Το Γαλλικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζει διαφορές από το αντίστοιχο Ελληνικό και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις πανεπιστημιακές σπουδές και στις σπουδές που πραγματοποιούνται στις Ανώτατες Σχολές (Grandes Écoles). Η Γαλλία είναι ανάμεσα στις πρώτες χώρες που εφαρμόζουν το νέο ευρωπαϊκό σύστημα LMD (Licence/Bachelor-Master-Διδακτορικό) που αντιστοιχεί σε μία διάρθρωση εκπαίδευσης σε 3, 5 και 8 έτη. Υπάρχουν 90 δημόσια πανεπιστήμια, πάνω από 450 Grandes Écoles (Ανώτατες Σχολές) εκ των οποίων 240 είναι ανώτατες σχολές μηχανικών, 2000 ανώτατα ιδρύματα στον τομέα των καλλιτεχνικών, αρχιτεκτονικής και παραϊατρικών σπουδών, καθώς και ερευνητικά κέντρα. Προσφέρουν σε τρεις κύκλους σπουδών εθνικά διπλώματα τα οποία είναι ισότιμα, ανεξάρτητα από το ίδρυμα που τα απονέμει. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών αναφέρεται σε σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου (Master 1 & Master 2), ενώ ο τρίτος κύκλος σπουδών αφορά τις διδακτορικές σπουδές.

Το νέο γαλλικό προπτυχιακό και πτυχιακό σύστημα αποτελείται από 3 επίπεδα:

Πτυχίο (Licence), με διάρκεια 3 ετών.
Μεταπτυχιακό (Master), με διάρκεια full-time 2 ετών.
Διδακτορικό (Doctorat), με διάρκεια 3 ετών.
Licence: Έχει διάρκεια 3 ετών και είναι το πρώτο πτυχίο μετά το Baccalaureate (δηλαδή μετά το αντίστοιχο απολυτήριο Λυκείου).
Master: Η διάρκειά του είναι 2 έτη και με το Master ολοκληρώνεται το πρώτο πτυχίο. Μετά από 3 έτη πανεπιστημιακών σπουδών και κατοχή του Licence, οι φοιτητές μπορούν να προσανατολιστούν είτε προς μια πρακτική εκπαίδευση, είτε προς την έρευνα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το γαλλικό σύστημα πλησιάζει περισσότερο το ελληνικό. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών διαρκεί ένα έως δύο έτη για Master και επιπλέον 3-4 έτη για διδακτορικές σπουδές.
Ειδικά οι φοιτητές που ακολουθούν σπουδές Μηχανικού, μετά την συμπλήρωση 3 ετών προπτυχιακών σπουδών, χρειάζονται επιπλέον 2 έτη σπουδών (συνολικά 5 έτη πανεπιστημιακών σπουδών) για να πάρουν το αντίστοιχο Δίπλωμα Μηχανικού (Master d’ Ingénieur).
Doctorate: Με το διδακτορικό ολοκληρώνεται η πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Η έρευνα και η συγγραφή της διδακτορικής εργασίας πρέπει να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια.

Εκπαιδευτικά συστήματα
Στη Γαλλία συνυπάρχουν δύο διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα: αυτό των Πανεπιστημίων και αυτό των Σχολών (Grandes &201;coles).
Τα Πανεπιστήμια είναι, κατά πλειοψηφία, εκπαιδευτικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα, που, ως εκ τούτου, έχουν χαμηλά δίδακτρα, συνήθως λιγότερο από 500 ευρώ ανά έτος. Παρέχουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων, τόσο στις ανθρωπιστικές επιστήμες (όπως Ψυχολογία, Ιστορία, Γεωγραφία, Λογοτεχνία, Ξένες Γλώσσες κ.λπ.), όσο και στις θετικές επιστήμες (όπως Φυσική, Χημεία, Μηχανολογία, Ιατρική κ.λπ.), καθώς και στα Νομικά, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τις Πολιτικές Επιστήμες.
Οι Σχολές είναι κυρίως εκπαιδευτικά ιδρύματα ιδιωτικού χαρακτήρα και με ετήσια δίδακτρα που κυμαίνονται από 500 μέχρι 7.000 ευρώ. Παρέχουν εξειδικευμένα πτυχία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τις Θετικές Επιστήμες, τη Μηχανολογία, την Επικοινωνία, τη Δημοσιογραφία κ.ά.

