Πέμπτη 05 Οκτωβρίου 2023
weather-icon 21o
Πανελλαδικές 2023: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις στη Πληροφορική

Πανελλαδικές 2023: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις στη Πληροφορική

Για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων, το in παρουσιάζει προτεινόμενα θέματα για τα υπό εξέταση μαθήματα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε προτεινόμενα θέματα για το μάθημα της Πληροφορικής σε συνεργασία με το φροντιστήριο Ορόσημο.

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να επιλέξετε γράφοντας Σωστό ή Λάθος στις παρακάτω προτάσεις: 1. Κάθε συνάρτηση μπορεί να γραφεί και ως διαδικασία. 

 1. Οι πίνακες διακρίνονται σε στατικούς και δυναμικούς ανάλογα του τρόπου που ε πεξεργάζονται από τον υπολογιστή. 
 2. Το MOD και το DIV είναι αριθμητικοί τελεστές. 
 3. Η σύγκριση ΄ΑΛΗΘΗΣ΄ > ΄ΨΕΥΔΗΣ΄ δίνει τιμή ΑΛΗΘΗΣ. 
 4. Στις δυναμικές δομές η αποθήκευση γίνεται σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης. 6. Το δυαδικό δένδρο είναι ένα διατεταγμένο δένδρο που κάθε κόμβος έχει το πολύ  δύο παιδιά. 
 5. Ο κόμβος μια απλά συνδεδεμένης λίστας αποτελείται από δύο τμήματα: τα δεδο μένα και την κεφαλή. 
 6. Σε μια άδεια ουρά οι δείκτες rear και front έχουν μηδενικές τιμές.  ( 8 μονάδες ) 

Α2. (α) Τι είναι ο Πολυμορφισμός στον αντικειμενοσταφή προγραμματισμό;  (β) Ποια είναι τα στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος; 

 (γ) Ποιες κατηγορίες λαθών μπορούν να παρουσιασθούν σε ένα πρόγραμμα και τι  καλείτε εκσφαλμάτωση; 

 ( 6 μονάδες ) 

Α3. (α) Ποια η τιμή της μεταβλητής Π στην παρακάτω εντολή εκχώρησης όταν οι μετα βλητές Α, Γ έχουν τις τιμές 10 και -4 αντίστοιχα; 

Π ←Α + Γ = − Γ + Α 2 * ^ 2 (2 * ) ^ 2 ( 2 μονάδες ) 

(β) Δίνεται μονοδιάστατος πίνακας Κ με 4 στοιχεία τα εξής: 3, 4, 1, 8 και η εντολή K K 3 K 2 1 ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ← + ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ 

Να αντιγράψετε την παρακάτω πρόταση στο χαρτί, συμπληρώνοντας τα τρία κενά  που υπάρχουν με αντίστοιχους ακεραίους αριθμούς, σύμφωνα με την παραπάνω  εντολή εκχώρησης. 

Το στοιχείο του πίνακα της θέσης , μετατρέπεται από σε . 

( 3 μονάδες )

Α4. Δίνεται η παρακάτω συνάρτηση.  

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΟΛ ( Κ ) : . . . (1). . . . . .  

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

 . . . . (2). . . . . : . . . .(3) . . . . .  

ΑΡΧΗ 

ΤΙΜΗ1 🡨 Κ MOD 2 

ΤΙΜΗ2 🡨 Κ MOD 5 

AN ( TIMH1 = 0 KAI TIMH2 = 0 ) TOTE 

 ΠΟΛ 🡨 ΑΛΗΘΗΣ 

ΑΛΛΙΩΣ 

 ΠΟΛ 🡨 ΨΕΥΔΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

Συμπληρώστε τα κενά στις θέσεις (1), (2), (3) και εξηγείστε τη λειτουργία της συνάρτη σης. 

( 3 μονάδες ) 

Α5. Παρακάτω δίνεται μια ουρά 10 θέσεων με όνομα ΟΥΡΑ και δύο στοίβες 7 θέσεων η  καθεμία με ονόματα ΣΤ1, ΣΤ2 με περιεχόμενα τους ακεραίους που βλέπετε. 

