Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το νέο κύκλο προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την τρέχουσα περίοδο διατίθενται έξι  προγράμματα 3μηνης έως 5μηνης διάρκειας για όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν επαγγελματικά ή εργάζονται ήδη στο ναυτιλιακό κλάδο. Τα μαθήματα ξεκινάνε 31/10/2016 και οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν την αίτησή τους έως τις 5/9/2016 θα έχουν έκπτωση 15% στα δίδακτρα.

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παράσχει στους συμμετέχοντες το θεωρητικό αλλά κυρίως το πρακτικό υπόβαθρο του αντικειμένου των ναυλώσεων, δηλαδή να προσφέρει την ειδική γνώση του αντικειμένου αλλά και να αναπτύξει την ικανότητα του συμμετέχοντα στο να εκτελεί υπεύθυνα και αυτόνομα τις εργασίες ναύλωσης. Το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει συμπεριφορά αγορών (market outlook), αρχές δικαίου, όπως προσφορά και αντιπροσφορά, νομικές και ηθικές απαιτήσεις, λεπτομέρειες που απαιτούνται για να συμπεριληφθούν στις προσφορές, ανακεφαλαίωση ναυλοσυμφώνου, εκτίμηση ταξιδιού κτλ. Δύο ενότητες επικεντρώνονται σε πρακτικές ασκήσεις και υπολογισμούς ναύλωσης φορτηγών πλοίων και δεξαμενόπλοιων για χρονοναύλωση και ναύλωση ταξιδιού. Στο τέλος, γίνεται προσομοίωση ναύλωσης, όπου οι συμμετέχοντες υιοθετούν ρόλους πλοιοκτητών και ναυλωτών και ναυλώνουν πλοία. Η προσομοίωση είναι αναπαράσταση των διεργασιών ναύλωσης βασισμένη σε πραγματικά σενάρια.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Maritime Strategy, Claims and Operations» εξετάζει βασικά ζητήματα που αφορούν την Εμπορική Ναυτιλία. Μεταξύ αυτών είναι οι κυριότερες στρατηγικές αποφάσεις που καλείται να πάρει ένας πλοιοκτήτης, η επιλογή μεταξύ αγοράς νεότευκτου και μεταχειρισμένου πλοίου, οι παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική αξία των πλοίων και δημιουργούν αστάθεια στην τιμή τους, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο η αστάθεια αυτή μπορεί να ωφελήσει έναν πλοιοκτήτη. Επιπλέον, αναλύεται η διαχείριση απαιτήσεων-claims, που εμφανίζονται σχεδόν καθημερινά στους κόλπους μιας ναυτιλιακής επιχείρησης, μελετώνται οι λιμένες, τα πλοία και τα εμπορεύματα που διακινούνται παγκοσμίως, ενώ παρουσιάζεται λεπτομερώς η λειτουργία του Operation Department και οι κυριότερες αρμοδιότητές του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση δεξαμενόπλοιων  tanker operation και στον υπολογισμό των ναύλων σύμφωνα με το worldscale.

Το πρόγραμμα «Ναυτιλία και Διαχείριση Προμηθειών» στοχεύει στο να προσφέρει στους εκπαιδευομένους εργασιακή γνώση για τις τεχνικές αγορών, τις διαδικασίες και τις στρατηγικές σε συνάρτηση με τις πρακτικές αποθεμάτων που χρησιμοποιεί μια σύγχρονη επιχείρηση. Πρόκειται για τεχνικές και στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι εταιρίες παγκοσμίως, ώστε να μειωθεί το κόστος αγορών αλλά και αποθεμάτων. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε από επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στο χώρο της ναυτιλίας και των προμηθειών και ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να σκεφθούν σαν επαγγελματίες, προσφέροντας πραγματικά γεγονότα και παραδείγματα από την επαγγελματική ζωή. Δεν προϋποθέτει ειδική γνώση ναυτιλιακών ή προμηθειών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» έχει ως στόχο την πλήρη κατάρτιση των εκπαιδευομένων σχετικά με έναν από τους πλέον σημαντικούς τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας της χώρας μας. Για το λόγο αυτό αναλύει τη δομή μιας ναυτιλιακής επιχείρησης και περιγράφει τη δραστηριότητα και τις αρμοδιότητες του κάθε τμήματός της ξεχωριστά. Τα κύρια θέματα που εξετάζει είναι η διαδικασία της ναύλωσης, οι τύποι των ναυλώσεων και των ναυλοσυμφώνων, ο υπολογισμός του ναύλου, η ασφάλεια πλοίου και φορτίου, η απώλεια και εγκατάλειψη πλοίου, οι οικονομικοί κύκλοι που διέπουν τη ναυτιλία και, τέλος, η άντληση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Επίσης διερευνώνται ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της ναυτιλιακής αγοράς και τις κατηγορίες των πλοίων, καθώς και οι διεθνείς οργανισμοί και κώδικες.