Κύκλοι Μεταπτυχιακών σπουδών
2ος ΚΥΚΛΟΣ–ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & Master δύο επιπέδων (Μ1 & Μ2)
Ύστερα από την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών που οδηγούν στο Πτυχίο (180 ευρωπαϊκές μονάδες), ο φοιτητής μπορεί να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα σπουδών για την προετοιμασία του Master το οποίο αποτελείται από 4 εξάμηνα και περιλαμβάνει 120 ακαδημαϊκές μονάδες (ECTS). Έτσι στον δεύτερο κύκλο σπουδών, ένα έτος μετά την Licence απονέμεται το Master επιπέδου 1 (το Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Maîtrise του παλαιού συστήματος) με σύνολο 4 ετών πανεπιστημιακών σπουδών. Με ένα επιπλέον έτος εξειδικευμένων σπουδών (σύνολο 5 ετών πανεπιστημιακών σπουδών μετά το λύκειο), δίδεται το Master επιπέδου 2 το οποίο αντιστοιχεί στα μεταπτυχιακά διπλώματα DESS και DEA του παλαιού γαλλικού συστήματος και ισοδυναμεί με Master στα πλαίσια της ευρωπαϊκής εναρμόνισης.
Οι απόφοιτοι Ελληνικών ΑΕΙ, κάτοχοι διπλώματος μηχανικού, έχουν πρόσβαση απ’ ευθείας σε προγράμματα Master επιπέδου 2.
Ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών το Master μπορεί να έχει:
1.   Επαγγελματική κατεύθυνση (Master 2 professionnel). Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά πρακτική άσκηση μερικών μηνών κατά την διάρκεια του έτους σπουδών. Έχει σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό και για την υποψηφιότητα σε αυτό τον τύπο μεταπτυχιακού συνεκτιμάται η ενδεχόμενη πρακτική ενασχόληση του υποψηφίου με το αντικείμενο μελέτης.
2.   Ερευνητική κατεύθυνση (Master 2 recherche). Σε αυτή την περίπτωση το Master έρευνας αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή σε πρόγραμμα Διδακτορικού Διπλώματος. Έχει ερευνητικό προσανατολισμό και χορηγείται κατόπιν πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας ενός έτους.

3ος ΚΥΚΛΟΣ–ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδακτορικές Σπουδές (Doctorat)
Το διδακτορικό (Doctorat) διαρκεί 3 έως 4 έτη. Την οδό του διδακτορικού μπορούν να ακολουθήσουν οι κάτοχοι Master έρευνας (Μ2), κατά προτίμηση με βαθμό πτυχίου άριστα, ή κατ’ εξαίρεση σε όσους παρουσιάσουν εξαιρετικό ερευνητικό έργο. Η προετοιμασία της διδακτορικής διατριβής, υπό την επίβλεψη κάποιου καθηγητή, εντάσσεται σε ένα γενικότερο ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο καθορίζεται από τα ερευνητικά κέντρα των πανεπιστημίων.

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Οι μεταδιδακτορικές σπουδές «απόκτησης ικανότητας» (Habilitation) αποτελούν το τελευταίο στάδιο που πρέπει να περάσει κανείς προκειμένου να αποκτήσει την ικανότητα να διευθύνει εργασίες διδακτορικής έρευνας στα πανεπιστήμια. Ο τίτλος αυτός απονέμεται μετά από προφορική δοκιμασία κατά την οποία ο διδάκτορας παρουσιάζει το προσωπικό ερευνητικό του έργο ενώπιον κάποιας επιτροπής. Το δίπλωμα αυτό αποτελεί το πρόκριμα για όποιον ενδιαφέρεται να φτάσει την βαθμίδα του καθηγητή στο πανεπιστήμιο.

Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών και αίτησης
Για την εισαγωγή σας σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, μπορείτε να κάνετε αίτηση είτε ηλεκτρονικά (σε πολλά προγράμματα ταυτόχρονα) μέσω του Campus Networks of Campus France (www.campusfrance.org/fr/a-etudier/etudes04-3.htm), είτε απευθείας σε κάποιο πανεπιστήμιο. Στο Campus Network θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το κάθε πρόγραμμα, μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας λογαριασμό/φάκελο αίτησης και να λάβετε γρήγορη απάντηση. Η ενημέρωση και η δημιουργία του προσωπικού σας φακέλου είναι δωρεάν. Αν γίνετε αποδεκτοί από κάποιο πανεπιστήμιο (μέσω του Campus Network), τότε θα πρέπει να καταβάλετε €150, σαν κόστος εγγραφής. Εκτός από αυτό, πρέπει να καταβάλετε και το κόστος εγγραφής στο αντίστοιχο πανεπιστήμιο, αλλά και κάποιο ποσό για την έκδοση της κάρτας κοινωνικής ασφάλισης, που χρειάζεται οπωσδήποτε να έχετε, όταν θα φθάσετε ως φοιτητές στη Γαλλία.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλετε με την αίτηση είναι:

  • Αντίγραφο πρώτου πτυχίου (επικυρωμένο και μεταφρασμένο).
  • Αναλυτική βαθμολογία πρώτου πτυχίου (επικυρωμένη και μεταφρασμένη).
  • βιογραφικό σημείωμα (CV)
  • lettre de motivation: επιστολή στην οποία εξηγείτε τους λόγους για τους οποίους επιλέγετε το εν λόγω μεταπτυχιακό. Η επιστολή αυτή είναι πολύ σημαντική προκειμένου να γίνετε δεκτός σε κάποιο πανεπιστήμιο. Είναι επίσης πιθανό να σας ζητήσουν να παρουσιάσετε τα ερευνητικά σας σχέδια, αν έχετε επιλέξει ένα Μάστερ Ερευνητικής Κατεύθυνσης, ή τα σχέδιά σας για την πρακτική άσκηση, αν έχετε επιλέξει ένα Μάστερ Επαγγελματικής Κατεύθυνσης.

Ο γενικός μέσος όρος της βαθμολογίας σας δεν παίζει καθοριστικό ρόλο για την αποδοχή σας στο πρόγραμμα σπουδών που διαλέξατε. Το πανεπιστήμιο θα λάβει υπόψη κυρίως τους λόγους για τους οποίους επιλέξατε αυτή την κατεύθυνση, το σχέδιό σας, κάθε σχετική με το αντικείμενο σπουδών σας δραστηριότητα, την επαγγελματική σας εμπειρία, τη συμμετοχή σας σε προγράμματα ανταλλαγής (Erasmus) και πρακτικής άσκησης ή σε σεμινάρια.

Θα πρέπει επίσης να προσκομίσετε ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της γαλλικής. Όσον αφορά το επίπεδο της γλώσσας που απαιτείται, αυτό ποικίλλει ανάλογα με το πανεπιστήμιο. Γενικά, ζητείται γνώση των γαλλικών σε επίπεδο Β2 (B2, DELF 2, Sorbonne 1). Σε περίπτωση που γνωρίζετε γαλλικά αλλά δεν διαθέτετεψκάποιο πτυχίο, μπορείτε να δώσετε ένα τεστ γνώσεων(TCF, TEF) στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τα γαλλικά πανεπιστήμια. Καλό θα ήταν να στείλετε αιτήσεις σε πολλά πανεπιστήμια, καθώς η είσοδος στο Μ2 ποτέ δεν είναι εξασφαλισμένη επειδή τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών σε M2 είναι αυστηρά.

Οι ημερομηνίες για την καταβολή των αιτήσεων διαφέρουν από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Συνήθως γίνεται από Μάρτιο μέχρι Ιούνιο.

Για να βρείτε πληροφορίες για τους τομείς που σας ενδιαφέρουν, μπορείτε να επισκεφθείτε τους ακόλουθους συνδέσμους:

  • Για Τέχνες: www.campusart.org
  • Για Νομικά: www.campusdroit.org
  • Για Οικονομικά: www.campuseconomie.org
  • Για Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού: www.campushumanites.org
  • Για Μαθηματικά: www.campusmaths.org
  • Για Μηχανολογία: www.nplusi.com

Πλήρης λίστα όλων των Πανεπιστημίων στη Γαλλία
http://dr.education.fr/Serveurs_Etab/Univ_alpha.html
http://www.education.gouv.fr/cid2600/liste-des-universites.html