6
7
9
16 25 36 18 

ΣΤ1 ΟΥΡΑ ΣΤ2 

(α) Ποιες οι τιμές των δεικτών της ουράς (front, rear) και των στοιβών (top1, top2) σε  αυτή την κατάσταση που βλέπετε;

(β) Αν επιχειρήσουμε να ωθήσουμε όλα τα στοιχεία της ουράς στη στοίβα ΣΤ1, τι θα  συμβεί στην στοίβα; 

(γ) Αν επιχειρήσουμε να απωθήσουμε ένα στοιχείο από τη στοίβα ΣΤ2, τι θα συμβεί  στη στοίβα; 

(δ) Να εξάγετε δύο στοιχεία της ουράς και να τα ωθήσετε στη στοίβα ΣΤ2 και κατόπιν  ένα απωθήσετε ένα στοιχείο στης ΣΤ1 και να το εισάγεται στην ΟΥΡΑ. Ποιες οι  νέες τιμές των δεικτών της ουράς και της στοίβας; 

(ε) Να σχεδιάσετε την τελική κατάσταση των τριών δομών μετά την εκτέλεση των λει τουργιών στο ερώτημα (δ). 

Μονάδες 3 

ΘΕΜΑ Β 

B1. Δίνεται ο πίνακας Α[10] με περιεχόμενο 5, 7, 9, 2, 6, 8, 2, 0, 1, 4 και το  παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: 

. . . 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 3 ΜΕΧΡΙ 8 

ΓΙΑ j ΑΠΟ 8 ΜΕΧΡΙ i ΜΕ_ΒΗΜΑ -1 

ΑΝ A[ j ] < A[ j-1 ] ΤΟΤΕ 

 Β 🡨 Α[ j ] 

 A[ j ] 🡨 A[ j-1 ] 

 A[ j-1 ] 🡨 B 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΓΙΑ κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 

ΕΜΦΑΝΙΣΕ Α[ κ ] 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

. . . 

Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο του πίνακα Α που θα εμφανιστεί στο τέλος του  παραπάνω τμήματος αλγορίθμου. 

( 10 μονάδες ) 

Β2. Να γράψετε το αντίστοιχο διάγραμμα ροής του παρακάτω τμήματος αλγορίθμου.  Αλγόριθμος Β2 

Διάβασε κ 

α ← 3*κ 

Για y από 10 μέχρι 2 με_βήμα -2 

Αρχή_επανάληψης 

 β ← y + α  

 α ← (α+β) mod 4  

Μέχρις_ότου α > 10 

Εμφάνισε α, β, y

α ← κ^2 

Τέλος_επανάληψης  

Εμφάνισε α, β, γ, κ 

Τέλος Β2 

( 10 μονάδες ) 

Β3. Δίνεται τετραγωνικός πίνακας Π[10,10] και το παρακάτω τμήμα προγράμματος: Για i από 1 μέχρι 10 

Για j από 1 μέχρι 10 

 Αν i >= j τότε 

 Π[i,j] 🡨 ‘ * ’ 

Τέλος_αν 

Τέλος_επανάληψης 

Τέλος_επανάληψης 

Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας το παραπάνω τμήμα χωρίς τη χρήση της δομής ε πιλογής, έτσι ώστε να επιτελεί την ίδια λειτουργία. 

( 5 μονάδες )

ΘΕΜΑ Γ 

Σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο τηρείται σειρά προτεραιότητας για τους ασθενείς που κα ταφθάνουν για αιμοληψίες. Το εργαστήριο δύναται ημερησίως να διατηρήσει σε ουρά ανα μονής έως και 60 άτομα. 

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 

Γ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. ( 1 μονάδες)

Γ2. Να εμφανίζει το παρακάτω μενού επιλογών: 

 1. Άφιξη ασθενούς 
 2. Αιμοληψία 
 3. Τερματισμός 

Επιλογή: 

και να διαβάζει την επιλογή του χρήστη, ελέγχοντας την εγκυρότητά της. ( 1 μονάδες) 

Γ3. Στην περίπτωση άφιξης ασθενούς, να διαβάζει και να καταγράφει (εισάγει) το ονομα τεπώνυμό του σε ουρά αναμονής. ( 4 μονάδες) 

Γ4. Όταν το προσωπικό είναι έτοιμο να δεχτεί ασθενή προς αιμοληψία, εξάγεται το όνομα  του ασθενή από την ουρά αναμονής και εμφανίζεται στην οθόνη ανακοινώσεων του  εργαστηρίου. ( 6 μονάδες 

Γ5. Όταν ο αριθμός των εξυπηρετημένων μαζί με αυτούς που παραμένουν στην ουρά α ναμονής φτάσει τον μέγιστο αριθμό των 60 ατόμων που μπορεί να εξυπηρετήσει το  κέντρο ημερησίως, ή όταν ο υπεύθυνος υπάλληλος επιλέξει τον τερματισμό του προ γράμματος, εμφανίζονται ταξινομημένα αλφαβητικά τα ονόματα όσων ασθενών  εξυπηρετήθηκαν μέχρι εκείνη τη στιγμή, χρησιμοποιώντας το υποπρόγραμμα του ε ρωτήματος Γ6 και το πλήθος των ατόμων που δεν κατάφεραν να εξυπηρετηθούν.( 6 μονάδες) 

Γ6. Να γράψετε υποπρόγραμμα το οποίο θα δέχεται ως παραμέτρους έναν πίνακα χαρα κτήρων και το πλήθος των στοιχείων του. Θα ταξινομεί αλφαβητικά και θα επιστρέφει  τον πίνακα. ( 6 μονάδες)

ΘΕΜΑ Δ 

Σε ένα μαθητικό διαγωνισμό πληροφορικής έλαβαν μέρος 200 μαθητές. Οι μαθητές διαγω νίστηκαν σε 40 ερωτήσεις. Ο τρόπος βαθμολόγησης τους είναι ο εξής: Οι πρώτες 10  ερωτήσεις λαμβάνουν 1 πόντο. Οι επόμενες 20 λαμβάνουν 2 πόντους και οι τελευταίες  10 λαμβάνουν 5 πόντους. Για κάθε λανθασμένη απάντηση αφαιρείται 1 πόντος. Όσοι  συγκεντρώσουν περισσότερους από 80 πόντους βραβεύονται.  

Να γράψετε κύριο πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:  

Δ1. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων. ( 2 μονάδες) Δ2. Να διαβάζει :  

 • Το ονοματεπώνυμο κάθε μαθητή που έλαβε μέρος στο διαγωνισμό και να το κατα χωρίζει στον πίνακα ΟΝ[200]. ( 4 μονάδες) 
 • Τα αποτελέσματα των απαντήσεων και να τα καταχωρίζει στον πίνακα ΑΠ[200, 40].  Κατά την είσοδο των τιμών στον πίνακα να γίνεται έλεγχος, ώστε να εξασφαλίζεται  ότι καταχωρίζονται μόνο οι τιμές ‘Σ’ όταν είναι σωστή η απάντηση ή ‘Λ’ όταν είναι  λανθασμένη. ( 3 μονάδες) 

Δ3. Να καλεί, για κάθε μαθητή, τη συνάρτηση ΣΥΝΟΛΟ η οποία δέχεται ως είσοδο τον  πίνακα των απαντήσεων καθώς και έναν ακέραιο αριθμό που δείχνει τον αριθμό του  μαθητή. Η συνάρτηση υπολογίζει και επιστρέφει τη συνολική βαθμολογία του μαθητή  η οποία καταχωρίζεται σε αντίστοιχο στοιχείο του πίνακα Σ[200]. ( 4 μονάδες) 

Δ4. Να εμφανίζει, σε φθίνουσα διάταξη ως προς τη συνολική βαθμολογία, τα ονοματεπώ νυμα των μαθητών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό καθώς και πόσοι από αυτούς  βραβεύτηκαν. ( 6 μονάδες) 

Κατά την ταξινόμηση να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:  

α) Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα ονοματεπώνυμα να εμφανίζονται αλφαβητικά. 

β) Αν σε κάποιο πέρασμα της μεθόδου δεν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία αντι μετάθεση στον πίνακα, η μέθοδος πρέπει να σταματά διότι η ταξινόμηση έχει ολο κληρωθεί. 

Δ5. Να κατασκευάσετε το υποπρόγραμμα ΣΥΝΟΛΟ του ερωτήματος Δ3. ( 6 μονάδες)

Διαβάστε παρακάτω τις απαντήσεις

Only in

Ο ανεκτίμητος πίνακας του Γιάννη Ιωαννίδη

Ο Γιάννης Ιωαννίδης ήταν ο 5os Beatle. Κάποιος που η επιρροή του στην αθλητική κουλτούρα της χώρας θα μνημονεύεται για πάντα

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

Πέμπτη 05 Οκτωβρίου 2023