Από μελέτη που διενήργησε το Ευρωβαρόμετρο (και στην οποία έχουμε ήδη αναφερθεί σχετικά με τα συμπεράσματα για τη συμμετοχή εργαζομένων στη διά βίου μάθηση) προκύπτουν ενδιαφέροντα ευρήματα αναφορικά με τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες στους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Από το Διάγραμμα 1, όπου απεικονίζονται ορισμένα από τα ευρήματα της έρευνας, προκύπτει πως εκτός από τις εξειδικευμένες γνώσεις (που, γενικά, διαφέρουν ανάλογα με τον κλάδο δραστηριοποίησης κάθε επιχείρησης) και τις ικανότητες στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι ευρωπαίοι εργοδότες προκρίνουν μία σειρά από επιπλέον δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι μελλοντικοί εργαζόμενοί τους.

Διάγραμμα 1: Δεξιότητες στις οποίες αποδίδουν σημασία οι ευρωπαίοι εργοδότες όταν προσλαμβάνουν αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Πηγή: European Commission, Flash Eurobarometer 304.

Έτσι, η ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο της ομαδικής εργασίας (ομαδικότητα) λαμβάνει την πρώτη θέση, ενώ η ικανότητα επικοινωνίας φαίνεται να είναι εξίσου σημαντική με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών! Αντίστοιχα υψηλή είναι η σημασία που αποδίδεται και στη δυνατότητα προσαρμογής και δραστηριοποίησης στις συχνά εναλλασσόμενες συνθήκες του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και στην ικανότητα αναλυτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων.

Παρατηρούμε, δηλαδή, πως (πέρα από την αυτονόητη ικανότητα χειρισμού Η/Υ, καθώς και ορισμένες εξειδικευμένες γνώσεις) οι εργοδότες αποδίδουν μεγάλη σημασία σε δεξιότητες που δύσκολα αποκτώνται στα πλαίσια πανεπιστημιακών μαθημάτων. Αντιθέτως, διαμορφώνονται σταδιακά μέσα από δραστηριότητες, σχετικές εμπειρίες και την ίδια την εργασιακή προϋπηρεσία.

Η εικόνα για τους έλληνες εργοδότες δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά σε σχέση με τα όσα διαπιστώνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η γνώση ξένων γλωσσών που αποτελεί σημαντικότερο προσόν για τους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα (37% και 54% των ερωτώμενων εργοδοτών στην Ελλάδα απαντούν πως αποτελεί «σημαντική» και «πολύ σημαντική» δεξιότητα, αντίστοιχα), σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (34% και 33%, αντίστοιχα).

Είναι ενδιαφέρον, τέλος, να τονίσουμε πως οι έλληνες εργοδότες -με βάση την έρευνα- φαίνονται περισσότερο «απαιτητικοί» σε σχέση με τους ευρωπαίους συναδέλφους τους, καθώς κρίνουν κάθε μία από τις παραπάνω δεξιότητες ως περισσότερο σημαντική σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Κώστας Στρατής
Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Ερευνητής Edujob

EduJob