Τα παρακάτω στοιχεία προέρχονται από την Επιδημιολογική Μελέτη της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, που πραγματοποιήθηκε το 2005 με την υποστήριξη της Colgate.

Η ορθοδοντική κατάσταση και οι σχετικές ανάγκες διερευνώνται μόνο για τις ομάδες των 12 και 15 ετών. Από το παρακάτω σχήμα φαίνεται πολύ καθαρά ότι το ποσοστό αυτών που έχουν ανάγκη ορθοδοντικής θεραπείας στις δύο συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες είναι 48,7% και 42,6%, ενώ υπό θεραπεία βρίσκεται μόνο το 13,7% και 13% αντίστοιχα.

Σχετικά με τις ανάγκες ορθοδοντικής θεραπείας στις δύο ηλικιακές ομάδες κατά κατηγορία πληθυσμού, φύλο και εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα, καταγράφηκαν σημαντικές  διαφορές, οι οποίες αποτυπώνονται στον Πίνακα 5 στη συνέχεια. Συνοπτικά προκύπτει ότι:
(α) Ο αγροτικός πληθυσμός φαίνεται να έχει μεγαλύτερη ανάγκη ορθοδοντικής θεραπείας σε σχέση με τον αστικό και στις δύο ηλικιακές ομάδες,
(β) Τα κορίτσια που έχουν ανάγκη ορθοδοντικής θεραπείας και στις δύο ηλικιακές ομάδες, βρίσκονται σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σύγκριση με τα αγόρια, σε ενδεδειγμένη θεραπεία
(γ) Το εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα συνδέεται θετικά με την παρουσία ορθοδοντικής ανάγκης και την ενδεδειγμένη θεραπεία του παιδιού. Δηλαδή όσο υψηλότερο είναι αυτό τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των παιδιών με ορθοδοντικές ανάγκες που βρίσκονται υπό θεραπεία.

health.in.gr