποβάλλω αρχική ή τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» πριν την υποβολή της «Δήλωσης Covid»;

Ναι, σε περίπτωση που ο εκμισθωτής οφείλει να υποβάλλει «Δήλωση Covid», θα πρέπει πριν από την υποβολή της, να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της μίσθωσης, υποβάλλοντας αρχική ή τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» κατά περίπτωση.

8. Είμαι μισθωτής και ο εκμισθωτής του ακινήτου έχει υποβάλλει «Δήλωση Covid», θα πρέπει να προβώ σε κάποια ενέργεια;

Ναι, ο μισθωτής έχει την υποχρέωση αποδοχής της «Δήλωση Covid» εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης από τον εκμισθωτή. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την αποδοχή, θεωρείται ότι η «Δήλωση Covid» έχει γίνει αποδεκτή.

Επισημαίνεται ότι, η προθεσμία για την αποδοχή της αρχικής «Δήλωση Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο καθώς και τυχόν τροποποιητικής για τους μήνες Μάρτιο έως Αύγουστο, είναι η 1η Οκτωβρίου 2020.

9. Είμαι κηδεμόνας ανήλικου τέκνου και έχω υποβάλλει «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» στη ΔΟΥ. Πώς θα υποβάλλω τη «Δήλωση Covid»;

Στις περιπτώσεις που η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» υποβάλλεται χειρόγραφα στη ΔΟΥ, η «Δήλωση Covid» θα πρέπει επίσης να υποβληθεί στη ΔΟΥ.

Οι περιπτώσεις αυτές περιγράφονται στην παρ. 6 άρθρου 3 ΠΟΛ.1162/2018, και είναι οι ακόλουθες:

– Σε όσες περιπτώσεις είναι αδύνατη η ηλεκτρονική υποβολή, ήτοι όταν ο υπόχρεος για την υποβολή της είναι κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομίας, εκκαθαριστής κληρονομίας διορισμένος από το δικαστήριο, εκτελεστής διαθήκης που διορίστηκε από το δικαστήριο ή από τη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων, σύνδικος πτώχευσης σε περίπτωση πτώχευσης, προσωρινός διαχειριστής σε περίπτωση επιδικίας, μεσεγγυούχος σε περίπτωση μεσεγγύησης, επίτροπος ή κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ακινήτου είναι ανήλικο τέκνο ή άτομο σε δικαστική συμπαράσταση.

Ειδικότερα, η υποβολή της «Δήλωση Covid» θα γίνει χειρόγραφα στην ΔΟΥ φορολογίας του εκμισθωτή με συμπλήρωση του ειδικού εντύπου δήλωσης (υπόδειγμα IV), υπογεγραμμένο και από τον μισθωτή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής αυτού.

10. Σε περίπτωση θανάτου του εκμισθωτή πώς και πού υποβάλλεται η «Δήλωση Covid»;

H «Δήλωση Covid», σε περίπτωση θανάτου και για το διάστημα μέχρι το θάνατο του εκμισθωτή, υποβάλλεται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ του θανόντος από τους κληρονόμους αυτού. Για το διάστημα μετά τον θάνατο η ως άνω δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από του κληρονόμους στο όνομα τους.

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο