Η διδασκαλία της μουσικής αποτελεί πρόκληση για τον παιδαγωγό λόγω του ότι προϋποθέτει ειδικές γνώσεις και δεξιότητες. Για τον δάσκαλο, τον νηπιαγωγό, τον βρεφονηπιοκόμο, η μουσική προκαλεί πολλές φορές ανασφάλεια και έλλειψη αυτοπεποίθησης, που οφείλεται συνήθως στην έλλειψη μουσικών εμπειριών, ευκαιριών για συμμετοχή σε μουσικές δραστηριότητες και κατάλληλων κινήτρων. Πρόκληση όμως μπορεί να προκαλεί η διδασκαλία της μουσικής και για τον απόφοιτο μουσικών σπουδών, ο οποίος πιθανόν να μη διαθέτει επαρκή κατάρτιση και εμπειρία σε ζητήματα διδακτικής της μουσικής.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Μουσικοκινητική Αγωγή» του E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών στοχεύει στην αντιμετώπιση των όποιων αδυναμιών αντιμετωπίζουν οι παιδαγωγοί σχετικά με τη μετάδοση μουσικών γνώσεων στα παιδιά γενικά, αλλά και με την εφαρμογή μουσικοκινητικών μεθόδων ειδικότερα. Αποβλέπει τόσο στη θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευομένων σχετικά με τη μουσικοκινητική αγωγή όσο και στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων σχεδιασμού και εφαρμογής σχετικών δραστηριοτήτων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας, δασκάλους γενικής παιδείας και καθηγητές μουσικής με σκοπό να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στον τομέα της μουσικοκινητικής αγωγής και να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ. Παράλληλα, απευθύνεται σε αναπτυξιακούς ψυχολόγους που θα ήθελαν να διευρύνουν το πεδίο έρευνάς τους. Τέλος, οι γνώσεις που παρέχει το πρόγραμμα μπορούν να αξιοποιηθούν από γονείς που αποσκοπούν στη δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου με τα παιδιά τους, καθώς και σε όσους ασχολούνται με θέματα μουσικής και εκπαίδευσης.

Η παρακολούθηση του προγράμματος δεν προϋποθέτει ειδικές μουσικές ή παιδαγωγικές γνώσεις.

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η Λέκτορας του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Λάζου Άννα, η οποία έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

Για να ενημερωθείτε περαιτέρω για το συγκεκριμένο e-learning πρόγραμμα επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:
2103689354, 2103689381, 2103689362, 2103689394
ή στο email: [email protected]

Ξένη δημοσίευση