Όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την παραγωγή κρασιού πρέπει να κατέχουν τις βασικές γνώσεις της αμπελουργίας, της οινοποίησης και της διαχείρισης του κρασιού μετά την εμφιάλωσή του. Οι γνώσεις αυτές συνίστανται σε βασικά στοιχεία της μορφολογίας του αμπελιού, τον βλαστικό κύκλο και τον κύκλο της αναπαραγωγής του, την εγκατάσταση του αμπελώνα, τις καλλιεργητικές φροντίδες που απαιτούνται, τη σημασία του κλίματος και του εδάφους, την ωρίμανση του σταφυλιού, τη συγκομιδή του, τις μηχανικές και χημικές κατεργασίες κατά την οινοποίηση, τα στάδια της οινοποίησης, λευκής και ερυθρής, την ωρίμανση του κρασιού στο βαρέλι και τη συντήρηση της φιάλης στην κάβα. Επιπλέον όσοι αγαπούν την κατανάλωση του κρασιού χρειάζονται τις κατάλληλες γνώσεις για να μπορούν να το αξιολογήσουν οργανοληπτικά, αλλά και να βελτιστοποιήσουν την απόλαυσή του, συνδυάζοντάς το ιδανικά με το φαγητό, ενώ είναι σημαντική η ενημέρωσή τους σχετικά με την επίδραση της κατανάλωσής του στην υγεία. Τέλος, για αυτούς που ασχολούνται επαγγελματικά με το κρασί, κρίνεται αναγκαία η απόκτηση των βασικών γνώσεων τόσο για τη διατήρηση, όσο και για την προώθησή του.

Το παρόν πρόγραμμα αποτελεί μια εισαγωγή στην αμπελουργία, την οινολογία, την οργανοληπτική αξιολόγηση και το marketing του κρασιού. Αφού δοθούν οι βασικές αρχές που διέπουν την αμπελοκαλλιέργεια, ακολουθεί η παράθεση όλων των γνώσεων που απαιτούνται για την ορθή διεξαγωγή της οινοποίησης, αλλά και η εξοικείωση με τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται προκειμένου η διατήρηση του εμφιαλωμένου κρασιού να γίνει με το βέλτιστο τρόπο, ώστε τελικά να παρατεθούν οι δεξιότητες που απαιτούνται για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του κρασιού και να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την ποιότητά του, η οποία θα είναι σε θέση να επιτρέψει την ορθή προώθησή του στην αγορά.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας Κοτσερίδης Γεώργιος ο οποίος έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης

Για να ενημερωθείτε περαιτέρω για το συγκεκριμένο e-learning πρόγραμμα  επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2103689354, 2103689381, 2103689362, 2103689394 ή στο email: [email protected]

Ξένη δημοσίευση