Το πρόγραμμα «Shipping Logistics» έχει ως σκοπό τη μεταφορά πληροφοριών, γνώσεων αλλά και προσωπικών εμπειριών στους εκπαιδευομένους, εξετάζοντας όσο το δυνατόν αναλυτικότερα έννοιες από τον ευρύτερο χώρο των logistics και του supply chain σε συνδυασμό με τα ναυτιλιακά δρώμενα, αφού τα ναυτιλιακά logistics θεωρούνται ως οι διαδικασίες της σχεδίασης, οργάνωσης, εφαρμογής και διοίκησης της μεταφοράς των αγαθών και των πληροφοριών. Μέσα από κάθε ενότητα οι εκπαιδευόμενοι θα εξετάσουν θεωρητικά θέματα, μελέτες περίπτωσης και πρακτικές πολιτικών από τον χώρο των ναυτιλιακών logistics, ώστε να δύνανται να κατανοήσουν πώς λειτουργούν οι διαδικασίες των logistics γενικότερα στο ευρύ αλλά και ειδικότερα στο ναυτιλιακό περιβάλλον, προσφέροντας όχι μόνο υπηρεσίες που σχετίζονται με τις θαλάσσιες μεταφορές αλλά και ειδικότερες υπηρεσίες logistics (αποθήκευση, διαχείριση αποθεμάτων, διανομές, έλεγχο ποιότητας, επισκευές).

Το πρόγραμμα «Shipping Finance» επικεντρώνεται στην ανάλυση και την κατανόηση των τρόπων χρηματοδότησης πλοίων. Παρουσιάζονται οι πιο πραγματικές και πολύπλοκες μορφές χρηματοδότησης εταιρικής ή μέσω ιδίων κεφαλαίων, όπως η χρηματοδότηση μέσω τράπεζας, οι κοινοπραξίες και τα shipping funds. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα συγκρίνονται βάσει της καταλληλότητάς τους σε σχέση με τα διάφορα είδη επένδυσης, καθώς και με τις σημερινές συνθήκες της διεθνούς ναυτιλιακής αγοράς, όπως και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του κάθε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Επίσης αναλύονται οι επιπτώσεις της μεταβλητότητας της ναυλαγοράς και της αγοραπωλησίας πλοίων στη διαχείριση χαρτοφυλακίου. Για την καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών εννοιών παρατίθεται ανάλυση πραγματικών υποθέσεων (case studies) αλλά και παραδειγμάτων. Στην τελευταία ενότητα οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν μέρος σε προσομοίωση χρηματοδότησης πλοίων, όπου υιοθετούν ρόλους και αξιολογούν την αγορά πλοίων. 

Η διδασκαλία των προγραμμάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως μέσω Διαδικτύου. Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους οδηγούς σπουδών των προγραμμάτων. Η επιτυχής ολοκλήρωσή τους οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης. Σε όλα τα Προγράμματα απονέμονται βαθμοί ECVET, ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό λαμβάνουν και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.

Για να ενημερωθείτε για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα στον τομέα των Ναυτιλιακών επισκεφθείτε τη σελίδα https://elearn.elke.uoa.gr/naftiliaka

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 210.36.89.354 & 210.36.89.381 ή στο email: [email protected]

Ξένη δημοσίευση