Σε συνέχεια προηγούμενων αναρτήσεων σχετικά με τις εξελίξεις των βασικών οικονομικών μεγεθών στην ελληνική οικονομία (δείτε εδώ τις εκτιμήσεις για το Μάρτιο του 2017), στο παρόν παρουσιάζουμε τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις για τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας.

Προκειμένου να ποσοτικοποιηθούν τα αποτελέσματα της συμφωνίας της 2ης αξιολόγησης για την ελληνική οικονομία, έχουν ληφθεί υπόψη τα νέα μέτρα. Τα μέτρα αυτά αναμένεται να αποδώσουν 1% του ΑΕΠ (ή 1,8 δις ευρώ κάθε χρόνο από το 2019) έπειτα από μείωση των κρατικών δαπανών, και 1% του ΑΕΠ (ή 1,8 δις ευρώ κάθε χρόνο από το 2020) έπειτα από αύξηση της φορολογίας. Σε περίπτωση που ο στόχος του 2018 για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ δεν επιτευχθεί, τα μέτρα στο σύνολό τους (1% του ΑΕΠ ασφαλιστικό και 1% του ΑΕΠ φορολογικό) θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2019 και έπειτα.

Στην ανάλυσή μας χρησιμοποιούμε τη συνολική επίδραση από τα παραπάνω μέτρα που αφορά σε 1% του ΑΕΠ από τη μείωση των κρατικών δαπανών, και 1% του ΑΕΠ κάθε χρόνο από αύξηση της φορολογίας από το 2019 και έπειτα. Στο Basic Model (ΒΜ) εξετάζεται εάν υπάρχει απόκλιση του πρωτογενούς πλεονάσματος από τους στόχους που τέθηκαν στο “Supplemental Memorandum of Understanding” για την ελληνική οικονομία (16/06/2015) (0,5% το 2016, 1,75% το 2017 και 3,5% από το 2018 και μετά). Με βάση την εξέλιξη του πρωτογενούς αποτελέσματος για την ελληνική οικονομία προκύπτει απόκλιση του πρωτογενούς πλεονάσματος από το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα στο σύνολό τους (1% του ΑΕΠ ασφαλιστικό και 1% του ΑΕΠ φορολογικό) θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2019 και έπειτα και έτσι πραγματοποιούμε την ανάλυσή μας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες για τα μέτρα πατήστε εδώ.     

Παράλληλα με τα μέτρα, έχουν οριστεί ορισμένα αντίμετρα τα οποία ωστόσο δεν έχουν ποσοτικοποιηθεί επαρκώς ώστε να ληφθούν υπόψη στις εκτιμήσεις. Επίσης, τα αντίμετρα αυτά αναμένεται να ενεργοποιηθούν μόνον εφόσον πιαστούν οι στόχοι του πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2018, κάτι που ωστόσο δεν αναμένεται να συμβεί άρα δεν λαμβάνεται υπόψη στην ανάλυσή μας. Παρόλα αυτά κατά αποσπασματικό τρόπο αναμένουμε κάποια «αντίμετρα», (όπως π.χ. η επιδότηση ενοικίου συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ και η αύξηση κατά 260 εκατ. ευρώ του οικογενειακού επιδόματος) να υλοποιούνται. Για αναλυτικότερες πληροφορίες για τα αντίμετρα πατήστε εδώ.           

Τα βασικά αποτελέσματα των εκτιμήσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Το BM για την ελληνική οικονομία

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις ετήσιες μεταβολές του ΑΕΠ παίζει η ιδιωτική κατανάλωση η οποία συνεισφέρει κατά 49,6% το 2017 και αναμένεται να συνεισφέρει από 42,8% έως 63% στο ΑΕΠ από το 2018 και έπειτα. Οι επενδύσεις συνεισφέρουν κατά 7,2% το 2017, 13,1% το 2018, 14,6% το 2019, κατά 19,4% το 2020 και έως 23,4% το 2021. Τέλος, οι καθαρές εξαγωγές συνεισφέρουν κατά 40,3% στη μεγέθυνση του ΑΕΠ το 2017, ενώ για την περίοδο 2018-2021 η συνεισφορά τους αναμένεται αρκετά χαμηλότερη κατά 7,1% έως 15,5%.

Το ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας μετά από 9 συνεχή έτη ύφεσης (με εξαίρεση το έτος 2014 όταν καταγράφηκε μικρή αύξηση του ΑΕΠ) αναμένεται να ακολουθήσει μια θετική πορεία από το 2016 και μετά.

Η ιδιωτική κατανάλωση από 122,7 δις ευρώ το 2015 αναμένεται να φτάσει στα 138,73 δις το 2021.

Οι επενδύσεις μειώθηκαν σημαντικά λόγω της οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία. Ωστόσο, από το 2017 και μετά αναμένεται αρκετά σημαντική αύξηση των επενδύσεων. Μάλιστα, από 20,17 δις ευρώ το 2015 αναμένεται να φτάσουν τα 24,41 δις ευρώ το 2021.

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να είναι μειούμενη μέχρι το 2018, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να κινηθεί ανοδικά.

Όσον αφορά στο εξωτερικό ισοζύγιο της οικονομίας, και πιο συγκεκριμένα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αναμένεται να μειώνεται σταθερά και να μετατρέπεται σε πλεόνασμα το 2021 της τάξης του 0,11% του ΑΕΠ.

Η θετική πορεία της οικονομίας αναμένεται να έχει θετικές επιδράσεις στην ελληνική αγορά εργασίας, καθώς η απασχόληση θα αυξάνεται σχεδόν κάθε έτος κατά περίπου 50.000 άτομα, φτάνοντας το 2021 τα 4,35 εκατομμύρια εργαζομένους. Αντίστοιχα, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειώνεται κάθε έτος, φτάνοντας στο 18,3% το 2021.

Από τις εκτιμήσεις αυτές προκύπτει ότι τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις ετήσιες μεταβολές του ΑΕΠ παίζει η ιδιωτική κατανάλωση η οποία συνεισφέρει κατά 49,6% το 2017 και αναμένεται να συνεισφέρει από 42,8% έως 63% στο ΑΕΠ από το 2018 και έπειτα.  Η κρατική κατανάλωση συνεισφέρει κατά 19% για την περίοδο 2018-2021. 

Οι επενδύσεις συνεισφέρουν κατά 7,2% το 2017, 13,1% το 2018, 14,6% το 2019, κατά 19,4% το 2020 και έως 23,4% το 2021. Τέλος, οι καθαρές εξαγωγές συνεισφέρουν κατά 40,3% στη μεγέθυνση του ΑΕΠ το 2017, ενώ για την περίοδο 2018-2021 η συνεισφορά τους αναμένεται αρκετά χαμηλότερη κατά 7,1% έως 15,5%.

Αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία μπορείτε να δείτε εδώ.

Π.Ε. Πετράκης
In Deep Analysis

Save

in.gr