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Υποτροφίες της Γαλλικής Κυβέρνησης
Πηγή χρηματοδότησης των σπουδών στην Γαλλία αποτελούν οι υποτροφίες που χορηγεί η Γαλλική κυβέρνηση και διαχειρίζονται διάφοροι οργανισμοί σε χώρες όπου υπάρχουν Γαλλικές αποστολές ή υπηρεσίες πολιτιστικής δράσης και συνεργασίας. Για την Ελλάδα το ρόλο αυτό διαδραματίζει το Γαλλικό Ινστιτούτο. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κινήσει τις διαδικασίες αίτησης υποψηφιότητας για υποτροφία τουλάχιστον έναν χρόνο πριν την επιθυμητή έναρξη των σπουδών του.
Πρόγραμμα Υποτροφιών VRIκα
Η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα σε συνεργασία με επιχειρήσεις και ιδρύματα προσφέρουν υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία σε Πανεπιστήμια και Ανώτατες Σχολές (Εμπορικές και Μηχανικών). Το πρόγραμμα διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πανεπιστημιακής και Επιστημονικής Συνεργασίας της Γαλλικής Πρεσβείας. H υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://www.vrika.org από τον Δεκέμβριο κάθε έτους.
Πρόγραμμα Υποτροφιών «Eiffel Doctorat»
Το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών διαχειρίζεται το πρόγραμμα υποτροφιών με τίτλο ‘Eiffel Doctorat’ που αφορά την εκπόνηση υψηλού επιπέδου διδακτορικών. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη στήριξη των Γαλλικών Πανεπιστημίων και Ανώτατων Ιδρυμάτων στο πλαίσιο της διεθνούς προσέλκυσης ξένων μελλοντικών ηγετικών στελεχών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το εν λόγω πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα ενός έτους σπουδών στη Γαλλία (είτε του 2ου είτε του 3ου έτους κατά προτίμηση) σε ξένους φοιτητές αναδυόμενων χωρών ή χωρών με ισχυρές επιστημονικές και πανεπιστημιακές δυνατότητες που εκπονούν μία διατριβή με συνεπίβλεψη. Ο φάκελος υποψηφιότητας για την υποτροφία αριστείας Eiffel-Doctorat διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του οργανισμού Egide:http://www.egide.asso.fr/fr/programmes/eiffeldoct/
Υποτροφίες Πανεπιστημίων
Οι ευρωπαίοι φοιτητές προγραμμάτων Master και Διδακτορικού μπορούν να κάνουν αίτηση για υποτροφία στο πανεπιστήμιο που θα παρακολουθήσουν σπουδές βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, υπό την προϋπόθεση ότι κατοικούν στην Γαλλία. Το ποσό μίας υποτροφίας Master ανέρχεται περίπου στα 3,780€ (δεδομένα του έτους 2003). Επίσης ορισμένες Ανώτατες Σχολές προσφέρουν βοηθήματα σε ξένους φοιτητές βάσει κριτηρίων αριστείας. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο ή να απευθυνθείτε στη Διδακτορική Σχολή κάθε πανεπιστημίου.
Υποτροφίες έρευνας για διδακτορικές σπουδές (CIFRE)
Μέσω ειδικών συμβάσεων μεταξύ γαλλικών εταιρειών ή εργαστηρίων παρέχεται χρηματοδότηση για έρευνα σε φοιτητές διδακτορικού επιπέδου και κάθε εθνικότητας. Ο υποψήφιος διδάκτορας προσλαμβάνεται για όλη τη διάρκεια της ερευνητικής του εργασίας (3 έτη) από την συνεργαζόμενη εταιρεία με ετήσιο μισθό. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.anrt.asso.fr/index.jsp
Υποτροφίες βάσει κοινωνικών κριτηρίων
Οι ευρωπαίοι φοιτητές συνιστούν ειδική κατηγορία, αυτή των φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με την κατηγορία των αλλοδαπών φοιτητών. Όσοι ευρωπαίοι φοιτητές είναι κάτω των 26 ετών και για σπουδές 2ου κύκλου, δικαιούνται υποτροφίας βάσει κοινωνικών κριτηρίων. Βασική προϋπόθεση είναι ότι οι γονείς των υποψηφίων ή οι ίδιοι εργάστηκαν στη Γαλλία δύο χρόνια πριν το έτος υποβολής της αίτησής τους. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.cnous.fr, στο τμήμα πληροφοριών που αφορά την ζωή των φοιτητών (la vie etudiante) και τις υποτροφίες.

Xρήσιμες διευθύνσεις

Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (Institut Francais d’ Athenes)

Διεύθυνση: Οδός Σίνα 31, Αθήνα / Τηλ. 210 33 98 600 / fax: 210 36 46 873
e-mail: [email protected], Website: www.ifa.gr
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης (Institut Fran&231;ais deThessalonique)
Διεύθυνση: Λεωφόρος Στρατού 2Α, Θεσσαλονίκη / Τηλ: 2310821231
Website: www.ift.gr
Γραφείο για τις Σπουδές στη Γαλλία – Campusfrance Aθήνας
www.campusfrance.org

Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες σπουδών στη Γαλλία, αν θέλετε βοήθεια στην προσπάθειά σας να γίνετε δεκτοί σε ένα γαλλικό Πανεπιστήμιο, το Γραφείο για τις Σπουδές στη Γαλλία – Campusfrance του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών σας δέχεται Δευτέρα-Πέμπτη, χωρίς ραντεβού, 10:00-13:00. Υπεύθυνη : P. Savary
Τηλ. : 210 33 98 653 / E-Mail : [email protected]

Σπουδάσατε στη Γαλλία; Μοιραστείτε τις εμπειρίες σας

in.gr