Το Eurogroup στις 26 Νοεμβρίου 2012 θεώρησε ότι η βιωσιμότητα του χρέους της Ελλάδας θα πρέπει να επαναπροσεγγιστεί λόγω της απαραίτητης αναθεώρησης των δημοσιονομικών στόχων (επιμήκυνση κ.τ.λ.). Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει χαμηλότερα επίπεδα χρέους εξομαλύνοντας την τρέχουσα καμπύλη εξέλιξής του. Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση του Ελληνικού χρέους στο 175% το 2016, στο 124% το 2020 και αισθητά κάτω από το 110% το 2022.

Διάγραμμα 1. Εκτιμήσεις για το λόγο χρέους προς ΑΕΠ πριν και μετά τη συμφωνία του Eurogroup

Πηγή: European Commission, The Second Economic Adjustment Program for Greece: First Review, Draft (27/11/2012).

Γνωρίζοντας με βεβαιότητα την αναμενόμενη εξέλιξη του χρέους της Ελληνικής οικονομίας, μπορούμε να δούμε ποιες υποθέσεις έκανε το Eurogroup για το ρυθμό εξέλιξης του ΑΕΠ στην Ελληνική οικονομία, αφού λάβουμε υπόψη μας τις εκτιμήσεις για το ρυθμό μεταβολής του αποπληθωριστή του ΑΕΠ. Είναι σημαντικό να διαπιστώσουμε τις εκτιμήσεις που έχουν στο μυαλό τους για τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας. Θα μου πείτε βέβαια ότι ενδεχομένως αυτές οι προβλέψεις μπορεί να διαψευστούν. Πάντοτε μπορεί να συμβεί αυτό αλλά έχει αξία να γνωρίσουμε τις υποθέσεις που έχουν λάβει υπόψη τους τώρα. Έτσι στο Διάγραμμα 2 παρουσιάζεται η εξέλιξη την οποία θα πρέπει να ακολουθήσει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν μέχρι το 2020 προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος.

Διάγραμμα 2. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Πηγή: ΔΝΤ – WEO October 2012 και ίδιοι υπολογισμοί.

Ουσιαστικά οι υπολογισμοί του Eurogroup (Διάγραμμα 2) γίνονται με βάση την υπόθεση ότι για να επιτευχθεί ο στόχος του 124% για το λόγο χρέους προς ΑΕΠ το 2020, θα πρέπει το ΑΕΠ να αγγίζει τα €250 δις το 2020. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συντακτών της απόφασης του Eurogroup, το 2014 ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ θα είναι θετικός για να επιταχυνθεί και να φτάσει περίπου στο 6% στα έτη 2018 και 2019. Ίδωμεν.

Καθ. Παναγιώτης Ε. Πετράκης