Στις 12 Ιουνίου 2014 αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του Γενικού
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα κρίνει την προσφυγή της Intel
Corp. κατά της καταδικαστικής απόφασης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων της 13ης Μαΐου 2009, ζητώντας παράλληλα ακύρωση ή μείωση του
προστίμου που της επέβαλλε.

Η Επιτροπή είχε κρίνει πριν από έξι χρόνια ότι η Intel εφάρμοζε
στρατηγική με σκοπό τον αποκλεισμό των ανταγωνιστών της από την αγορά
επεξεργαστών x86 και της επέβαλλε το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει ποτέ
επιβάλλει σε μια μόνο επιχείρηση, ύψους 1,06 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η υπόθεση είχε φτάσει στην αρμόδια για θέματα προστασίας του υγιούς ανταγωνισμού επιτροπή της Ε.Ε. το 2000 μετά από καταγγελία της μοναδικής τότε ανταγωνίστριας εταιρείας στην αγορά τσιπ για υπολογιστές. Η AMD παρουσίασε στοιχεία με τα οποία επιχειρούσε να τεκμηριώσει ότι η Intel διατήρησε την κυρίαρχη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά επιστρατεύοντας αθέμιτα μέσα. Μάλιστα, έχει αφιερώσει έναν ολόκληρο δικτυακό τόπο με την χαρακτηριστική προτροπή Break Free στον τίτλο του (ο δικτυακός αυτός τόπος είναι πλέον ανενεργός).

Τα έσοδα της Intel έφτασαν το 2008 τα 38 δισεκατομμύρια δολάρια (27,87 δισ. ευρώ) και ως εκ τούτου το ανώτερο πρόστιμο που θα μπορούσε να της επιβληθεί από την Ε.Ε. είναι 3,8 δισ. δολάρια (2,79 δισ. ευρώ).

Το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβάλλει η ευρωπαϊκή επιτροπή ανταγωνισμού ήταν αυτό στη Microsoft έναν χρόνο νωρίτερα, το οποίο έφτασε τα 851,32 εκατομμύρια ευρώ για μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις της για τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά λειτουργικών συστημάτων. Επιπλέον, στην Microsoft είχε επιβληθεί από την Επιτροπή πρόστιμο πεντακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια ευρώ επειδή έπαψε να τηρεί επί έναν χρόνο την υποχρέωση που ανέλαβε το 2009 να παρέχει επί πέντε χρόνια στους Ευρωπαίους χρήστες των Windows την δυνατότητα να επιλέξουν άλλον browser, εκτός από τον προεγκατεστημένο δικό της, Internet Explorer.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της AMD, η Intel:

1. Παραχωρούσε επιλεκτικά εκπτώσεις στους μεγάλους κατασκευαστές υπό όρους -αφού πρώτα της εξασφαλίσουν τη μερίδα του λέοντος στην αγορά, δεδομένου ότι γνωρίζει τις «δυνατότητες» κάθε κατασκευαστή (είναι γνωστό το μερίδιό τους).

2. Επενέβαινε στις αποφάσεις τους με οικονομικούς εκβιασμούς όταν ένιωθε ότι απειλείται η θέση της και τους δελέαζε με οικονομικά κίνητρα για να διασφαλίσει την αποκλειστικότητα -τους χορηγούσε ενισχύσεις με το πρόσχημα ότι πρόκειται για κονδύλια προώθησης των πωλήσεών τους ενώ στην πραγματικότητα τους πλήρωνε για να αρνηθούν να συνεργαστούν με την AMD.

3. Οι κατασκευαστές υπολογιστών υπέκυπταν στις οικονομικές πιέσεις της Intel αφενός διότι δεν μπορούσαν να την αγνοήσουν λόγω ζήτησης, αφετέρου διότι τα περιθώρια κέρδους με τα οποία λειτουργούσαν ήταν τόσο μικρά που μια έκπτωση στο τέλος του χρόνου από τον μεγάλο προμηθευτή τους πολλές φορές έκρινε εάν θα παρουσιάσουν κέρδη ή ζημίες στους απαιτητικούς επενδυτές τους. Εν τω μεταξύ, το περιθώριο κέρδους της Intel ξεπερνούσε το 40%

Τα αντεπιχειρήματα της Intel στο Γενικό Δικαστήριο

Η Intel επανέρχεται στις 22 Ιουλίου 2009, απευθυνόμενη στο Γενικό Δικαστήριο, το οποίο εξασφαλίζει την τήρηση του δικαίου κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή των ιδρυτικών Συνθηκών από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη. Υποστηρίζει πως η Επιτροπή «υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο» και αναφερόμενη στην Επιτροπή εμφανίζει στην προσφυγή της τα ακόλουθα επιχειρήματα:

(α) κρίνοντας ότι οι υπό όρους εκπτώσεις που χορηγούσε η Intel στους πελάτες της ήταν αφ’ εαυτών καταχρηστικές επειδή χορηγούντο υπό όρους, χωρίς να αποδείξει ότι μπορούσαν πράγματι να αποκλείσουν τους ανταγωνιστές·

(β) στηριζόμενη σε ένα είδος καταχρηστικών κωλυμάτων για την είσοδο στην αγορά, καλούμενων «καθαρών περιορισμών» και παραλείπουσα να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική ανάλυση όσον αφορά τον αποκλεισμό των ανταγωνιστών (έστω όσον αφορά τη δυνατότητα ή την πιθανότητα αποκλεισμού των ανταγωνιστών)·
(γ) παραλείπουσα να εξετάσει αν οι συμφωνίες περί εκπτώσεων που σύνηψε η Intel με τους πελάτες της τέθηκαν σε εφαρμογή εντός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και/ή ανέπτυξαν άμεσα, ουσιαστικά, απευθείας και προβλέψιμα αποτελέσματα εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Ακόμα, η Intel υποστηρίζει πως η Επιτροπή δεν απέδειξε ότι οι εκπτωτικές συμφωνίες της Intel εξαρτώνταν από το αν οι πελάτες αγοράζουν όλους ή σχεδόν όλους τους επεξεργαστές x86 που έχουν ανάγκη από την Intel.

