Το 2014 θα είναι ένα έτος επιστροφής σε θετικά πρόσημα και διατήρησης ορισμένων αρνητικών ενδείξεων. Κάποιο τρίμηνο θα παρουσιάσει θετικό ρυθμό μεγέθυνσης, το πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα θα διατηρηθεί με διάφορους τρόπους θετικό και το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών πλεονασματικό. Η ρευστότητα της οικονομίας θα βελτιωθεί ελαφρά. Η καθαρή επενδυτική θέση της Ελλάδος (πόσα δηλαδή χρωστάει η οικονομία στο εξωτερικό) θα βελτιωθεί επίσης. Ο πληθωρισμός θα παραμείνει στα όρια του αποπληθωρισμού. Τέλος, η ανεργία θα παραμείνει στα ύψη που βρίσκεται και η απασχόληση θα βελτιωθεί ελαφρά.

Το διαθέσιμο εισόδημα θα μειωθεί περαιτέρω άρα και η ιδιωτική (και η συνολική) κατανάλωση. Τα κέρδη των επιχειρήσεων, ιδίως των μεσαίων και των μεγαλύτερων, θα συνεχίσουν να βελτιώνονται σημαντικά. Η ανισοκατανομή του εισοδήματος θα χειροτερεύσει περαιτέρω έστω και οριακά.

Η ρευστότητα της οικονομίας θα βελτιωθεί ελαφρά. Η απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα (η σχέση χρέους προς συνέχεια του ενεργητικού) δε θα επιταχυνθεί παρόλο που τα εξυπηρετούμενα δάνεια ως ποσοστό των χορηγήσεων δε θα αυξηθούν σημαντικά.

Ο κίνδυνος για τη χώρα θα παραμείνει περίπου στα σημερινά επίπεδα μέχρι να αναδιαρθρωθεί το δημόσιο χρέος. Υπό τις παρούσες συνθήκες είναι εφικτή μία μη οργανική έξοδος στις αγορές κεφαλαίων που θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση του χρηματοοικονομικού κενού για το 2014 – 2015. Ας μην ξεχνάμε ότι και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης που βρίσκονται στο πρόγραμμα ή έχουν δυσκολίες (Πορτογαλία, Ισπανία κ.τ.λ.) χρησιμοποιούν παρόμοια μεθοδολογία.

Αυτή είναι μία συνολική εικόνα της οικονομίας που μας απομακρύνει περαιτέρω από την κόκκινη περιοχή σοβαρών αρνητικών εκπλήξεων χωρίς όμως να λύνει το ζήτημα της πορείας της οικονομίας από εδώ και πέρα. Ο προσδιορισμός πολιτικών που θα προκαλέσουν σημαντικό ρυθμό μεγέθυνσης και απορρόφησης της ανεργίας παραμένει ανοικτό ζήτημα.

Η χώρα εκτός της Ευρωζώνης θα συνεχίζει να ελέγχεται αρκετά αυστηρά όσον αφορά της σημαντικές οικονομικές αποφάσεις αν και τα περιθώρια άσκησης ενδογενούς οικονομικής πολιτικής θα διευρυνθούν ελαφρά. Μία αύξηση, πάντως, του πολιτικού κινδύνου θα ενισχύσει την αβεβαιότητα, απομειώνοντας τα θετικά στοιχεία της παραπάνω ευκαιρίας και διευρύνοντας τα αρνητικά.

Συμπερασματικά το 2014 θα είναι ένα λίγο καλύτερο έτος από ότι το 2013. Η αρχή μίας αργής και επίπονης θετικής πορείας.

Π.Ε. Πετράκης
Καθηγητής ΕΚΠΑ

In Deep Analysis

in.gr