Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης, το νομοσχέδιο για «την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 περί της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας σε ποινικές υποθέσεις».

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (ΕΕΕ) είναι «δικαστική απόφαση ή απόφαση την οποία επικυρώνει δικαστική αρχή κράτους μέλους της ΕΕ («κράτος έκδοσης») με σκοπό την εκτέλεση ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων ερευνητικών μέτρων σε άλλο κράτος μέλος («κράτος εκτέλεσης») για τη λήψη αποδεικτικών στοιχείων».

Ακόμη, στο πλαίσιο της ΕΕΕ μπορεί να ζητηθεί να χορηγηθούν πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώ μπορεί να ζητηθεί και η άρση του απορρήτου τηλεπικοινωνιών. Επίσης, είναι δυνατή η εξέταση μάρτυρα ή πραγματογνώμονα με εικονοτηλεδιάσκεψη ή άλλου είδους οπτικοακουστική μετάδοση ή ακόμη και με τηλεφωνική διάσκεψη.

Παράλληλα, προβλέπεται η προσωρινή μεταγωγή προσώπου, σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ από αυτό που κρατείται, με σκοπό την συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Η προσωρινή μεταγωγή εκτελείται υπό την προϋπόθεση της επανόδου του μεταχθέντος εντός οριζόμενης προθεσμίας.

Επίσης, προβλέπεται ότι οι αρχές που ασχολούνται με την εκτέλεση ΕΕΕ πρέπει να τηρούν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της (απόρρητο).

Για την χώρα μας, αρμόδια αρχή προς έκδοση της ΕΕΕ είναι: α) κάθε δικαστική αρχή αρμόδια για τη λήψη ή συγκέντρωση των αποδείξεων και β) κάθε άλλη αρμόδια αρχή, η οποία ενεργεί ως ανακριτική αρχή, υπό τον όρο ότι η ΕΕΕ που εκδίδεται από αυτή επικυρώνεται από τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ-ΜΠΕ