Επίσης, η Επιτροπή χρησιμοποιεί το κριτήριο του «as efficient competitor» (AEC – εξίσου αποτελεσματικός ανταγωνιστής) προκειμένου να καθορίσει αν οι εκπτώσεις της Intel μπορούσαν να περιορίσουν τον ανταγωνισμό, υποπίπτει όμως σε σειρά λαθών κατά την ανάλυσή της και την εκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων σε συνδυασμό με την εφαρμογή αυτού του κριτηρίου. Η Επιτροπή, εξάλλου, δεν εξετάζει άλλες κατηγορίες αποδεικτικών στοιχείων σχετικών με τα αποτελέσματα των εκπτώσεων που χορηγεί η Intel.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Intel, η Επιτροπή παρέλειψε:

(α) να εξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι κατά την περίοδο των προβαλλόμενων παραβάσεων, ένας από τους ανταγωνιστές της Intel αύξησε ουσιωδώς το μερίδιο αγοράς που κατέχει καθώς και την αποδοτικότητά του, ενώ η αποτυχία του σε ορισμένα τμήματα της αγοράς και/ή σε ορισμένους παραγωγούς ΟΕΜ οφειλόταν σε δικές του αδυναμίες·
(β) να αποδείξει την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ εκείνων που θεωρεί ότι συνιστούν υπό αίρεση εκπτώσεις και των αποφάσεων των πελατών της Intel να μην αγοράσουν από τον ανταγωνιστή αυτό·
(γ) να εξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία περί των συνεπειών των εκπτώσεων της Intel στους πελάτες.
Τρίτον, η Intel υποστηρίζει ότι η Επιτροπή δεν απέδειξε ότι η Intel ανέπτυξε μακροπρόθεσμη στρατηγική αποκλεισμού των ανταγωνιστών. Το συμπέρασμα αυτό δεν στηρίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία και είναι ασύμβατο με τον κατακερματισμένο χαρακτήρα των ισχυρισμών της Επιτροπής (όσον αφορά τόσο τα καλυπτόμενα προϊόντα όσο και τη σχετική περίοδο), αναφορικά με κάθε έναν από τους πελάτες της Intel.
Η Intel υποστηρίζει, επίσης, ότι το σύνολο ή μέρος της αποφάσεως πρέπει να ακυρωθεί επειδή η Επιτροπή παρέβη ουσιώδεις τύπους στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα την προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας της Intel. Ειδικότερα, η Επιτροπή παρέλειψε:
(α) να παράσχει στην Intel δυνατότητα ακροάσεως με αντικείμενο τη συμπληρωματική ανακοίνωση αιτιάσεων και την έκθεση των πραγματικών περιστατικών, μολονότι δι’ αυτών προβάλλονταν ισχυρισμοί εντελώς νέοι και γινόταν αναφορά σε νέα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία κατέλαβαν σημαντική θέση στην προσβαλλόμενη απόφαση·
(β) να παράσχει ορισμένα εσωτερικά έγγραφα του ανταγωνιστή, προκειμένου να περιληφθούν στον φάκελο της υποθέσεως, όταν κλήθηκε από την Intel να το πράξει, μολονότι, κατά την Intel τα έγγραφα αυτά:
(i) ήταν απολύτως κρίσιμα για τους ισχυρισμούς της Επιτροπής έναντι της Intel,
(ii) ήταν δυνητικώς αθωωτικά για την Intel και
(iii) είχαν επακριβώς προσδιοριστεί από την Intel.
(γ) Να καταρτίσει πράγματι πρακτικά της συνεδριάσεως στην οποία παρέστη σημαντικός μάρτυς από τους πελάτες της Intel -το Bloomberg αναφέρει πως επρόκειτο για την Dell-, ο οποίος προφανώς κατέθεσε απαλλακτικά αποδεικτικά στοιχεία.

«Δυσανάλογο» το πρόστιμο 1,06 δισ. ευρώ

Η Intel αμφισβητεί επίσης τη νομιμότητα του προστίμου επικαλούμενη τρεις κυρίως λόγους.

Tο ποσόν του 1.060.000.000 ευρώ (το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει ποτέ επιβάλει η Επιτροπή σε μία μόνον επιχείρηση) είναι προδήλως δυσανάλογο, καθόσον η Επιτροπή δεν αποδεικνύει ότι ζημιώθηκε ο καταναλωτής ή ότι αποκλείστηκαν ανταγωνιστές.
Δεν παρέβη εκ προθέσεως ή εξ αμελείας το άρθρο 82 ΕΚ: η ανάλυση AEC της Επιτροπής στηρίζεται σε στοιχεία τα οποία δεν μπορούσε να γνωρίζει κατά τον χρόνο κατά τον οποίον η Intel χορηγούσε στους πελάτες της τις εκπτώσεις.
Ορίζοντας το πρόστιμο, η Επιτροπή δεν εφάρμοσε ορθώς τις κατευθυντήριες γραμμές του 2006 για τον υπολογισμό των προστίμων και έλαβε υπόψη της άσχετα και απρόσφορα στοιχεία.

In.gr Τεχνολογία